۲- شناسایی انواع روش های بهکار گرفته شده توسط دولتها در پیشگیری و مجازات متهمان.
۳- ارائه توصیه های کاربردی به منظور چگونگی مقابله عملی با فساد و ایجاد نهادهایی با میزان تحمل صفر در مقابل انجام هرگونه فساد.
یافته های این پژوهش در نتیجه مصاحبه با ۳۰ نفر که ۲۵ نفر از آنها افراد عادی که بهطور تصادفی اتخاب شده بودند و ۵ نفر از آنها در سازمان های نظارتی و بازرسی مشغول بهکار بودند و برای هر سه کشور رواندا، بروندی و اوگاندا انتخاب شده بودند، به دست آمده است. نتایج این مطالعه جهت ارائه توصیه های کاربردی نشان میدهد که نهادها و سازمان های مبارزه با فساد باید افزایش یابد و با در مقباله با تمرکزگرایی باید در سطح دولتهای محلی گسترش یابد. از طرفی دیگر الزام افزایش حساسیت مبارزه با فساد در نسل جوانتر ایجاد شود که در اینصورت مشکل فساد در آینده و دربلند مدت بهطور کامل حل خواهد شد.
ساها و گاندر (۲۰۰۹)، در مطالعهای به بررسی ارتباط بین فساد و توسعه اقتصادی در سطح مختلف درآمدی و منطقهای پرداختهاند. ایشان در این مطالعه ۱۰۰ کشور را بر اساس سطح درآمدی بالا، متوسط و کم طبقهبندی نموده و با بهره گرفتن از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۵ اثر فساد بر توسعه اقتصادی کشورها را مورد آزمون قرار دادند. نتایج نشان داد عواملی که بر فساد اثر میگذارند بر اساس طبقهبندی منطقهای و درآمدی کشورها متفاوت میباشد.
ساها (۲۰۰۸)، در مطالعهای به بررسی رابطه بین دموکراسی و فساد پرداختهاند. ایشان با به کارگیری روش داده های تابلویی و با بهره گرفتن از چندین شاخص مختلف دموکراسی به بررسی اثر ان بر فساد پرداختهاند. ضریب رگرسیئن غیر خطی نشان میهد دموکراسی در مراحل اول اصلاحلت دموکراتیک فساد را افزایش میدهد بعد از ان سطح فساد به صورت مستمر کاهش مییابد.
الجاندور و همکاران[۱۵] (۲۰۰۳)، ئر مطالعهای به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی پراختهاند. این مطالعه طی دوره ۱۹۹۵-۱۹۷۵ و برای ۱۰ کشور صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که آزادی اقتصادی اثر منفی بر فساد مالی دارد.
مونینولا و جکمن (۲۰۰۲)[۱۶] در مطالعه خود به بررسی این سئوال میپردازند که چرا فساد دولتی در برخی از جوامع فراگیرتر است؟ ایشان این مسئله را مورد توجه قرار میدهند که وجود فساد باعث از بین رفتن رقابت در هردو عرصه اقتصادی و سیاسی میشود. بخش اصلی تجزیه و تحلیل این پژوهش بر مبنای آمارها و اطلاعات منتشر شده فساد برای کشورها از سال ۱۹۸۰ میباشد که سطح فساد را نشان میدهد. نتایج بهدست آمده از تحلیلهای این مطالعه نشان میدهد که سطح رقابت سیاسی بر افزایش فساد اثر میگذارد که این اثر یک رابطه غیرخطی است. بهطور کلی سطح فساد در کشورهای دیکتاتور کمتر از کشورهای تا حدودی دموکراتیک است. اما بعد از یک مقدار آستانهایی شیوه های دموکراتیک در اداره کشور خود مانعی در مقابل فساد محسوب میشود. از طرف دیگر اندازه دولت به طور سیستماتیک بر روی افزایش فساد مؤثر نیست اما عضویت در سازمان هایی مانند آوپک برای دولت میتواند بر سطح فساد مؤثر باشد. در نهایت سطح فساد در کشورهایی با سطح درآمد پایین که پرداخت کمتری به کارمندان بخش دولتی دارند، بسیار فراگیرتر است.
وی[۱۷] (۱۹۹۷) به منظور بررسی رابطه فساد با سرمایهگذاری مستقیم خارجی، رگرسیونی برای مجموعهای از ۶۵ کشور براورد نموده و به این نتیجه رسیده است که فساد مانند مالیات بر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمل میکند. افزایش در میزان فساد از سنگاپور نسبتا بدون فساد تا مکزیک نسبتا فاسد معدل افزایشی به میزان ۲۰ درصد در نرخ مالیات است.
مائورو[۱۸] (۱۹۹۵) نشان داد که فساد میتواند اثر منفی و معنیداری بر نسبت سرمایهگذاری به GDP داشته باشد. ایشان با رگرس کردن سرمایهگذاری بر روd شاخص فساد، GDP سرانه، تحصیلات متوسطه و رشد جمعیت نشان داد که بهبود در شاخص فساد میتواند به طور معنیداری نسبت به سرمایهگذاری به GDP را افزایش دهد. کاهش در نسبت سرمایهگذاری به GDP به دلیل فساد
میتواند اثر معنیداری بر رشد اشته باشد.

