مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

تاثیر سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

فصل دوم: مبانی فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت   

مبانی بازداشت موقت در اندیشه های فقهی و حقوقی مورد توجه و اعمال نظر قرار گرفته است که از مجموعه روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت افراد در مواقع لزوم جایز شمرده شده است و از آن می توان به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از وقوع جرم استفاده نمود و از طرفی بازداشت موقت افراد را به جرایم خاص و با شرایط خاص منوط نموده است و سعی دارد حتی الامکان از بازداشت افراد ممانعت به عمل آورد. در همین رابطه روایت است که رسول اکرم (ص) حتی در قتل عمد که از اهمیت زیادی برخوردار است قاتل را در صورت عدم ارایۀ بینه از طرف صاحب خون، پس از شش روز آزاد کرد. در ماده 32 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز بر این امر دلالت داشته و تخلف از آن را جایز نمی داند لذا هم اکنون به منظور بررسی بیشتر مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت به دو مبحث ذیلاً پرداخته می شود.

مبحث اول: مبانی فقهی قرار بازداشت موقت

یکی از مسایلی که به ذهن انسان می رسد آن است که آیا بازداشت موقت مبانی شرعی دارد؟ آیا در شرع موردی وجود دارد که مستند بازداشت موقت گردد؟ اگر وجود دارد کدامند و آرای فقها در مورد بازداشت موقت چه می باشد؟ در این مبحث برای پیدا کردن جواب این سئوالات از ادله های مختلف تمسک کرده و در این ادله ها و موارد به بررسی و تحلیل می پردازیم.

گفتار اول: ادله جواز بازداشت موقت

بازداشت موقت در کتب و متون فقهی اسلام مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، که در همین راستا دکتر احمد وایلی می نویسد:

«زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین نوع و مقدار آن را به حاکم شرع واگذار گردیده است، در روایات و فتاوای فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن به بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سر باز می زند باید تا پرداخت بدهی به زندان برود.»[1]

همچنین در همین کتاب آمده است: «مشروعیت بازداشت موقت به این معنی است که یک نفر را به حکم قاضی می توان زندانی کرد، این معنا در نزد فقهای مسلمین ثابت است و احدی در این مورد مخالفتی ندارد.»[2]

در این راستا دکتر آشوری می نویسد: «توقیف متهم در حین دادرسی به ویژه برای پاسخ مدعی از طرف مدعی علیه جایز شمرده شده و از آنجا که در حقوق اسلامی جز در موارد استثنائی عملی شده و متهم توقیف گردد باید در توقیف گاه در چنان وضعیتی باشد که متهم بتواند در آنجا به آسانی قادر به انجام فرایض دینی خود باشد.»[3]

مؤلف کتاب الطرف الحکمیه درباره زندان احتیاطی می نویسد:

[1]. الوایلی، شیخ احمد،همان، ص 13

[2]. همان، ص 29

[3]. آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 3، تهران، انتشارات سمت، 1378، ص 47

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