پیامدهای اسیدوز شکمبه

کاهش مصرف غذا
کاهش تولید
کاهش چربی شیر
تشدید موازنه‌ی منفی انرژی
کاهش باروری
آبسه‌های کبدی
تورم شکمبه

لامینیت و لنگش
ترومبوز بزرگ سیاهرگ پسین
پنومونی متاستاتیک
اندوکاردیت
پیلونفریت
آرتریت
حذف‌های ناخواسته

۲-۱۰-راهبردهای مدیریتی پیشگیری از اسیدوز

  1. تغذیه کافی و مناسب فیبر

فیبر به خاطراثری که بر ترشح بزاق دارد سبب بافرینگ شکمبه و مانع از ایجاد اسیدوز می‌گردد شناخته شده است. فیبرموثّر به فیبری گفته می‌شود که باعث تحریک جویدن ونشخوار شود و لذا باعث افزایش pH شکمبه و چربی شیر می‌گردد .درصورتی که حیوان خوراک خود را انتخاب کند هرگونه برآوردی از فیبر موثّر نادرست است. یک قانون کلّی برای ارزیابی جیره این است که ۵۰ درصدگاوهایی که خوراک نمی‌خورند و یا خواب نیستند در حال نشخوارکردن باشند(سیدالموسوی و همکاران، ۱۳۸۷).

  1. اندازه قطعات علوفه

ذرّات علوفه‌ای بیشتر از ۴-۸/۳ سانتیمتر در تشکیل توده فیبری شکمبه نقش دارند. جیره‌ها حداقل باید حاوی ۱۰-۸ درصد ذرّات علوفه‌ای بلند باشند، در صورتی که میزان ذرّات علوفه‌ای بلند کمتر از ۷ درصد باشد گاو در معرض ابتلا به اسیدوز تحت بالینی قرار دارد. به‌ویژه اگر این جیره‌ها حاوی فیبر کمی باشند. جیره‌های حاوی ذرّات علوفه‌ای بلند نیز گاو را در معرض اسیدوز قرار می‌دهند، زیرا این علوفه‌ها خوش خوراک نبوده و قدرت انتخاب گاو را افزایش می‌دهند(حق پرور و همکاران، ۱۳۸۷).

  1. کنترل سطح ونوعNSC

میزان NSC در زمانی که NSC عمدتاَ از قند ونشاسته است ۴۰-۳۵ درصد و زمانی که NSC عمدتاَ از سایر کربوهیدرات‌ها است ۴۵-۴۰ درصد توصیه می‌گردد برای کم‌کردن خطر اسیدوز ۵ درصد قند، ۱۰ درصد فیبر و ۲۰ درصد نشاسته بر اساس ماده خشک توصیه می‌شود(سیدالموسوی و همکاران، ۱۳۸۷).

مطلب دیگر :
دسته بندي علمی - پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی ...

  1. استفاده از بافرها

بافرهای جیره دلایل ریشه‌ای اسیدوز شکمبه را از بین نمی‌برند، امّا می‌توانند به مدیریت آن کمک کنند. بیکربنات سدیم و سسکویی کربنات سدیم دو بافر رایج هستند که در جیره‌های گاوهای شیری کاربرد دارند. هر دوی آن‌ ها بهبود در درصد چربی شیر یا تولید را نشان داده‌اند(قربانی و اسدی الموتی ۱۳۸۲).

  1. جلوگیری از تغذیه یکباره جیره‌های پرکنسانتره
  2. جلوگیری از انتخاب خوراک توسط حیوان

۲-۱۱-مدیریت عوامل غیر تغذیه‌ای

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.