۲-۱۲- جمعبندی

در این فصل بعد از بیان مقدمه، فساد را از ابعاد گوناگون مورد تعریف قرار داده و دلایل و علل ایجاد آن بحث گردید. سپس مبانی نظری فساد و رشد اقتصادی و اثرگذاری رشد اقتصادی بر فساد مطرح گردید و نظریه های مختلف پیرامون این موضوع بیان گردید. بعد از آن مباحث مربوط به فساد و نابرابری درآمدی مطرح شد و اثر مثبت بهبود درآمد بر کاهش فساد در اکثر مطالعات تائید گردید. سپس رابطه بین سطح آموزش و فساد مورد بررسی واقع گردید و اثر کاهشی آن از مطالعات مختلف استنباط گردید. در ادامه رابطه بین فساد و نرخ بیکاری مطرح گردید و تاثیر منفی بیکاری بر فساد روشن گردید. بررسی رابطه بین دموکراسی و فساد مبحث بعدی بود و مشخص گردید که بهبود دموکراسی باعث کاهش فساد میشود و در نهایت مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته پیرامون موضوع مطالعه ارائه گردید.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

در مطالعات انجام شده روش کار تجربی بیشترمتکی بر تکنیکهای سری زمانی یا آمار مقطعی بوده است که در این نوع مطالعات معمولأ مشکلات آماری وجود دارد. از جمله این مشکلات میتوان به ناهمسانی واریانس و وجود خودهمبستگی اشاره کرد. به همین دلیل در سالهای اخیر توجه بیشتری به داده های ترکیبی (سری زمانی- مقطعی) معطوف شده است. از جمله مزایای استفاده از داده های ترکیبی ای

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ن است که وجود ناهمسانی واریانس را محدود میکند. همچنین، ترکیب مشاهدات
سری زمانی و مقطعی باعث دسترسی به اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر میشود. از این رو، در این تحقیق از روش های
داده های ترکیبی استفاده شده است.
در این فصل روشسناسی تحقیق و بررسی روش های به کارگیری داده های ترکیبی و آزمونهای خاص این روش پرداخته میشود. ابتدا به مزایای به کارگیری داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی و مقطعی اشاره شده و سپس به معرفی روش های تخمین داده های پانل پرداخته میشود. برای واژه داده های پانل معادلهای فارسی داده های تابلویی، داده های ترکیبی، داده های میکروپانل، داده های طولی و تحلیل تاریخ حادثه نیز بهکار میروند که در این مطالعه به دلیل عدم اتفاقنظر به روی معادل فارسی آن از واژه داده های پانل استفاده خواهد شد.

۳-۲- روش تخمین

در این قسمت ابتدا به مشخصات داده های پانل و مزایای استفاده از انها اشاره شده و سپس
روش های مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت به رفع مشکلات تخمین با به کارگیری
داده های پانل پرداخته خواهد شد.

۳-۲-۱- مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پانل)

