بررسی پیدا کردن نواقص و مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی- پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم :پیشینه تاریخی

در این گفتار به پیشینه تاریخی اصل صلاحیت واقعی درحقوق ایران و لبنان پرداخته خواهد شد که در ایران به دوران قبل و بعد از انقلاب اشاره می شود. در لبنان هم در ابتدا به تاریخ حقوق فرانسه در مورد این اصل به دلیل آنکه قوانین لبنان از آن اقتباس شده اشاره می شود.

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران

آنچه در حقوق ایران از صلاحیت واقعی بحث شده است در دو دوره می توان مورد بررسی قرار داد در ابتدا به سالهای قبل از انقلاب اشاره و سپس  به سالهای بعد از انقلاب تا موضع فعلی حقوق کیفری ایران پرداخته می شود  که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد:

1- دوران قبل از انقلاب    

در دوره سالهای قبل از 1352 مقررات وقوانین پراکنده ای در ارتباط با حقوق جزای بین الملل قابل مشاهده است که به مقتضای زمان ،هرازگاهی به تصویب مقنن می رسیده است.درسال 1352مقنن با تصویب ماده 3 قانون مجازات عمومی مباحث مربوطه به قلمرو مکانی حقوق جزا را که از موضوعات حقوق جزای بین الملل است ،بصورت جامع و با در نظر گرفتن همه تحولات جدید ، وارد قانون موضوعه نمود. چارچوب کلی این ماده تابحال نیز حفظ شده است وتنها تغییراتی که البته بعضا عمده وماهوی هم هستند در آن بوجود آمده است.[1]

با این اوصاف اصل صلاحیت واقعی را تا سال 1352وبعد آن که در دوران اوایل انقلاب است درذیل به بحث وبررسی می پردازیم:

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 1310 

بند 6ماده 15 این قانون احتمالا اولین مقرره ای است که جلوه ای از صلاحیت واقعی در آن قابل مشاهده است .قسمت آخر این ماده به قرار ذیل است((هرکس برای استفاده ار حقوقی که بموجب این قانون ویا نظامات مربوطه به آن می توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکور در فقرات 1،2،4 این ماده شود پس از آمدن به ایران تعقیب ومجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل:

1- پوربافرانی،حسن،همان ،ص 138

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

1-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

2-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

1-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     2-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

3-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه