شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

تحقیق درمورد تاریخ تصوف، حوزه و دانشگاه، مجمع عمومی، منازل السائرین

چاپ اول، تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، 1375ش.
20. دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج15، چاپ اول، تهران، مرکز دایره المعارف اسلامی، 1373ش.
21. دایره المعارف تشیع ، زیر نظر صدر حاج سید جوادی، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، جلد4، چاپ اول، قم، نشر شهید سعید محبی، 1378ش.
22. دایره المعارف جهان نوین اسلام، سرویراستار جان ل.اسپوزیتو، ترجمه و تحقیق زیر نظر حسن طارمی راد، محمد دشتی، مهدی دشتی، ج3، ج4، ج2، تهران، نشر کتاب مرجع و نشر کنگره، 1388ش.
23. الدسوقی، ابراهیم، الجوهره المضیئه، تحقیق ابراهیم الرفاعی، چاپ اول، قاهره، مکتبه الرفاعی، 1998م
24. دی یونگ، Turuq and Turuq-linked institutions in nineteenth century Egypt، Leiden، 1978م.
25. راغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القران، تحقیق صفوان عدنان داوودی، چاپ اول، تهران، الحوراء، 1379ش.
26. رزق، عاصم محمد، خانقاوات الصوفیه فی مصر فی العصرین الایوبی و المملوکی، جلد اول، چاپ اول، قاهره، مکتبه محبولی، 1997م.
27. السامرائی، ابراهیم، مناقب الاقطاب الاربعه، چاپ دوم، بیجا، 1988م.
28. سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ دوم، تهران، علامه طباطبایی، 1373ش.
29. سجادی، سید ضیاالدین، مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف، چاپ اول، قم، سمت،1372ش.
30. سراج، ابونصر، اللمع فی التصوف، تصحیح رینولد آلن نیکلسون، ترجمه مهدی محبتی، چاپ اول، تهران، اساطیر،1382ش.
31. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج18،چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1367ش.
32. طقوش، محمد سهیل، دولت ایوبیان، مترجم دکتر عبدالله ناصری طاهری، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، 1390‌ش.
33. طقوش، محمد سهیل، دولت ایوبیان، مترجم دکتر عبدالله ناصری طاهری، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، 1390‌ش.
34. عبادی، اردشیر، مناقب الصوفیه، تصحیح نجیب مایل هروی، چاپ اول، تهران، مولی، 1362ش.
35. عبدالطیف، کمال، اسئله النهضه العربیه، بیروت، 2005م.
36. العجم، رفیق، موسوعه مصطلحات التصوف الاسلامی، چاپ اول، لبنان، مکتبه لبنان ناشرون، 1999م
37. عصام محمد شبارو، دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تاریخ اسلام، ترجمه شهلا بختیاری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1380ش.
38. عصمتی بایگی، حسن، محمدصدر هاشمی، پروانه عروج نیا، سعید هاشمی نسب، تصوف در شمال آفریقا، تهران،1390ش.
39. غنی، قاسم، تاریخ تصوف در اسلام، تهران، 1388ش.
40. فروهر، نصرت الله، کارنامه تصوف، چاپ اول، تهران، نشر افکار، 1387ش.
41. فیرحی، داوود، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم، مفید، 1385ش.
42. فیرحی، داوود، دین و دولت در عصر مدرن، تهران، رخدادنو، ج2، 1388ش.
43. فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، قم، دانشگاه باقر العلوم، 1382ش.
44. قادری، حاتم، اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران، تهران، سمت، 1387ش.
45. قاسانی، عبدالرزاق، شرح منازل السائرین، تحقیق: محسن بیدارفر، چاپ سوم، قم، انتشارات بیدار، 1385ش
46. القشیری، عبدالکریم بن هوازن، رساله قشیریه، مترجم ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح مهدی محبتی، تهران، انتشارات هرمس، 1390ش.
47. قیصری، داوود، شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، ترجمه محمد خواجوی، چاپ اول، تهران، مولی،ج1، 1387ش.
48. کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیه، ترجمه محمد علی مودود لاری، چاپ اول، تهران، سوره، 1376ش.
49. کدیور، جمیله، مصر از زاویه‌ای دیگر، چاپ اول، چاپ موسسه اطلاعات.
50. کلابادی، ابوبکرمحمد، تعرف، به کوشش محمدجواد شریعت، چاپ اول، تهران، اساطیر، 1371ش.
51. کیاوند، محمدحسین، تصوف و مکتب صوفی در اسلام و عرفان، چاپ اول، تهران، انتشارات عطار،1366ش.
52. الکرکی، جلال الدین أحمد، لسان التعریف بحال الولی الشریف سیدی إبراهیم الدسوقی، المنصوره، مکتبه الرحمه المهراه، 2003.
53. گوهرین، صادق، شرح اصطلاحات تصوف، ج7، چاپ اول، تهران، زوار، 1382ش.
54. لاپیدوس، ایرام، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، چاپ اول تهران، اطلاعات، 1381ه ش.
55. لوین، ز. ا ، اندیشهها و جنبشهای نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب، مترجم یوسف عزیزی بنی طرف، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1378ش.
56. محمد، سعاد ماهر، مساجد مصر و اولیاوها الصالحون، جلد دوم، اخراج و اشراف عبدالسلام الشریف.
57. مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1372ش.
58. مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی، ج2، چاپ سی ام، قم، صدرا، 1371ش.
59. معروف الحسنی، هاشم، تصوف و تشیع، مشهد،1369ش.
60. مقدم پور، فاطمه، فنا فی الله و بقاء بالله، چاپ اول، تهران، مدحت، 1383ش.
61. المقریزی، تقی الدین ابی العباس احمد بن علی بن عبد القادر البعید، السلوک لمعرفه دول الملوک،تحقیق محمد عبد القادر عطا، ج2، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1997م.
62. المناوی، زین الدین محمد عبدالرووف، الکواکب الدریه فی تراجم الساده الصوفیه الطبقات الکبری، تحقیق محمد ادیب الجادر، ج2، بیروت، دار صادر، بیتا.
63. موثقی، احمد، جنبشهای اسلامی معاصر، تهران، سمت، 1389ش.
64. مهدی، شفیق، ممالیک مصر و الشام ـ نقودهم ـ نقوشهم ـ مسکوکاتهم ـ القابهم ـ سلاطینهم، چاپ اول، انتشارات دار لاعربیه للموسوعات، 2008م.
65. میکل، آندره، اسلام و تمدن اسلامی، ترجمه دکتر حسن فروغی، ج 2، تهران، سمت، 1381ش.
66. ناصری طاهری، عبدالله ، فاطمیان در مصر، چاپ اول، قم، نشرپژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379ش.
67. ن
تون، ایان ریچارد، Sufi Ritual the parallel Universe، چاپ اول، Curzon، 2000م.
68. النجار،عامر، الطرق الصوفیه فی مصر: الرفاعیه ـ الجیلانیه ـ البدویه ـ الشاذلیه ـ الدسوقیه نشاتها ـ نظمها ـ روادها، چاپ پنجم، دارالمعارف، بیتا.
69. نفیسی، سعید، سرچشمه تصوف در ایران، انتشارات فروغی، 1343ش.
70. وزاره الارشاد القومى، العارف بالله سیدى ابراهیم الدسوقى، قاهره، بیتا.
71. هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف المحجوب، تصحیح محمد عابدی، چاپ اول،تهران، سروش، 1383ش.
72. یثربی، یحیی، عرفان نظری، ج2، قم،1374.

