تاثیر سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات:

اطلاعات مربوط به این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‏گیری تصادفی‏ از پاسخگویان استان خراسان رضوی در سال 1385 جمع‏آوری خواهد شد. پس از مراحل انجام پیش آزمون با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم بهینه نمونه تعیین خواهد گردید تا با این کار نمونه مورد بررسی بتواند نمونه مناسبی جهت تفسیر نتایج تحقیق باشد.

 

1-8 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

تحقیق حاضر در استان مشهد در بازه زمانی سال 1393 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع تحقیق بررسی میزان برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد روش ارزش‌گذاری مشروط در این استان می‌باشد.

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری

برای برآورد میزان تمایل به پرداخت مالیات بر کرین، مصاحبه با افرادی انجام خواهد شد که از نظر درآمدی مستقل باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی افراد ساکن استان مشهد می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، به صورت کاملاً تصادفی پس از تفهیم موضوع تحقیق توسط محقق جهت پاسخگویی به پرسشنامه‌های تنظیم شده، مورد پرسش و پاسخ قرار خواهند گرفت.

 

1-10 واژگان اصلی

توسعه پایدار: طبق تعریف رابرت سولو[1]، وضعیت پایدار به وضعیتی گفته می‌شود که بیانگر عدالت بین نسلی باشد، به عبارت دیگر سولو بیان می‌کند که منابع در افق بلند مدت، باید به گونه‌ای تخصیص داده شود که منافع نسل‌های بعدی نیز مد نظر قرار گیرد. بر همین اساس توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون اینکه توانایی نسل آینده را در برآورده کردن نیازهایشان دچار مشکل کند.

[1]Robert Solow، اقتصاددان آمریکایی، استاد دانشگاه و برنده جایزه نوبل سال 1978 در اقتصاد به مناسبت پژوهش در نظریه‌های رشد اقتصادی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن