ماتریس‌ها برای متغیر‌های مستقل ثابت (شاخص‌های شخصی و اجتماعی) و همچنین ماتریس متغیرهای وابسته (پارامترهای اقتصادی و مدیریتی) بصورت پی‌آیند تعریف گردید:
سپس این شاخص‌ها از طریق بکارگیری رگرسیون خطی چند‌متغیره (MLR) مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. همچنین جهت بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از رویه‌ی همبستگی استفاده گردید که اساس آن محاسبه‌ی ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficients) می‌باشد.

۳-۳-۷- بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی تغذیه ای :

در این بخش راهبردهای مدیریتی مورد نظر عبارت بودند از: بالانس بودن جیره، وجود خوراک ریز در جیره، استفاده از خوراکTMR، استفاده از بیکربنات سدیم در آخور و افزودنی‌های خوراکی

۳-۳-۸- بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی غیر تغذیه ای:

جایگاه:
در این قسمت ۴ راهکار مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل: جنس بستر، تعداد دفعات جمع‌ آوری کود، زمان ایستادن گاو برای شیردوشی و تعداد دفعات شیردوشی بود.
سم‌چینی و مراقبت از سم:
در این قسمت ۴ راهکار که عبارتند از: تعداد دفعات سم‌چینی در سال، اهمیت به بهبود ژنتیکی و اصلاح نژاد در سم و استفاده از حوضچه های ضد عفونی مورد ارزیابی قرار گرفت.

۳-۳-۹درمان و هزینه‌های بیماری:

این بخش شامل روش درمان بیماری، علت بیماری، درصد ابتلا به بیماری در سال، درصد حذف گاوهای مبتلا به بیماری، هزینه درمان به ازای هر راس و زیان اقتصادی این بیماری در سال مورد ارزیابی قرار گرفت.
فصل چهارم
نتایج و بحث

۴- فصل چهارم (نتایج و بحث)

۴-۱-گروه‌بندی مزارع پرورش گاو‌شیری:

ضوابط فنّی احداث دامپروری و واحدهای پرورشی که از سوی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام گردیده به شرح زیر می‌باشد:
۱- واحدهای کوچک به ظرفیت ۲۰ الی ۵۰ رأس گاو مادر
۲- واحدهای متوسط به ظرفیت ۵۱ الی ۱۵۰ رأس گاو مادر‌
۳- واحدهای بزرگ به ظرفیت ۱۵۱ الی ۳۰۰ رأس گاو مادر
۴- واحدهای خیلی بزرگ به ظرفیت بیش از ۳۰۰ رأس گاو مادر (حدّاکثر ۵۰۰ رأس)
مطابق با این ضوابط در تحقیق حاضر دامداری‌های مورد بررسی به ۴ گروه کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ تقسیم شدند. بر‌اساس این تقسیم‌بندی تعداد دامداری‌ها در ظرفیت‌های مختلف به قرار جدول‌۴-۱ است:

مطلب دیگر :
پژوهش - بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و ...

جدول۴-۱- تقسیم‌بندی دامداری‌ها به گروه‌های با ظرفیت‌های مختلف

نوع دامداری ظرفیت(رأس) فرآوانی درصد
کوچک ۵۰-۲۰ ۴ ۱۰
متوسط ۱۵۰-۵۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.