داده های ترکیبی به یک مجموعه داده هایی گفته می شود که براساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقعطی (N)، که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار گرفته باشند. در این صورت N×T داده آماری را داده های ترکیبی از داده های مقطعی و سریهای زمانی مینامند. به عبارتی دیگر، اگر ویژگیهای داده های مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه داده های ترکیبی یا مجموعه داده های طولی[۱۹] نامیده میشوند. این مجموعه داده ها شامل هر مجموعه از اشیاء، موجودات و … است که ویژگیهای آن در طول زمان تکرار شود. به این دلیل که داده های ترکیبی در برگیرنده هر دو جنبه داده های سری زمانی و داده های مقطعی است، به کارگیری مدلهای توضیحدهنده آماری مناسبی که ویژگیهای آن متغیرها را توصیف کند، پیچیدهتر از مدلهای استفاده شده در داده های مقطعی یا سریهای زمانی است. در سالهای اخیر از روش ترکیب داده های مقطعی و سریزمانی در تحقیقات کاربردی زیادی استفاده شده است. شناخت ویژگیهای این روش آماری و شرح انواع مدل و آزمونهای به کار رفته در آن، موضوع این فصل است.
در روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی ابتدا یک مقطع خاصی شامل کشور، منطقه، ایالت خاصی یا مانند آن را در نظر میگیرند و ویژگیهای این متغیر برای تمامی N مقطع در دوره زمانی مورد نظر (T) بررسی میشود. در هر مقطع لازم نیست که تعداد داده ها برابر باشند. همچنین،‌ میتوان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره زمانی مورد بررسی ثابت باشد (نرلوو،[۲۰] ۲۰۰۰).
در این روش که در آن یک مقطع یا یک گروه از افراد مورد بررسی قرار میگیرند، به آمار و اطلاعات سریهای زمانی زیادی نیاز نیست، ولی به سوالات زیادی در زمینه رفتار متغیرها پاسخ داده میشود. به همین دلیل این روش مورد توجه محققان در اغلب مطالعات قرار گرفته است. در علوم اقتصادی با بهره گرفتن از این روش،‌ رفتار بنگاه ها و مصرفکنندگان در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. محققان علوم اجتماعی با بهره گرفتن از این روش، میتوانند داده هایی در ابعاد گسترده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در علوم سیاسی، این روش به منظور مطالعه رفتار احزاب و نهادهای سیاسی، استفاده میشود. در روانشناسی، ‌علوم اجتماعی و تحقیقات پزشکی از این روش، برای بررسی خصوصیات گروهی افراد، طی یک دوره زمانی مشخص استفاده میشود.
مزیت استفاده از روش پانل افزایش قدرت آماری ضرایب در مقایسه با تجزیه و تحلیل مجرای
داده های آماری به صورت سریهای زمانی یا مقطعی است. در این روش با در نظر گرفتن تغییرات متغیرها در هر مقطع و هر زمان به صورت مشترک، از تمامی داده های در دسترس استفاده میشود و بنابراین خطای مشاهدات کمتر میشود. هر چند در تجزیه و تحلیل داده های آماری مقطعی دامنه آمار گسترده است،‌ اما در روش بررسی داده های ترکیبی از اطلاعات به مراتب بیشتری استفاده میشود. بنابراین، با افزایش دامنه آمار و اطلاعات، درجه آزادی افزایش مییابد و برآوردهای صورت گرفته درباره جامعه آماری، برآوردهای به مراتب کاراتری خواهد بود (گجراتی[۲۱]، ۲۰۰۳). دیگر مزیت این روش این است که داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه ها (به صورت جمعی و کلی) حاصل میشود، به حداقل میرساند. استفاده از این روش سبب میشود تاثیراتی را که نمیتوان به سادگی در داده های مقطعی و سریزمانی مشاهده کرد، بهتر معین کنند. برای مثال، اثرات قوانین حداقل دستمزد بر اشتغال و کسب درآمد را میتوان بهتر مطالعه کرد (همان، ۲۰۰۳). داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویای تغییرات نیز
مناسبتر و بهترند.
به طور کلی، داده های ترکیبی تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازند که در صورت استفاده از داده های سریزمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته، نمیتوان گفت که مدلسازی با داده های ترکیبی هیچ مشکلی ندارد.

۳-۲-۲- مزایای استفاده از داده های پانل

درمجموع داده های پانل دارای مزایای فراوانی نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: دا
ده های مقطعی و سری زمانی صرف، ناهمسانیهای فردی را لحاظ نمیکنند لذا ممکن است که تخمین تورشداری به دست دهند، در حالی که در روش پانل میتوان با لحاظ کردن متغیرهای مخصوص انفرادی[۲۲] این ناهمسانیها را لحاظ کرد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به داده های سری زمانی و مقطعی میباشند. به خصوص اینکه یکی از روش های کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت داده های تابلویی میباشد. با مجموعه داده های پانل، میتوان اثراتی را شناسائی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال میشود داده های مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشان میدهند در حالی که در داده های سری زمانی بر اثرات کوتاهمدت تأکید میشود. با ترکیب این دو خصوصیت در داده های پانل، که خصوصیت متمایز داده های پانل میباشد، ساختار عمومیتر و پویاتری را میتوان تصریح و برآورد کرد (اشرفزاده و مهرگان، ۱۳۸۷).
داده های پانل که بر حسب بنگاه ها، خانوارها و افراد جمع آوری میشوند، ممکن است دقیقتر از داده های مشابه اندازه گیری شده در سطح کلان باشند. بنابراین تورشی که ممکن است در داده های کلان حاصل شود، در داده های پانل حداقل میگردد (بالتاجی[۲۳]، ۲۰۰۵). داده های پانل از طریق فراهم کردن تعداد داده های زیاد، تورش را پائین میآورد (ابریشمی، ۱۳۸۷). مطالعه مشاهدات به صورت داده های پانل، وضعیت بهتری برای مطالعه و بررسی پویایی تغییرات نسبت به سری زمانی و مقطعی داراست.

۳-۲-۳- بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدلهای آن

یکی از مهمترین مشکلات بررسیهای تجربی در تورش ناشی از متغیرهای حذف شده یا تخمین زده نشده در برآوردها است. به این دلیل تحلیل هایی که براساس این قبیل مشاهدات صورت میگیرد، اغلب با واقعیات منطبق نیست. بر این اساس، با بهره گرفتن از مدل داده های ترکیبی میتوان به تخمینهای کارا دست یافت. شکل کلی مدل داده های ترکیبی که به مدل اجزاء خطا[۲۴] معروف است، به صورت زیر است.