تحقیق درمورد انزوای اجتماعی

که اکثر تحقیقات اخیر عامل فشار را دارای بالاترین سطح دانستهاند.
2-4-3. جمعبندی
هرچند مطالعات و تحقیقاتی که در زمینۀ خرابکاری علل و عوامل آن در ایران انجام گرفته، محدود است، اما با این حال می‌توان از درون آن‌ها اطلاعات مفیدی را به دست آورد. این پژوهش‌ها، زمینه را برای بررسی و پژوهش‌ پژوهشگران بعدی فراهم کرده و در زمینۀ موضوع پژوهش، ایدهها و فرضیات جدیدی را پیشِ روی آنان قرار می‌دهند؛ این مسأله در جهت تکمیل دانش در این زمینه، بسیار مهم است. همچنین، از این نظر که این پژوهش‌ها با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایران صورت گرفته، متغیرها و تعاریف فرهنگ خودی را مد نظر قرار دادهاند، حائز اهمیت هستند.
در عین حال باید اشاره کرد که بیشتر این پژوهش‌ها در تجزیۀ اطلاعات و دادهها از حد توصیف فراتر نرفته و حداکثر به رسم جداول فراوانی، درصدگیری و نظایر آن بسنده نموده‌اند. این در حالی است که امروزه آمارهای استنباطی در پژوهشهای تجربی علوم انسانی و اجتماعی کاربرد وسیعی یافته‌اند. در غالب این پژوهش‌ها، مفاهیم نظری متغیر‌های عمده و کلیدی پژوهش، تعریف نظری و عملی روشنی نداشته‌اند. ضعف دیگر این پژوهش‌ها این است که غالباً فاقد چارچوب نظری مناسب هستند و این مسأله یکی از اصلی‌ترین نکات ضعف این پژوهش‌ها است.
در رابطه با پژوهشهای خارجی نیز، شایان گفتن است که بیشتر پژوهشهای خارجی که در زمینۀ خرابکاری و به طور کلی بزه‌کاری جوانان صورت گرفته است معمولاً از یک چارچوب نظری مدون و مشخصی برخوردار هستند و کمتر مطالعه‌ای را می‌توان پیدا کرد که بدون داشتن چارچوب نظری صورت گرفته باشد. روش تحقیق مناسب و قواعد یک کار تحقیقی به‌خوبی در این مطالعات و تحقیقات مشخص و رعایت شده است؛ به طوری که اعتبار و روایی این تحقیقات را به میزان زیادی بالا برده است. در اکثر تحقیقاتی که در زمینۀ خرابکاری انجام گرفته است، مفاهیم و متغیر‌های عمده و کلیدی پژوهش به‌روشنی تعریف شده‌اند و این مسأله یکی از نقاط قوت این تحقیقات است زیرا یکی از مراحل اساسی یک کار پژوهشی، تعریف عملی و نظری مفاهیم و متغیرها است. همچنین از آمارهای توصیفی و استنباطی به خوبی در این پژوهشها استفاده شده است؛ بطور مثال، از آمارههایی نظیر ضرایب همبستگی، تحلیل مسیر، تحلیل عامل و از این قبیل، که از ابزارهای اصلی اندازه‌گیری در روانشناسی هستند، به طور وسیعی در این پژوهشها به کار برده شده‌اند.
در عین حال اکثر این تحقیقات در تحلیل و تبیین رفتار‌های بزه‌کارانه، از یک دو یا حداکثر چند عامل استفاده کردهاند و کمتر سعی شده است که تبیین چند جانبه و نسبتاً کاملی از رفتارهای خرابکارانه صورت گیرد. این مسأله یکی از نارسایی‌های عمدۀ این پژوهش‌ها است. هر چند که با توسعۀ رویکرد‌های ترکیبی در تبیین رفتارهای خرابکارانۀ جوانان در سال‌های اخیر، این نقیصه کمتر به چشم می‌خورد.
به هر حال، ذکر این نکته نیز ضروری است، که محاسن پژوهش‌های خارجی نسبت به محاسن پژوهش‌های داخلی بیشتر است. به نظر میرسد، یکی از دلایل این امر، ساختار کلی جامعۀ ایران است. این ساختار به گونه‌ای است که انجام‌دادن هرگونه پژوهشی در آن به‌سختی صورت می‌گیرد.
متغیر زمینهای
بیگانگی روانی
خرابکاری
کیفیت دلبستگی
2-5. مدل نظری پژوهش

