۴۰/۰

۲۲/۰

۰۱/۰

۰۳/۰

۲۳/۰

۱۳/۰-

بکارگیری فیدر

۴-۴-۱-۳-استفاده از سدیم بی‌کربنات:

در این بخش از پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از بی‌کربنات‌سدیم به عنوان یک ترکیب بافری‌کننده به صورت مخلوط با کنسانتره و در معدود مواردی به صورت آزاد می‌پردازیم. در مجموع در سطح ۳۷ گله‌ی مورد بررسی ۳۵/۵۱ درصد از این راهبرد مدیریتی بهره می‌جستند و ۶۵/۴۸ درصد موارد، از این ترکیب استفاده نمی‌کردند.

جدول ۴-۱۲- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای استفاده از بی‌کربنات‌سدیم

درصد تجمعی فرآوانی تجمعی درصد فرآوانی گروه‌های مورد مطالعه
۳۵/۵۱ ۱۹ ۳۵/۵۱ ۱۹ عدم اجرا
۱۰۰ ۳۷ ۶۵/۴۸ ۱۸ اجرا

همانگونه که در جدول ۴-۱۳ پیداست نتایج آنالیز واریانس نشان داد که استفاده از بی‌کربنات‌سدیم تأثیر معنی‌داری از نظر آماری بر روی متغیّرهای میانگین تولید، درصد چربی شیر، درصد تلفات، میانگین روزهای شیردهی، تعداد تلقیح به ازای آبستنی، میانگین باروری، هزینه‌های درمانی و نرخ وقوع لنگش، درصد حذف‌ها و درصد کاهش تولید شیر نداشت(۰۱/۰P>).
این یافته‌ها با نتایج حاصل از پژوهش قربانی و اسدی‌الموتی (۱۳۸۲) که بیان نمودند استفاده از بی‌کربنات‌سدیم موجب بهبود تولید شیر و چربی شیر می‌شود هم‌خوانی ندارد. قربانی (۱۹۸۹) گزارش کرد که اضافه کردن ۱% سدیم‌بی‌کربنات به جیره‌ی گاوهای شیری بطور معنی‌داری pH شکمبه را افزایش می‌دهد. در پژوهشی دیگر از هو و مورفی (۲۰۰۵) اثر اضافه‌کردن بی‌کربنات‌سدیم به جیره‌ی گاوهای شیری در ابتدا و اواسط شیردهی ارزیابی گردید و مشخص شد که اضافه کردن بی‌کربنات‌سدیم تأثیری در شیر تولیدی ندارد که با یافته‌های این پژوهش در مورد تولید شیر مطابق است امّا درصد چربی شیر افزایش می‌یابد، که با یافته این پژوهش هم‌خوانی ندارد، pH شکمبه نیز ۱۳/۰ واحد افزایش نشان داد. همچنین با نتایج حاصل از پژوهش نوری و همکاران (۱۳۸۹) که اثر بیکربنات سدیم را به صورت سرک بر روی میزان وقوع لنگش بررسی کرده بودند مغایرت دارد.
نتایج حاصل از مقایسه‌ی میانگین‌ها نشان داد که بین میانگین گروه‌های مورد مطالعه از نظر متغیرهای میانگین تولید، درصد چربی شیر، درصد تلفات، میانگین باروری و هزینه‌های درمانی تفاوت معنی‌داری از نظر آماری وجود ندارد(۰۱/۰P>)، امّا اختلاف میانگین بین گروه‌های مورد مطالعه از نظر متغیّرهای میانگین روزهای شیردهی و تعداد تلقیح به ازای آبستنی در سطح احتمال ۵ درصد(۰۵/۰>P) و برای متغیّرهای نرخ وقوع لنگش، درصد حذف‌ها و درصد کاهش تولید شیر درسطح ۱ درصد(۰۱/۰>P) از نظر آماری معنی دار بود.

مطلب دیگر :
فايل دانشگاهی - تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در ...

جدول ۴-۱۳- تأثیر استفاده از بی‌کربنات‌سدیم بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و …

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.