۲۹/۰

۳۹/۰

۲۰/۰-

رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره

۴-۴-۱-۲-استفاده یا عدم استفاده از فیدر:

در سطح گلّه‌های صنعتی گاو شیری گرگان که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت در مجموع ۳۷ نمونه مورد بررسی ۴۶/۵۹ درصد از گاوداری‌ها از فیدر جهت تغذیه گاوهای خود استفاده می‌کردند و ۵۴/۴۰ درصد از آن بهره‌گیری نمی‌کردند. در جدول ۴-۹ فرآوانی گله‌های مورد بررسی از نظر به کارگیری فیدر نشان داده شده است.

جدول ۴-۹- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای متغیر استفاده از فیدر

درصد تجمعی فرآوانی تجمعی درصد فرآوانی گروه‌های مورد مطالعه
۵۴/۴۰ ۱۵ ۵۴/۴۰ ۱۵ عدم اجرا
۱۰۰ ۳۷ ۴۶/۵۹ ۲۲ اجرا

همانگونه که در جدول ۴-۱۰ پیداست نتایج آنالیز واریانس برای بکارگیری فیدر به عنوان یک متغیّر مستقل نشان داد که به کارگیری فیدر از نظر آماری تأثیر معنی‌داری بر روی میانگین تولید، درصد چربی شیر، میزان تلفات، میانگین روزهای شیردهی، تعداد تلقیح به ازای آبستنی، هزینه‌های درمان و نرخ وقوع لنگش، درصد حذف‌ها و میانگین کاهش تولید شیر نداشت(۰۱/۰P>) امّا بر روی میانگین باروری از نظر آماری دارای تأثیر معنی‌داری بود(۰۱/۰P<). این نتایج با نتایج حاصل از پژوهش رندی شیور (۲۰۰۷) که بیان نمود استفاده از فیدر جهت تغذیه گاوهای شیری موجب بهبود شاخص‌های تولیدی و اقتصادی می‌شود در تضاد است. همچنین با نتایج حاصل از پژوهش شیور و همکاران (۲۰۰۳) نیز همخوانی ندارد.
نتایج حاصل از مقایسات میانگین نشان داد که بین میانگین گروه‌های مورد بررسی از نظر بکارگیری فیدر در مورد متغیرهای
میانگین تولید، درصد چربی شیر، میانگین روزهای شیردهی، تعداد تلقیح به ازای آبستنی، هزینه‌های درمان لنگش از نظر آماری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد(۰۱/۰P>) امّا در مورد متغیرهای درصد تلفات و میانگین باروری در سطح احتمال ۵ درصد(۰۵/۰P<) و در مورد متغیّرهای نرخ وقوع لنگش، درصد حذف‌ها و درصد کاهش تولید شیر در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف بین میانگین گروه‌ها از نظر آماری معنی دار بود(۰۱/۰P<).

مطلب دیگر :
تحقيق دانشگاهی - بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه ...

جدول ۴-۱۰- تأثیر استفاده از فیدر بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و …

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.