جنس

احساس بی قدرتی

احساس بی معنائی

احساس بی‌هنجاری

احساس انزوای اجتماعی
احساس تنفر از خویشتن
اعتماد متقابل

کیفیت ارتباط
بیگانگی (خشم و عصبانیت)
شکل 1- مدل نظری استخراج شده از فرضیات مورد بررسی
فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه
پس از بیان مسأله پژوهش، اهداف، مبانی نظری و تجربی پژوهش، در این فصل مروری خواهیم داشت بر فرایندهای پژوهش که آن را اصطلاحاً چهارچوب روش پژوهش میگویند. برای صورتبندی طرح پژوهش تمامی فرایندهای روش پژوهش از قبیل جامعه آماری، روش نمونهگیری، نمونۀ آماری، تکنیکهای جمعآوری اطلاعات و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها بیان خواهد شد. در واقع، در این فصل، پژوهشگر “روش پژوهش” خود را توضیح میدهد و بدینوسیله زمینه را برای اجرای مجدد پژوهش برای افراد علاقهمند دیگر فراهم میکند.
بنابراین، پژوهشگر در این فصل دربارۀ روش پژوهش و علت انتخاب آن توضیح میدهد، ویژگیهای آزمودنیها و روشهای انتخاب آنها را مشخص میکند، ابزاری را که برای جمعآوری اطلاعات استفاده کرده است معرفی میکند و نحوۀ نمرهگذاری ابزار را بیان میکند و در پایان این فصل، روشهای تحلیل آماری را که برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده کرده است، توضیح میدهد. بدین ترتیب، هم پژوهش مورد ارزیابی قرار میگیرد و هم زمینۀ اطلاعات لازم را برای اجرای مجدد فراهم میکند.
۳-2. روش پژوهش
انواع بخصوصی از پژوهشهای تربیتی، مستلزم روشهای معینی هستند. یک مسألۀ پژوهش، نوعی موضوع یا نگرانی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، چنانچه مسألۀ پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یک نتیجه -سودمندی یک مداخله یا فهم بهترین پیشبینی از نتایج- باشد، رویکرد کمّی بهترین رویکرد است (کرسول،2002: 21). به‌علاوه، چنین بررسی‌هایی کم هزینه‌تر از بررسیهای کیفی هستند و انجام آن‌ها آسان‌تر است و علاوه بر این، با این پژوهشها می‌توان سریع‌تر به نتیجه رسید (احمدی،1384: 118). بطور کلی، روش پژوهش با توجه به نوع موضوع مشخص میشود.
در این پژوهش، هدف اصلی بررسی رابطۀ بین دو متغیر کیفیت دلبستگی و ازخودبیگانگی روانی با رفتارهای خرابکارانه است. از این رو، رویکرد به کار رفته در این پژوهش، با توجه به موضوع آن، کمّی بوده و روش پژوهشِ حاضر از نوعِ همبستگی که یکی از روشهای تحقیق توصیفی است، میباشد. از این روش برای تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش استفاده میگردد. تحقیقات همبستگی را بر اساس هدف میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف: مطالعۀ همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطۀ دوبهدو متغیرهای موجود در پژوهش است.
ب: تحلیل رگرسیون، هدف پیشبینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه تغییرات متغیرهای مستقل (پیشبین) است.
ج: تحلیل ماتریس همبستگی، از جمله پژوهشهایی که در آن از ماتریس همبستگی استفاده میشود، تحلیل عاملی است. به عبارت دیگر، مواقعی که پژوهشگر از همبستگی مجموعهای از متغیرها بخواهد تغییرات متغیرها در عاملهای محدودتر خلاصه کند از روش تحلیل عاملی استفاده میکند.
در این پژوهش، با توجه به هدفهای پژوهش، از مطالعۀ همبستگی دو متغیری و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
3-۳. جامعۀ پژوهش
جمعیت آماری در این پژوهش، کلیۀ دانشآموزان (دختر و پسر)، سال سوم دبیرستان در سطح شهر فسا در سال تحصیلی 93-1392 که در رشتههای علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی در نظام جدید آموزشی و در مدارس دولتی، نمونه دولتی، غیر انتفاعی و تیزهوش مشغول به تحصیل هستند، میباشد که اطلاعات آماری آنرا که برابر با 1043 نفر (572 دختر و 471 پسر) بودند از مرکز برنامه‌ریزی و بودجۀ ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان فسا، دریافت کردیم.
