مهر ۳, ۱۳۹۹

تاثیرنظریات دولت توسعه گراآدریان لفت ویچ دردولت امیرعباس هویدا- پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ 

پایان نامه ارشد :

 

نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا:

آدریان لفت ویچ بحث خود رابا طرح فرضیات دودیدگاه مسلط درمباحث توسعه آغاز می کند:

1- دیدگاهی که توسعه اقتصادی راپیش شرط توسعه سیاسی و دموکراسی می داند. براین اساس کشورهای توسعه نیافته باید به سطحی از رفاه ورشد اقتصادی برسند تابرای پذیرش نهادها وفرایندهای دموکراتیک آماده شوند.

2- دیدگاهی که توسعه سیاسی را پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار تلقی می کند. طبق این دیدگاه برپایی حکومت دموکراتیک شرط ضروری تحقق توسعه است، لذا شکل حکومت(دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن آن) اهمیت پیدا می کند.

لفت ویچ از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می کند وبه جای آنکه دموکراسی، شکل حکومت یا رشد اقتصادی را درمرکز وتحقیق قرار دهد، به نوع سیاست و دولت توجه می کند. تعریف وی از سیاست چنین است: کلیه فعالیت های کشمکش آمیز، مبتنی بر همکاری و یا مذاکره که برای استفاده، تولید وتوزیع منابع مادی و معنوی درسطوح محلی، ملی یا بین المللی، ودر عرصه فردی یا عمومی به کار می رود .به عبارت دیگر،سیاست عبارتست ازمجموعه ای از فرایندهای آگاهانه ای که انسانها برای منظم کردن ویا رفع تفاوت های بین خود پدید می آورند. براین اساس، سیاست دولت را شکل می دهد ودولت توسعه را. پس باید گفت توسعه مسئله ای طبیعتآ سیاسی می شود ودر نتیجه دیدگاه لفت ویچ درنقطه مقابل هردو رویکرد یاد شده قرار می گیرد.

لفت ویچ خاطر نشان می کند که دررویکرد نخست، انواع نظریه های چپ گرا وراست گرا یافت می شود وحتی دربرنامه کمک کشورهای قدرتمند- پس از پایان جنگ جهانی دوم– فرض برآن بود که رشد اقتصادی واجتماعی، زیربنای اصلی سیاست های دموکراتیک است، امروزه می توان این گونه مطرح کرد که این روند عکس شده وبه دیدگاه دوم(الویت توسعه سیاسی) توجه و گرایش بیشتری نشان داده می شود. دلایل این امر عبارتست از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق:

  • آیا دولت توسعه گرایی هویدا با معیارهای توسعه گرایی آدریان لفت ویچ مطابقت دارد؟

اهداف تحقیق:

باتوجه به مباحث فوق وترسیم طرح مسئله می توان این گونه بیان نمودکه هیچ عملی ازدریچه منطق واستدلال بدون هدف انجام نمی گیرد و یک پژوهش علمی نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین می توان اهدافی از مطرح نمودن این موضوع مطرح کرد که ازجمله می توان به شناخت ویژگی های دولت توسعه گرا از نگاه آدریان لفت ویچ اشاره کرد و همچنین به برسی و شناخت ویژگی های دولت هویدا پرداخت و درآخر به برسی میزان تناسب و سازگاری دولت هویدا با ویژگی های دولت توسعه گرا از نگاه آدریان لفت ویچ پرداخت.