تاثیر تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

کشتی های پشتیبانی

«کشتی های پشتیبانی»[1]، کشتی های دارای خدمه غیرنظامی هستند که تحت تملک یا مدیریت دولت اند، مانند کشتی های دولتی و بدون آنکه به کشتی های جنگی مبدّل شوند به نیروهای نظامی خدمات پشتیبانی و حمایتی ارائه می دهند.

قوانین داخلی اکثر کشورهای غربی این امر را مقرر کرده اند که ناوگان تجاری آن ها در زمان مخاصمات مسلحانه یا وضعیت اضطراری به یاری نیروهای مسلح دریایی آن ها می شتابند. گاهی مواقع این امر دشوار است که چنین کشتی های پشتیبانی را از کشتی های تجاری مبدّل شده به کشتی های جنگی متمایز سازیم. برای مثال در طول مخاصمات فالکلند – مالویناس بریتانیای کبیر طبق دستور العمل مصوب سال 1982 در مورد به خدمت گرفتن کشتی ها،[2] شماری از کشتی های تجاری را به خدمت گرفت. صاحبان و خدمه آن کشتی ها تابع قوانین نیروهای مسلح و فرامین صادره از جانب نیروی دریایی انگلستان بودند. از این رو جای تردید وجود داشت که آیا آن کشتی ها به کشتی های نظامی مبدّل شده اند یا همچنان کشتی های غیرنظامی قلمداد می گردند. با وجود این در هر حال حتی اگر کشتی های خدمات رسانی به علت عملکرد و مأموریت شان کشتی جنگی تلقی نشوند ولی حاوی شرایط مندرج در تعریف اهداف نظامی باشند می توانند بدون اخطار قبلی مورد حمله قرار گیرند.

[1] Support ships

[2] . Order in Council of 4 April 1982, reprinted in Villar, 8

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.