بررسی واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به …

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

-1-3رژیم حقوقی فضا[1]

بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.

بطور کلی برای تعیین رژیم حقوقی فضا دو عامل اساسی به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد:

 

1- دریاهای آزاد

2- قطب جنوب

پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه  فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا [2]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا (کوپیوس)، تا کنون 5 معاهده را به هدف تنظیم فعالیت های دولتی و تجاری در فضا تصویب کرده که عبارتند از:

1-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آمیز دولت ها از ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 10 اکتبر 1967 لازم الاجرا شد[3].

2-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در 3اکتبر 1968 لازم الاجرا شد[4].

3-معاهده مربوط به مسولیت بین المللی جهت تأمین خسارت ناشی از اجسام فضایی، که در 1سپتامبر 1972 لازم الاجرا شد[5].

4-معاهده ثبت اشیاء فرستاده شده به فضا، که در 15 سپتامبر 1976 لازم الاجرا شد[6].

5-معاهده ماه که حاکم بر فعالیت های دولت ها در ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 11 جولای 1984 لازم الاجرا شد[7].

این 5 معاهده به عنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوا-فضا در نظر گرفته می شوند. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک برفضا، عدم کاربری نظامی از فضا، آزادی اکتشافات و تحقیقات علمی-فضایی، نجات فضا نوردان و باز گرداندن آنها و تجهیزاتشان به کشور پرتاب کننده، حفظ محیط زیست در زمین و فضا و … می باشد.

از سال 1984 به بعد سازمان ملل هیچ معاهده دیگری را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصویب نکرده است. دراین فصل تنها به بررسی معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثیر بسزای آن در فعالیت های نظامی دولت ها در فضا پرداخته می شود.

[1].نامی،محمد حسن، فضا بعد چهارم قدرت ،انتشارات زیتون سبز،1389،ص-ص 28-27.

[2].Copuos.

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا یا کمیته کوپیوس، دارای دو کمیته فرعی حقوقی و علمی و فنی می باشد. کمیته کوپیوس به ویژه زیر کمیته حقوقی آن بنیان گذار اصلی توسعه حقوق بین الملل فضایی است. در واقع این زیر کمیته حقوقی کوپیوس بود که با ارائه پیشنهادهایی گوناگون منشا وضع اصول و قواعد حقوق بین المللی حاکم بر فضا در قالب اسناد مکتوب و مصوب گردید. کمیته کوپیوس هم اکنون 69 عضو دارد و کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضایی این کمیته است.

 

[3].see Outer Space Treaty .THE outer space treaty ,formally the treaty on principles governing the activities of states in the exploration and useof outer space ,including the moon and other celestial bodies,is a treaty that forms the basis of international space law.the treaty was opend for signature in the united states,the united kingdom,and the soviet union on January 27,1967,and entered into force on October 10,1967.as of October 2011,100 counteries are states parties to the treaty.while another 26 have signed the treaty but have not have not completed ratification.

[4] .see Rescue Agreement .the rescue agreement was considered by the legal subcommittee 1962 to 1967.consensus agreement was reached in the general assembly in 1967(resolution 2345(xxiv)),and the agreement entered into force in December 1968.the agreement ,elaborating on elements of article 5 and8 of the outer space treaty,provides that states shall take all possible steps to rescue and assist astronauts in distress and promptly return them to the launching state,and that states shall,upon request ,provide assistance to launching states in recovering space objects that return to earth outside the territory of the launching state.

[5].see Liability Convention .the liability convention was considerd and negotiated by the legal sub committee from 1963 to 1972,agreement was reachedin the general assembly in 1971(resolution 2777(xxvi),and the convention entered in to force in September 1972.elaborating on article 7 of the outer space treaty ,the liability convention provides that a launching state shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space objects on the surface of the earth or to aircraft,and liable for damage due to its faults in space .the convention also providesfor procedures for the settlement of claims for damages.

[6].see Registration Convention .member states conducting space launches have been requested by the committee to provide the united nations with information on their launchings.a registry of launchings has been maintained by the secretariat since 1962,in accordance with general assembly resolution 1721 B (xvi),and information from member states has been issued in united nations documents in the A/AC.105/INF series.since the convention on registration of objects launched in to outer space entered in to force in 1976,another register of launchings has been established for information received from member states and intergovernmental organization that are parties to the convention.

[7].see Moon Agreement .the agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies,better known as the moon treaty or moon agreement ,is an international treaty that turns jurisdiction of all celestial bodies over to international community.thus all activites must conform to international law.in practice ,it is failed treaty since it has not been ratified by any nation which engages in self-launched manned space exploration or has plans to do so(e.g.united states ,the united kindom.european union,Russian federation,people’s republic of china,japan,and india)since its creation in 1979,and thus has a negligible effect on actual spaceflight.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.