تاثیر فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

موضوع دفاع مشروع

ماده‌ 51 منشور سازمان ملل به روشنی حق دفاع مشروع را تعریف نکرده است. واساسا به شرایطی که تحت آن معیارها دفاع مشروع قانونی می‌باشد، می پردازد.[1]اساسا اعمال این امر مستلزم وقوع یک حمله نظامی و یک واکنش موقت است تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را اتخاذ کند. ماده‌ 51 منشور سازمان ملل کشورها را به ارائه گزارش فوری به شورای امنیت در هنگام تدابیر دفاعی فرا می‌خواند. علاوه‌ بر این حقوق بین الملل عرفی، دو محدودیت را بر حق قانونی دفاع مشروع اعمال می کند. این محدودیت ها عبارتند از: اصل ضرورت واصل تناسب.[2]در نتیجه نیازهای قانونی و عرفی، کاربرد این حق را در فضاء ماوراء جو محدود نمی‌کند. این نتیجه امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است.[3]

1–5– 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین

بدون شک حق دفاع مشروع هنگامی که حمله‌ای نظامی علیه دارایی‌های فضایی صورت بگیرد در هر جایی از فضای تهی خارجی پا بر جا می باشد.[4]با این وجود بحث های فراوانی مبنی بر حق دفاع مشروع در برابر ماهوارهای چند ملییتی و ماهوارهای با سکوی پرتاب از کشوری ثالث و همین طور ماهوارهای موجود که در کشوردیگری ثبت شده باشند وجود دارد. تعریف سال 1947 از تهاجم بیان می‌کند که در حمله ناوگان های هوایی و دریایی، همیشه وجود نیروی نظامی برابر با عمل تهاجم است.[5]اگرچه معنای تهاجم لزوما با معنای حمله‌ نظامی منطبق نمی‌باشد دیدگاه سنتی این است که هرچه به مرحله تهاجم می رسد به حمله نظامی نیز برمی‌گردد. بنابراین مطابق روح ماده‌ 3 زیر مجموعه‌ d از تعریف تهاجم، تفسیری که ناوگان فضایی یا سیستم‌های فضایی می‌توانند به عنوان هدف حمله قرار گیرند پذیرفتنی است. حمله به دارایی‌های مجزا که قسمتی از یک ناوگان یا سیستم فضایی باشند سبب اعمال حق دفاع مشروع نیز می شود. باید در اینجا متذکر شد که گرچه مفهوم دفاع مشروع برای بکارگیری در فضاء ماوراء جو پذیرفته شده است، اما بکارگیری این قانون در فضا با چالش های فراوانی روبه رو است. با این حال هر بحث در این مورد باید با مفهوم خاصی از عملیات فضایی در ذهن پردازش شود.

[1]– ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بیان می کند”در صورت وقوع حمله ی مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد،هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود،خواه بطور فردی و خواه دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.اعضا باید  اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود بکار می برند  را فورن به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارا است و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد ،تأثیری نخواهد داشت.

64- Nicaragua case, § 176; ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Oil Platforms case (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ Rep. 2003, § 76.

[3]– See R.A. Morgan, pp. 307-308; N. Ronzitti, ‘Problemi Francioni & F. Pocar (eds.), Il Regime Internazional Spazio (Milano, Dott. A. Giuffer Editore, 1993), pp. 79-87; E. S. Waldrop, ‘Weaponization of Outer Space: US National Policy’,Vol. XXIX A.A.S.L. 2004, pp.18-21;L. Haeck, ‘Aspects Juridiques de Certaines Militaires de l’ Espace’, Vol. XXI A.A.S.L. 1996, pp. 92-97. for early recognition of this right in outer space, see J. cobb cooper, ‘self-Defense in Outer Space and the United Nations’, in I.A. Vlasic (ed.), Explorations in Aerospace Law: Selected Essays by John Cobb cooper 1946-1966 (Montreal, McGill University Press, 1968), pp. 412-422 and I. Brownlie, supra note the space age, see M. Chandrasekharan, ‘the space Treaty’, vol. 7 Indian JLL 1967, who denies the application of the right of self-defense to outer space.

[4]– See Definition of Aggression Article 3 sub d, annexed to UNGA Res. 3314 (XXIX) of 14 December 1974. A. V. Lowe, ‘Self-Defense at Sea’, in W.E. Butler (ed.), The Non- Use of Force in International Law (Dordrecht, Martinus Nijhoff publishers, 1989), p. 188 asserts that “the extension of  the right of self defense to cover warships is arguably necessary for the practical survival of the right to defend the State itself”. This reasoning applies undoubtedly to military space assets too.

[5]– Definition of Aggression, Article 3 sub d.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.