رابطه ی ۳-۶
هرگاه به جای نمونه‌ی تصادفی یافته‌های آن را قرار دهیم، یافته متغیر تصادفی R را با r نشان می‌دهیم و داریم:
لازم است تقارن میان ρ وR وr را شرح دهیم:
ρ یک پارامتر است و تنها با داشتن چگالی توأم ( (y,xمی‌توان آن رامحاسبه کرد ولی چون معمولاً چگالی توأم را نمی‌دانیم، ρ در دسترس نیست وآن را برآورد می‌کنیم. این پارامتر را اغلب ضریب همبستگی جمعیّت می‌گوییم.
R یک آماره است که به عنوان برآورد‌یاب ρ به کار می‌رود توزیع این برآورد‌یاب را در حالت کلی نمی‌توان پیدا کرد.
r یعنی یافته R یک عدد است ودر حقیقت برآوردی بر اساس یافته‌های نمونه‌های تصادفی است. این عدد را ضریب همبستگی نمونه می‌گوییم.
توزیع تقریبی برآوردگر R:
فیشر آمار‌دان انگلیسی تبدیل زیر را که به تبدیل فیشر شهرت دارد به کار برده است:
رابطه ی ۳-۷
او ثابت کرده است برای نمونه‌های بزرگ ((n>25 ، w تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین و واریانس زیر است :
رابطه ی ۳-۸
رابطه ی ۳-۹
و از این رو داریم:
رابطه ی ۳-۱۰
با بهره گرفتن از این توزیع تقریبی می‌توان برای ρ فاصله‌ی اطمینان نیز تعیین کرد و آزمون آماری زیر را انجام داد:
 
رابطه ی ۳-۱۱
در حالت خاص که y وx هر دو نرمال هستند می‌توان ثابت کرد که :
رابطه ی ۳-۱۲
در این حالت آزمون  در واقع آزمون مستقل بودن yو xاست.

۳-۳-۶- بررسی تأثیر شاخص‌های شخصی-‌اجتماعی بر پارامترهای مدیریتی-‌اقتصادی:

در این بخش به بررسی پارامترهای شخصی-‌اجتماعی موثّر بر پارامتر‌های مدیریتی-‌اقتصادی پرداخته می‌شود.این پارامترها شامل سنّ مدیران یا مالکان، سواد مالک دامداری، تجربه‌ی کاری می‌باشد که هدف، بررسی تأثیر آن‌ ها به‌ترتیب بر روی متوسط اجرای راهبردهای مدیریتی بیماری لنگش، هزینه‌ی اعمال راهبردهای مدیریتی این بیماری، سود ناخالص حاصل از فروش شیر به ازای هر‌رأس و میانگین تولید شیر به ازای هر رأس می‌باشد برای شاخص‌سازی این عوامل در ابتدا ماتریس اولیه‌ی تصمیم بقرار زیر تعریف می شود.
Dǀrij ; i=50
j=4
این ماتریس دارای ۵۰ ستون (تعداد دامداری‌ها) و ۴ ردیف از شاخص‌های ارزیابی (ویژگی‌های شخصی‌و‌ اجتماعی)می‌باشد.

مطلب دیگر :
بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد- ...

۳-۳-۶-۱- نحوه‌ی نمره‌دهی به شاخص‌های شخصی و اجتماعی:

همانگونه که در جدول۳-۱ پیداست نمره‌دهی به این شاخص‌ها بصورت زیر صورت گرفت:
سنّ مدیردر این قسمت مدیران دامداری بر اساس سن به ۵ گروه با فاصله‌ی سنی ۱۰ سال تقسیم شدند و به آن‌ ها نمرات ۱ تا ۵ اختصاص یافت به گونه‌ای که جوانترین دسته نمره‌ی ۵ و مسن‌ترین گروه (۶۰سال به بالا) نمره‌ی ۱ را کسب نمودند.
سواددامداری‌ها بر اساس سطح تحصیلات مدیران (مالکان) به ۶ دسته تقسیم‌بندی شدند که به‌ترتیب بیشترین نمره به افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و کمترین نمره به افراد بی‌سواد (نمره‌ی ۱) اختصاص یافت.
تجربه‌ی کاریاز نظر تجربه‌ی کاری دامداری‌ها به ۵ گروه با فاصله‌ی ۵ سال دسته‌بندی شدند بدین‌گونه که افراد دارای تجربه‌ی ۵-۱ سال نمره‌ی ۱ و افراد با تجربه‌ی کاری ۲۰ سال به بالا نمره‌ی ۵ را دریافت کردند.
اندازه‌ی گلهدر این قسمت گله‌ها به ۴ دسته طبق ضوابط تعیین‌شده از سوی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تقسیم‌بندی شدند بدین‌صورت که گله‌های ۵۰-۲۰ رأسی نمره‌ی ۱ و گله‌های بالای ۳۰۰ رأس نمره‌ی ۴ را کسب کردند.

جدول۳-۱- نحوه‌ی امتیازدهی به شاخص‌های شخصی و اجتماعی

معیار امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.