تئوری وندال چیست

وندال: نام قدینی از اقوام ژرمن _اسلام است که در دوران گذشته،دارای روحیه،تهاجمی بوده و غالبا به همسایگان خود تجاوزه نموده،آنها را عبارت می کردند و وضعیت اجتماعی آنها را بهم می ریختنند”وندالیسم”روحیه تخریب گرایی و ویرانگری است.

با عنایت به این عنصر تعریف مسئله می توان “وندالیسم”را حرکتی شبیه “ژرمن ها”و یا سایر گروه های کج رویی دانست که علیه وضعیت حیاتی انسانی زده اند.آنچه اهمیت دارد، پدیده “وندالی ها” مربوط به ایران ویا کشورهای جهان سوم باشد بلکه زادگاه آن به کشورهای اروپایی و غرب برمیگردد. اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، آلمان،کشورهای هستند که طرفداران و هوادارن باشگاهای صاحب نام آنها، حرکت وندالیسی زیادی را خود نشان داده اند. اگر چه اهداف عوامل این حرکات در کشورهای مختلف دارای اختلافاتی است،لیکن این ویژگی های مشترک زیادی نیز دارند.از مهمترین موارد، گروه سنی انه ویژگی های اجتماعی وخاستگاه اجتماعی آنهاست .

دکتر کیاء وندالیسم را نوعی بیماری با روحیه بیمار گون اخلاق می کند که به تخریب تاسیسات عمومی تمایل دارد. وی معتقد است که واندالیسها بزهکار نیستند. از دید این جرم شناس در حرکات وندالی چیزی دزدیده نمی شود. از این رو، این امر می تواند که وندالها فقط در پی تخریب و نظم شکنی هستند، آنها بیشتر شیطنت میکنند چرا که تخریب به طور کلی برای آنها هیجان می آورد و در واقع اعتراض به موقعیت مبهم انها در ساختار اجتماعی می تواندنقش تلقی شود که واندالها خواهان ایفای نقش اجتماعی هستندتا توانای خود را به عنوان نقش اجتماعی در جامعه را نشان می دهد.