بررسی پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد-پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

: سازماندهی تحقیق

این پایان نامه از دو بخش تشکیل گردیده است. در بخش نخست، مفهوم و قلمرو حمایت از حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مورد بررسی قرار کرفته است که خود، شامل دو فصل می‌باشد. فصل نخست، به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی اختصاص دارد و در دو مبحث، به مفهوم و پیشینه حمایت از حریم خصوصی و همچنین، مبانی حمایت از حریم خصوصی، شامل مبانی عرفی و فقهی، اشاره گردیده است. فصل دوم از بخش نخست نیز که تحت عنوان قلمرو حمایت از حریم خصوصی، می باشد، خود، شامل دو مبحث می‌باشد. در مبحث نخست، اصل «منع مداخله در حریم خصوصی» و در مبحث دوم، شرایط جواز مداخله در حریم خصوصی، مورد بررسی واقع گردیده است.

بخش دوم، به مصادیق حمایت از حریم خصوص در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اختصاص دارد و در دو فصل، ارائه گردیده است. در فصل نخست، طی دو مبحث جداگانه، به تجزیه و تحلیل ارکان و مصادیق حمایت از حریم خصوصی فیزیکی در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته ایم. در فصل دوم نیز طی دو مبحث به خصوصیات و ویژگی‌های حمایت از حریم خصوصی غیر فیزیکی، اشاره نموده ایم که مبحث نخست آن به بررسی و مقایسه انواع حریم ارتباطات خصوصی و حمایت از آن، در قوانین کشورمان، اختصاص دارد. در مبحث دوم، حریم اطلاعات شخصی و حمایت از آن را بررسی نموده ایم.

در پایان نیز، به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این تحقیق پرداخته و پیشنهاداتی را در جهت حفظ حریم خصوصی افراد، ارائه نموده ایم. امید است تا با بررسی علمی اهداف سیاست کیفری قانونگذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل جدید : دانلود پایان نامه تعیین تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.