تاثیر تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

بازداشت متهم برای تعدیل شهود:

قال فی المدونه: «قلت أرأیت اذا شهد علی السارق بالسرقه، هل یُحبس السارق حتی یزک، الشاهدان، ان لم یعرفهما القاضی أم یکفلّه القاضی عند مالک؟ قال: لا یکفّله عند مالک و لکن یحبسه و لیس فی الحدود و لیس فی الحدود و القصاص کفاله عند مالک.»[1]

(از شهادت بر سارق پرسیدیم که آیا حبس می کنند او را تا صداقت شاهدان معلوم شود، اگر قاضی آنها را نشناسد یا قاضی کفیل می گیرد برای آنها نزد مالک بن انس؟ گفت: کفیل نمی گیرد نزد مالک بلکه حبس می شود و کفالت در حدود، قصاص در نزد مالک معتبر نیست.)

سه روایتی که نقل شده از کتب عامّه می باشد و در صحت و عدم صحت سند این روایت همان بس که مؤلف کتاب (موارد السجن فی النصوص و الرویات) گفته است که: «ولکن الحبس فی هذه الوارد، محل تأمُّل و مناقشه نضعف المستند.»[2]

همچنین در این مورد نظر دیگری نیز بیان شده است که اگر شخصی برای اثبات حق خویش، اقامه بینه کند ولی حاکم شهود را عادل نداند، در صورتی که مدعی درخواست حبس متهم را بنماید تا این که عدالت آنان احراز گردد، برخی فتوا به جواز حبس داده اند و برخی معتقدند اقوی عدم جواز است، بلکه حتی مطالبۀ کفیل و تأمین یا رهن در مقابل مدعی به هم جایز نیست، مگر آن که خوف فرار متهم، تهدید شهود از جانب وی یا مفاسد دیگر بر آن مترتب باشد.[3]

اگر قراین معتبری وجود داشت، مثل رفت و آمد متهم در مکان سرقت یا انجام کارهایی که مقدمات سرقت به شمار می رود، متهم به سرقت بازداشت می شود.[4]

[1]. همان ص 148

[2]. همان ص 149

[3]. موسوی تبریزی، سید حسین، میزان القضاء فی الکتاب و السنه و عند العقلاء،چاپ اول، انتشارات دارالاسلام قم، 1363 ،ص 218

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