شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

تاثیر وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-پایان نامه مدیریت- پایان نامه تمام متن

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

پایان نامه ارشد :

-مزایای آموزش کارکنان

 • به کاهش تضادها و فشارهای عصبی در سازمان کمک میکند.
 • به افراد در حل مشکل و اخذ تصمیم به گونه ای اثربخش کمک میکند.
 • توسط آموزش، رشد انگیزش ، احساس مسئولیت و حس تشخیص افراد ارتقاء مییابد.
 • اعتماد به نفس و دستاوردهای فردی را ارتقاء میدهد.
 • در ارتقاء مهارتهای رهبری، ارتباطات و سلوک رفتار کمک میکند.
 • رضایت حرفه ای را افزایش میدهد.
 • با افزایش مهارتها افراد را به سوی دستیابی به اهداف شخصی شان سوق میدهد.
 • نیازهای شخصی کارآموزان و آموزش دهندگان را ارضاء میکند.
 • مسیر رشد آتی کارآموز را فراهم میکند.
 • حس یادگیری را ارتقاء میدهد.
 • ترس از قبول وظایف جدید را کاهش میدهد.
 • ارتباطات بیان افراد و گروهها را بهبود میبخشد.
 • به توجیه کارکنان جدید و آنهایی که به گروه بالاتر رفته اند یا به مشاغل جدید منصوب شده اند، کمک میکند.
 • سیاستهای سازمان مقررات و قوانین را پایدار میکند.
 • اخلاقیات را پایدار میکند.
 • پیوستگی را در گروه به وجود می آورد
 • فضای مناسبی را برای رشد هماهنگی و یادگیری فراهم میکند.
 • سازمان را به محل بهتری برای کار و زندگی تبدیل میکند.
 • موجب بهبود منافع و یا برخورد مثبت تری در افراد میشود.
 • دانش کاری و مهارتها را درتمام سطوح سازمان بهبود میبخشد.
 • روحیه نیروی کار را بهتر میکند.
 • به افراد کمک میکند تا خود را با اهداف سازمان همسو کند.
 • به ایجاد یک تصور بهتر از سازمان کمک میکند.
 • اعتبار صراحت و اعتماد را در سازمان رواج می دهد.
 • روابط بین فرا دست و زیردست را بهبود میبخشد.
 • نیل به اهداف سازمانی را تسهیل می نماید.
 • به توسعه سازمانی کمک میکند.
 • به تهیه دستورالعملهای کاری کمک میکند.
 • به درک و اجرای سیاستهای سازمانی یاری میدهد.
 • درباره نیازهای آتی سازمان در تمام زمینه ها اطلاعات لازم را فراهم میکند.
 • حل مشکلات و اخذ تصمیم به گونه ای اثربخش تر در سازمان شکل میگیرد.
 • به ارتقاء سازمان از درون کمک میکند.
 • به درک و اجرای سیاستهای سازمانی یاری میدهد.
 • به افزایش کارایی یا بهبود شرایط کاری کمک میکند.
 • به کاهش هزینه ها در بسیاری از زمینه ها مانند تولید، امور اداری و پرسنلی و… کمک میکند.
 • احساس مسئولیت سازمانی در افراد را در زمینه های کارآمدی و کسب دانش به وجود می آورد.
 • روابط کاری را بهبود می‌بخشد.

هزینه های مشاوره ای برون سازمانی را کاهش میدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر عبارت است از:

 1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 3. تعیین میزان تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 4. مشخص نمودن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با استفاده از دوره های آموزش ضمن خدمت