تاثیر پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

سؤالات تحقیق

به دلیل ویژگی تحول پذیر و گستردگی مفهوم «حریم خصوصی» و همچنین، رشد روز افزون تکنولوژی و توجه دولتها به حفظ بیشتر اقتدار، از طریق مداخله در حریم خصوصی اتباع خود، سؤالات ذیل قابل طرح است:

اولاً: آیا مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث تحقیقات مقدماتی، در زمینه حفظ «حریم خصوصی» شهروندان، با توجه به اصول قانون اساسی و فقه اسلامی تدوین گردیده است؟

ثانیاً: آیا جایگاه حریم خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری، توجیه پذیر و منطبق با اصول قواعد بین المللی است؟

ثالثاً: آیا قوانین کیفری ایران، محتوی ضمانت اجرای کارآمد و متناسب در برابر ناقضین حریم خصوصی است؟

رابعآًً: آیا در صورت رجوع به فقه، به پاسخ کیفری مناسب نسبت به ناقضین حریم خصوصی افراد خواهیم رسید؟

 

د: فرضیه‌های تحقیق

در برابر هریک از سؤالات تحقیق، فرضیات ذیل قابل ارائه است:

فرضیه اول: موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که به تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد، انعکاسی از اصول قانون اساسی و فقه شیعه در مورد حریم خصوصی است.

فرضیه دوم: بسیاری از اصول و قواعد بین المللی در زمینه رعایت حریم خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی، در قانون آیین دادرسی کیفری، لحاظ گردیده است.

فرضیه سوم: به دلیل محدودیت موارد نقض حریم خصوصی در قوانین کیفری ایران، ضمانت اجراهای مندرج در این قوانین نیز محدود و نارساست.

فرضیه چهارم: به جز موارد کلی احترام به حقوق افراد، به دلیل نوظهور بودن مفهوم و حق «حریم خصوصی»، نمی توان به ضمانت اجرای مناسبی در متون فقهی در این زمینه، دست یافت.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.