۴-۴-بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی موثّر بر پیشگیری از لنگش بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی، اقتصادی و مدیریتی:

۴-۴-۱-راهبردهای تغذیه‌ای:

۴-۴-۱-۱-رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره:

همانگونه که در جدول ۴-۶ پیداست در سطح گله‌های صنعتی شهرستان گرگان (۳۷ گله‌ی مورد بررسی در این پژوهش)، ۷۸/۸۳ درصد از دامداران به اهمیّت تنظیم فیبر و نسبت صحیح آن با کنسانتره در جیره واقف بودند و این مقوله را بعد‌از زایمان با نظر کارشناس تغذیه در مورد جیره‌ها اعمال می‌نمودند و ۲۲/۱۶ درصد به آن توجهی نمی‌کردند و از اهمیّت آن اطلاعی نداشتند.

جدول۴-۶- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای متغیر اهمیّت فیبر جیره و نسبت آن با کنسانتره

درصد تجمعی فرآوانی تجمعی درصد فرآوانی گروه‌های مورد مطالعه
۲۲/۱۶ ۶ ۲۲/۱۶ ۶ عدم اجرا
۱۰۰ ۳۷ ۷۸/۸۳ ۳۱ اجرا

مطابق جدول ۴-۷ نتایج آنالیز واریانس پس از اجرای رویه‌ی رگرسیون خطّی چند‌متغیره مشخص ساخت که اجرای این راهبرد مدیریتی در سطح شهرستان گرگان از نظر آماری تأثیر معنی‌داری بر روی میانگین تولید[۱۱]، میانگین روزهای شیردهی[۱۲]، تعداد دفعات تلقیح به ازای آبستنی، میانگین باروری، نرخ وقوع و هزینه‌های درمان لنگش، درصد حذف‌ها و درصد کاهش تولید شیر نداشت)۰۵/۰P>)، امّا بر روی درصد چربی شیر و میزان تلفات از نظر آماری دارای اثر معنی‌دار بود)۰۵/۰P<). این یافته‌ها با نتایج تحقیقات سیدالموسوی و همکاران (۱۳۸۷) که عدم بالانس صحیح جیره به صورت کاملاً مخلوط، درنظر نگرفتن فیبر موثّر فیزیکی غیر قابل حل در شوینده‌ی خنثی و فیبر موثّر فیزیکی مناسب در جیره، خرد کردن یا فرایند کردن بیش از حدّ اجزای جیره را عامل اصلی ایجاد اسیدوز و لنگش می‌دانند در تضاد است. همچنین با نتایج حق‌پرور و همکاران (۱۳۸۷) که بیان نمودند برای کنترل اسیدوز باید جیره را بتدریج تغییر داد و بعلاوه تغذیه با موادّ خوراکی حاوی فیبر بالا و دانه‌ی کامل فرآوری نشده، می‌تواند از شیوع اسیدوز و لنگش جلوگیری کند نیز همخوانی ندارد.
نتایج حاصل از مقایسه‌ی میانگین‌ها نشان داد که بین گروه‌های مورد مطالعه از نظر متغیر‌های نرخ وقوع، هزینه‌های درمانی لنگش،میانگین تولید، تعداد دفعات تلقیح، درصد حذف‌ها، درصد کاهش تولید شیر و میزان تلفات اختلاف معنی‌داری از نظر آماری وجود دارد (۰۱/۰P<)، امّا در‌بین گروه‌ها از نظر متغیر‌های درصد چربی شیر، میانگین روزهای شیردهی و میانگین باروری تفاوت معنی‌داری از نظر آماری وجود ندارد (۰۱/۰P>).
همچنین در‌این پژوهش مطالعه‌ی ضرایب همبستگی (جدول ۴-۸) بین متغیر جاری و سایر شاخص‌های مدیریتی و اقتصادی نشان داد که توجه به اهمیّت فیبر و نسبت مناسب آن با کنسانتره‌ی جیره ارتباط معکوسی با نرخ وقوع لنگش(۱۵/۰-r=(، میانگین تولید(r=-0/20) و درصد کاهش تولید شیر(r=-0/20) دارد و با متغیرهای درصد چربی شیر(r=0/39)، درصد تلفات(r=0/29)، روزهای شیردهی(r=0/13)، تعداد تلقیح به ازای آبستنی(r=0/09)، میانگین باروری(r=0/06)، هزینه‌های درمانی(r=0/008) و درصد حذف‌ها(r=0/06) ارتباط مستقیم دارد.

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی - تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی ...

جدول ۴-۷- تأثیر رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و …

راهبرد مدیریتی
متغیرهای‌‌تولیدی،
تولید مثلی و
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir