مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

تجزیه و تحلیل کمّی ریسک­ها

در مرحله تجزیه وتحلیل کمّی ریسک­ها[۱]، تمرکز بر روی جنبه عددی تجزیه و تحلیل و احتمال و تاثیر هر یک از ریسک­ها و همچنین ریسک کلی پروژه است. (عوض­خواه و محبی،­ ۱۳۸۹)

فرآیندانجام تجزیه و تحلیل کمّی ریسک، بر اساس برنامه و اطلاعات فعلی، تخمینی عددی از اثر کلی ریسک برروی اهداف پروژه در صورت لحاظ همزمان ریسک­ها ارائه می­دهد. نتایج این نوع تجزیه و تحلیل را می­توان برای تعیین شانس موفقیت در دستیابی به اهداف پروژه و همچنین تخمین میزان ذخیره احتیاطی برای زمان و هزینه استفاده کرد به­گونه ای که متناسب با ریسک و سطح تحمل ذینفعان باشد. اغلب این موضوع را پذیرفته­اندکه تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پروژه با بهره گرفتن از تکنیک­های کمّی نظیر شبیه­سازی مونت­کارلو می­توان در تخمین هزینه یا زمان کل پروژه اطلاعات واقعی­تری را به نسبت حالتی که مدت زمان یا هزینه­ها قطعی است ارائه دهد. با این حال باید در نظر داشت که تجزیه و تحلیل کمّی ریسک برای همه پروژه­ها، مورد نیاز یا مناست نیست. به عنوان نمونه، ممکن است تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، اطلاعات کافی برای تهیه پاسخ­های موثر به ریسک را ارائه دهد و دیگر نیازی به بررسی کمّی ریسک نباشد. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)
هدف از تجزیه و تحلیل­های جزئی ریسک نظیر تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، اولویت­بندی ریسک­ها با رویکرد بررسی تک­تک می­باشد و بنابراین این روش­ها نمی­توانند ریسک کلی پروژه را با لحاظ همزمان ریسک­ها تعیین نمایند. تمرکز فرآیند انجام تجزیه و تحلیل کمّی ریسک، تعیین تخمینی از ریسک کلی پروژه می­باشد. تخمین ریسک کلی پروژه با بهره گرفتن از روش­های کمّی این امکان را فراهم می­ کند که پروژه­هایی راکه دارای ریسک­های اندکی فراتر از تحمل ذینفعان هستند از پروژه­هایی که اهداف آنها حتی با لحاظ همه ریسک­ها در حدود تحمل ذینفعان هستند، تفکیک شود. اولین دسته از پروژه­های فوق، ممکن است با قصد حفظ اهداف مهم برای ذینفعان، هدف پاسخ­های قوی­تری قرار بگیرند. (عوض­خواه و محبی، ۱۳۸۹)

ورودی­های این فرآیند و در حقیقت آنچه جهت تجزیه و تحلیل کمّی مورد نیاز است عبارتند از: (PMBOK:2008)

 • فهرست ریسک­های شناسایی شده
 • برنامه مدیریت ریسک
 • برنامه مدیریت هزینه
 • برنامه مدیریت قابلیت
 • خروجی­های فرآیندهای سازمانی
   فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

  •  عوامل مهم موفقیت در فرآیندتجزیه و تحلیل کمّی ریسک

موفقیت در دستیابی به اهداف تجزیه و تحلیل کمّی ریسک، به عوامل زیر وابستگی شدید دارد: (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

 • شناسایی و تجزیه و تحلیل کیفی ریسک؛ استفاده از یک لیست اولیت­بندی شده از ریسک­های شناسایی­شده این اطمینان را می­دهد که فرآیند تجزیه و تحلیل کمّی ریسک، همه ریسک­های مهم را برای تعیین اثر کمّی آنها در نظر گرفته است.
 • مدل مناسبی از پروژه؛ با توجه به ماهیت پروژه باید مدل مناسبی به عنوان مبنا برای تجزیه و تحلیل کمّی ریسک مورد استفاده قرار گیرد .
 • تعهد به جمع­آوری داده­های با کیفیت بالا؛ معمولاً اطلاعات با کیفیت ریسک موجود نیست و از طریق مصاحبه، کارگروهی و با بهره­ گیری از متخصصان جمع­آوری می­شود. جمع­آوری داده­های ریسک علاوه بر حمایت مدیریت نیازمند منابع و هزینه می باشد.
 • داده های نا اُریب؛ موفقیت در جمع­آوری داده­های ریسک نیارمند آن است که حالت­های ایجاد اُریبی راکه عمدتاً شناختی انگیزشی هستند، شناسایی کرده و از منابع نااُریب برای جمع­آوری داده استفاده نمود.
 • منتج شدن ریسک کلی پروژه از ریسک های منفرد؛ فرآیند انجام تجزیه و تحلیل کمّی ریسک براساس یک متدولوژی است که ریسک کلی پروژه را بر اساس ریسک­های منفرد تعیین می­ کنند.

 • ارتباط بین ریسک­ها در تجزیه و تحلیل کمّی ریسک

باید به امکان وجود ارتباط میان ریسک­های منفرد در پروژه و همچنین همبستگی میان آنها توجه نمود. برای نمایش این ارتباط­ها می­توان از لیست ریسک­ها برای لیست­کردن ریسک­ها با علل ریشه­ای آنها و اتصال آنها به یکدیگر استفاده نمود.

 • تکنیک­های تحلیل کمّی ریسک

به منظور تحلیل کمّی ریسک­ها، تکنیک­های مختلفی وجود دارد که عبارتند از : (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

 • تحلیل فراوانی برای محاسبه احتمال وقوع ریسک
 • تحلیل ارزش پولی مورد انتظار[۲]
 • استفاده از آنالیز درخت تصمیم[۳]
 • استفاده از آنالیز شبکه های پرت و گرت
 • استفاده از شبیه سازی و تحلیل حساسیت
 • تعیین موقعیت درماتریس احتمال و شدت تاثیر
 • قضاوت خبرگان

[۱] Quantitative Risk Analysis

[۲] Expected Monetary Value

[۳] Decision Tree Anlaysis