تاثیر اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

پدر

ولایت قهری پدر بر فرزند خود از دیرباز در همه سنت های اخلاقی و مذهبی و نیز در قوانین پذیرفته شده است . همین که کودکی در خانواده به دنیا می آید خود به خود و بدون اینکه نیاز به تصمیم دادگاه باشد تحت ولایت پدرخود قرار می گیرد. این سمت را بدون دلیل یا به این بهانه که دیگری بهتر می تواند امور صغیر را اداره کند نمی توان از پدر گرفت . چنانچه در حضانت مطرح است ؛پدر و مادر تنها مامورانی نیستند که از طرف دولت عهده دار سرپرستی و اداره امور فرزند خود شده باشند. پدر و مادر در کنار تکلیف قانونی حق نیز دارند و به همین جهت نمی توان بدلیل اینکه مامور شایسته تری پیدا شده است آنان را از سمت خود برکنار کرد .قانونگذار هنوز هم به مفهوم سنتی حقی که پدر نسبت به ولایت پیدا می کند اعتقاد دارد و به طریق اولی در زمینه حضانت نیز چنین است به همین جهت تنها در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر می توان حق تقدم او را در اداره اموال فرزندان ساقط شده دانست.

2: جد پدری

در قانون مدنی جد با پدر در ولایت شریک است و هریک از این دو بطور مستقل می توانند به نمایندگی صغیر درباره اموال او تصمیم بگیرد .لیکن سالیان دراز است که این شریک تنها در کتاب قانون عملی می شود و در عرف مردم به و غیره در شهرها پدر بزرگ به خود اجازه نمی دهد. که با وجود پدر در کار نوه های خود دخالت کند و یا با پسر به رقابت بپردازد. در واقع ولایت جد پدری در زمان حیات و سلامت پدر تقریباً در زمره احکام متروک در آمده است . قانون حمایت خانواده 1353 به این وضع عملی رسمیت بخشید و پدر را در زمان حیات ولی مستقل کودک شناخت ولی بازگشت دوباره به احکام قانون همان وضع پیشین را احیا کرد با وجود این جدایی خانواده فرزند از پدر از نظر اجتماعی مانع از این است که جد پدری در زمان حیات و سلامت پدر در کار کودکان او دخالت کند . ولایت جد پدری زمانی کاربرد دارد که ولایت پدر پایان می پذیرد و ناچار باید مقامی جای او را در حمایت از کودکان خانواده بگیرد.

ب: وصی منصوب از سوی ولی قهری 

اختیارتعیین وصی برای اداره اموال یا سرپرستی از کودکان پدر یا جد پدری که به موجب ماده 1188 قانون مدنی می توان برای بعد از فوت خویش به دیگری بسپارندو یا اینکه چند تن را به عنوان ناظر بر آنها بگمارند که این گونه وصیتها را وصایت می نامند که وصایت را بطور کلی در دو قسمت یکی از وصایت بر اشخاص و دیگری وصایت بر اموال قرارداده اند که منظور بحث ما وصایت بر اشخاص است و مقصود از وصایت بر اشخاص تفویض ولایت به شخصی است که بعد از مرگ موصی (ولی قهری)از کودکان او نگهداری کند و اموال مولی علیه را در حدود وصایت اداره کند که بنابراین حقوق و اختیارات موصی (ولی قهری)جهت تعیین وصی را    می توان تحت عنوان تعیین وصی برای کودکان مطالعه و بررسی نمود که به موجب ماده 1188 قانون مدنی در هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید . بنابراین اولیای قهری کودک علاوه بر آنکه در زمان حیات نسبت به اداره دارایی مولی علیه خود و مواظبت از او ولایت قانونی دارند می توانند برای بعد از مرگ نیز آن اختیار را به شخص مورد اعتمادی بسپارند منتها این اختیار اختصاص به موردی دارد که یکی از پدر یا جد پدری در زمان حیات دیگری فوت نموده باشد یا بعللی از قبیل حجر ولایت او ساقط شده باشد(ماده 1182 قانون مدنی)  حدود اختیار وصی بستگی به نظر ولی قهری دارد علاوه بر آنکه موصی می تواند کلیه اختیارات ولایت را به او تفویض کند ممکن است اختیار تعیین وصی دیگری برای بعد از فوت او بدهد (ماده 1190 قانون مدنی)حدود اختیار موصی نسبت به تعیین وصی بر کودکان را می توان بدین شرح خلاصه کرد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