۳-4. نمونه‌گیری
بسیاری از خصایص اجتماعی را چنین به دست می‌آورند، که ابتدا زیر مجموعه (یا نمونه)‌ای از کل جمعیت را مورد پژوهش قرار می‌دهند و سپس از روی این نمونه، اوصافی را در باب کل جمعیت استنباط می‌کنند (لیتل، 1381: 283). نمونه آماری مجموعه‌ای از افرادی هستند، که از طریق روش‌های نمونه‌گیری از جمعیت آماری انتخاب می‌شوند. نمونه باید مُعرّف جمعیت آماری باشد، تا بتوان پارامتر جامعه را از طریق ارزش نمونه‌ای برآورد کرد (ساعی، 1381: 27). منظور از شرط معرّف بودن آن است که همه صفات جمعیت، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع پژوهش دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جمعیت آماری تعمیم داد. با این تعریف هر نمونه باید دارای صفاتی چون نمایا و معرف بودن و تعمیمپذیری باشد (ساروخانی، 1381: 156-157).
در این پژوهش، از نمونه‌گیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد. نمونه‌گیری خوشهای وقتی به کار می‌رود، که جامعۀ مورد نظر یا مورد مطالعه بسیار وسیع و گسترده باشد. در چنین حالتی انتخاب نمونه از نظر اجرایی مشکل به نظر میرسد. لذا به منظور صرفهجویی در وقت، نیروی انسانی و هزینه، از این روشِ نمونهگیری استفاده گردید. در این روش، بر عکس سایر روشها، واحد نمونهگیری، فرد یا یک عضو نیست، بلکه گروهی از افراد است که به صورت طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل دادهاند (دلاور، 1388: 284). لذا در این پژوهش، با استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای مدرسه به عنوانِ واحد نمونهگیری در نظر گرفته شد. به این صورت که از مجموعِ 33 مدرسه، ابتدا 15 مدرسه را با توجه به نسبتِ نوعِ مدارس، به صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس از بین مدارس انتخاب شده، به صورت تصادفی ساده کلاسهای درس را به نسبت رشتۀ تحصیلی انتخاب کرده و سپس از روی لیست دانشآموزان، به صورت تصادفی ساده، آزمودنیها انتخاب شدند. همچنین در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران، استفاده شد.
p = 0.5 احتمال وجود صفت
q = 0.5 احتمال عدم وجود صفت
t =1.96 درجه اطمینان
d = 0.05 احتمال خطا
N حجم جامعه
همانگونه که ملاحظه میشود بر اساس فرمول کوکران، در این پژوهش به تعداد 280 آزمودنی نیاز داشتیم که به منظور دستیابی به اطلاعاتِ پایاتر و معرفتر و همچنین کاهش خطای نمونهگیری، حجم نمونه به 320 نفر افزایش داده شد.
با توجه به تعداد دانش‌آموزان هر مدرسه و نسبت آن به کل دانشآموزان، به همان نسبت تعداد نمونه به آن مدرسه تعلق گرفت و همین طبقهبندی در مورد پایه تحصیلی نیز اعمال گردید و لذا چون تعداد دانش‌آموزان دختر بیشتر بودند، تعداد نمونه بیشتری نیز به آن تعلق گرفت. جداول شمارۀ 3-1. و 3-2. تعداد کل دانشآموزان سال سوم متوسطۀ شهر فسا، جامعۀ آماری و حجم نمونه را به تفکیک جنسیت، رشتۀ تحصیلی و نوع مدرسه نشان میدهد.
جدول3-1. تعداد دانشآموزان سال سوم متوسطۀ شهر فسا به تفکیک جنسیت و رشتۀ تحصیلی
رشتۀ تحصیلی
پسرانه
دخترانه
جمع کل
ریاضی
216
61
277
انسانی
13
42
55
تجربی
242
469
711
جمع کل
471
572
1043
جدول 3-2. حجم نمونه و جامعۀ آماری بر حسب جنسیت، نوع مدرسه و رشتۀ تحصیلی دانشآموزان سال سوم متوسطۀ شهر فسا
نوع مدارس
تعداد مدارس
ریاضی فیزیک
علوم تجربی
علوم انسانی
جنسیت
جامعه آماری
حجم نمونه
جامعه آماری
حجم نمونه
جامعه آماری
حجم نمونه
جامعه آماری
حجم نمونه
دولتی
21
4

