تاثیر ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد :

قانون مجازات اسلامی در مورخ 8/5/1370 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و متعاقباً مجلس شورای اسلامی قانون مذکور را تصویب کرد و از آن پس قانون جزایی معتبر کشور شد و در خصوص قتل از ماده 204 به بعد این قانون به این بحث اختصاص یافته است.

در م 206 این قانون، سه بند مندرج در ماده 2 قانون حدود و قصاص درخصوص قتل عمد گنجانده شد.

ماده 206 قانون مجازات اسلامی چنین مقرّر می دارد:

الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد. ولی در عمل سبب قتل شود.

ب: مواردیکه قاتل عمداً کار را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج: مواردیکه قاتل قصد کشتن کسی را ندارد و کاری انجام می دهد که نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پسری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال این ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

تنها تغییر این قانون با قانون حدود و قصاص سال 1361 عبارت است از افزودن یک عبارت و در بند الف قانون مجازات اسلامی سال 1370 بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص می گفت: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد.

چنانچه ملاحظه می شود عبارت «معین» یا افراد غیر معین از یک جمع به بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی اضافه شده است . بعضی معتقدند که قانونگذار از این عبارت منظور خاصی داشته است و آن عبارت است از اینکه می خواسته اشتباه در شخصیت را موثر در عنوان قتل عمد اعلام نماید.[1]

اما در عین حال همانگونه که ملاحظه می گردد، قانون گذار سال 70 نیز در حقیقت قتل عمد را به دو دسته تقسیم کرده است:

  • قتل عمدی موضوع بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی که مُبیّن قصد قتل است.
  • قتل عمد موضوع بندهای ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی که مُبیّن عمل نوعاً کشنده است.

از طرف دیگر قانونگذار در سال 1375 به لحاظ مصلحت اجتماعی و ضرورت تأمین هرچه بیشتر امنیت جامعه، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج، مجازات تعزیری برای شروع قتل عمد و قتل در حین منازعه مواد 613، 615، قانون مجازات اسلامی را مقرر داشته است.

[1] – پوربافرانی، حسن، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، صدمات جسمانی، نشر جنگل، چاپ اول، 1388، ص 13


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.

مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.