تاثیر قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی -پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

بند اول-اعمال جنگی

اعمال جنگی شامل همه اقدامات نیروهای یک طرف مخاصمه است که با استفاده از ابزارهای قدرت نظامی، علیه طرف دیگر در مخاصمه مسلحانه بین المللی بکار گرفته می شود. این اعمال اقدامات جنگی طراحی شده برای شکست و نابودی نیروهای مسلح مخالف و سایر اهداف نظامی را در بر می گیرد.

اصطلاح اعمال جنگی دقت مشابه یا اهمیت قانونی را همطراز زمانی که دولتها معمولاً خود را در یک وضعیت رسمی جنگ اعلام می کردند، ندارد.   امروزه اعمال جنگی برای تشریح همه عملیات نظامی از جمله اعلام محاصره ای که متضمن تهدید به زور است و طرفها را در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار می دهد، استفاده می شود. اما اعمال در برگیرنده تهدید که متضمن توسل به زور نیستند، ضرورتاً اعمال جنگی را تشکیل نمی دهند به دلیل اینکه این اعمال به خودی خود، شرایط مخاصمه مسلحانه را ندارند. لذا اقدامات اتخاذ شده توسط کشتی رانی دول متحد متعاقب قطعنامه 665 شورای امنیت (1990)، برای توقف کشتی های مظنون به نقض تحریم های اقتصادی عراق، طبق قطعنامه 661 صریحاً شامل توسل به زور می شدند.[1]

باید توجه داشت، اصطلاح اعمال جنگی مبیّن قانونی بودن آن اعمال نیست. موجه بودن یک عمل جنگی طبق حقوق بین الملل در هر مورد مستلزم بررسی جداگانه است.توصیف یک اقدام جنگی، قانونی بودن یا نبودن آن عمل را تعیین نمی کند. مشروعیت چنین اقدامی باید در همه شرایط، توسل به زور در چارچوب حقوق توسل قانونی و مشروع به زور باشد و شیوه ای اعمال زور نیز باید مطابق با حقوق بشردوستانه باشد.

حمایت از اعمال جنگی طرف ثالث، باید عموماً به عنوان اعمال جنگی دولت حامی ارزیابی شود به شرط آن که مستقیماً مرتبط با آن دولت باشد، به طور مثال از نظر زمانی و مکانی ارتباط نزدیکی با اقدامات مضر برای طرف متخاصم داشته باشد. همکاری در تولید سلاح یا دیگر فعالیت ها برای تلقی و فرض حمایت آن دولت از نیروهای مسلح طرف دیگر کفایت نمی کند.

[1] دیتر فلک ،منبع پیشین ،ص 83

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.