105
32
100
30
13
4
پسرانه
5
38
13
326
100
42
13
دخترانه
تیزهوشان
2
1
29
9
19
6
0
0
پسرانه
0
0
0
0
0
0
0
دخترانه
نمونه دولتی
2
1
26
8
56
17
0
0
پسرانه
1
23
7
103
31
0
0
دخترانه
غیر انتفاعی
8
2
56
17
67
21
0
0
پسرانه
1
0
0
40
12
0
0
دخترانه
جمع کل
33
15
277
86
711
217
55
17
3-5 روش و ابزار جمعآوری اطللاعات
سه متغیر اصلی این پژوهش شامل ازخودبیگانگی روانی، کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان و خرابکاری میشوند که هر یک با ابزارهای خاص خود مورد اندازهگیری و آزمون قرار گرفتند.
3-5-1. پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی
برای سنجش شرایط ازخودبیگانگی روانی از پرسشنامۀ بیگانگی اسرول (1969) برای سنجش بیگانگی سیاسی که توسط محسنیتبریزی (1370) ترجمه و اجرا شده بود، استفاده شد که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. این معرف‌ها، پس از تغییراتی جزئی منطبق با زیر عناصرهای ارائه شده توسط سیمن در مفهومپردازی که از هر 5 مقیاسِ احساس بیقدرتی، احساس بیهنجاری، احساس بیمعنایی، احساس انزوای اجتماعی و احساس تنفر از خویشتن در مقالۀ «در معنای ازخودبیگانگی» ارائه کرده است و مرتبط کردن آن با موضوعِ مورد مطالعه و تأیید استاد راهنما و مشاور، در قالب یک پرسشنامه شامل 53 سؤال تحت عنوان پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی ملوین سیمن (1959) در اختیار پاسخگو قرار گرفت و از پاسخگو خواسته شد که نگرش خود را نسبت به سؤالات پرسشنامه که در یک مقیاس پنج قسمتی طیف لیکرت شامل کاملاً مخالف، مخالف، بینظر، موافق و کاملاً موافق، در اختیار داشتند، اعلام کنند. به آزمودنیها گفته شد که این پرسشنامه به منظور انجام یک کار پژوهشی است و تأثیری در وضعیت تحصیلی شما نخواهد داشت؛ ولی میتوان از نتایج آن در برنامهریزی آموزشی برای دانشآموزان استفاده کرد.
این پرسشنامه دارای 53 سؤال است که این 53 سؤال در 5 زیرمقیاس از شرایط ازخودبیگانگی روانی طبقهبندی شدند که در جدول 3-3. عنوان هر یک از این زیرمقیاسها، تعداد سؤال، شمارۀ سؤالات در پرسشنامه و شیوۀ نمرهگذاری آورده شدهاند.
شیوۀ نمرهگذاری آزمون از خودبیگانگی روانی
در مقیاس ازخودبیگانگی روانی (مؤلفههای سیمن) گزینهها بدین صورت نمرهگذاری میشوند.
کاملاً مخالف= 1 امتیاز، مخالف= 2 امتیاز، نظری ندارم= 3 امتیاز، موافق= 4 امتیاز، کاملاً موافق= 5 امتیاز.
برای به دست آوردن نمرۀ احساس بیقدرتی، احساس بیهنجاری، احساس بیمعنایی، احساس انزوای اجتماعی و احساس تنفر از خویشتن لازم است:

الف: نمرۀ عباراتی که شمارۀ آنها در زیر آورده شده است را معکوس کرده و
ب: سپس امتیاز عبارتهای مربوط به هر یک از زیرمقیاسها را با هم جمع کنید.
جدول 3-3. زیرمجموعههای پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی
زیر مقیاسها
تعداد سؤالات
شمارۀ سؤالات
سؤالاتی که باید به صورت معکوس نمرهگذاری شوند
1
بی قدرتی
13

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1، 3، 4، 7، 12، 18، 25، 27، 33، 38، 42، 49، 52
4، 25، 27
2
بی هنجاری
11
20، 22، 24، 26، 28، 29، 31، 36، 44، 47، 50
36
3
بی معنایی
10
5، 6، 8، 9، 11، 13، 16، 17، 19، 23
4
انزواطلبی
12
14، 15، 21، 30، 32، 34، 35، 37، 39، 41، 43، 45
14، 34، 35، 37، 39، 43
5
تنفر از خویشتن
7
2، 10، 40، 46، 48، 51،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *