تاثیر فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

اصل نهم:

باتوجه به اصل چهارم توافق بر ثبت اجسام فرستاده شده به فضا و موضوع اصل یازدهم معاهده فضا، دولتی که یک برنامه سنجش از راه دور را انجام می دهد بایستی دبیر کل سازمان ملل را مطلع سازد.

اصل دهم:

سنجش از راه دور باید در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقاء آن باشد. دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیتها، چنانچه اطلاعت خاصی درباره دفع آسیب های محیط زیست در دست دارند می بایست این اطلاعات را به دولت های مرتبط اعلام نمایند.

 

 

اصل یازدهم:

دریافت از راه دور باید حفاظت از انسان در برابر حوادث طبیعی را ارتقاء دهد. دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیت ها چنانچه اطلاعات پردازش شده یا اطلاعات تحلیل شده مشخصی دارند که ممکن است برای دولت هایی که دچار حوادث طبیعی شدهاند یا در معرض حوادث طبیعی قریب الوقوع هستند مفید باشد، باید به دولت های مرتبط فوری ارسال نمایند.

اصل دوازدهم:

به محض اینکه داده های پردازش شده مربوط به کشور دیگری بدست آمد، باید دولت مزبور به این داده ها بدون تبعیض و با هزینه معقول دسترسی داشته باشد. دولت های در حال توسعه باید به اطلاعات تحلیل شده مربوط به کشور خودشان که در اختیار دولت های دیگری که مشغول به انجام این گونه فعالیت ها می باشند، طبق اصول و ضوابط مشخصی به همراه جزییات و نیازشان دسترسی داشته باشند.

اصل سیزدهم:

دولتی که در حال انجام فعالیت های دریافت از راه دور است، باید به محض تقاضای کشوری که قلمروش تصرف شده وارد مذاکره شود تا فرصت برای شرکت کشور مزبور و تسهیل کار و سود برای طرفین فراهم شود.

اصل چهاردهم:

با عدم قبول ماده ششم معاهده فضا، دولت ها مسوول فعالیت های ماهواره های سنجش از راه دور خود در عرصه بین المللی می باشند و فعالیت های این ماهواره ها باید بر اساس اصول و قوانین بین المللی تنظیم گردد، صرف نظر از آنکه این فعالیت ها توسط سازمان های دولتی و یا غیر دولتی انجام شود.

اصل پانزدهم:

هر اختلافی که از کاربرد این اصول منتج شود، باید به طریق مصلحت آمیز بین دولت ها، حل و فصل گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.