مقالات
1. حزباوی، قاسم، «رفتارشناسی سیاسی ـ اجتماعی عرب»، ماهنامه مهرنامه، سال اول، شماره 8، 1389ش.
2. حمدی، مصطفی، «تصوف در مصر»، فصلنامه مطالعات آفریقا، مترجم قاسم ذاکری، شماره13.
3. حمدی، مصطفی، «تاریخ تصوف مصر»، الاهرام الاستراتیجی، مترجم سید قاسم ذاکری، شماره ۱۲۸.
4. درار، إبراهیم محمد، «رمزیه الخمر فی دیوان شراب الوصل للشیخ محمد عثمان عبده البرهانی» ،مجله جامعه شندی، شماره9.
5. شاه بیک، حسین، «کشور مصر»، پایگاه اطلاع رسانی مبلغ.
6. بختیاری، شهلا، «خلافت عباسیان در مصر 659-923هق/1261-1517م»، مقالات و بررسیهای دانشکدهی الهیات و معارف اسلامی، ش مسلسل 66.
7. خوشحال دستجردی، طاهره، مرضیه کاظمی، «تاثیر تکامل بخش ذکر در سلوک الی الله»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی الزهرا، سال دوم، شماره4، بهار و تابستان1390.
8. «A Sudanese Sufi Order in the Digital Age»، نشریه:annual review of islam in africa، شماره 10 سال2008-2009.
9. شارف، مزاری، «الطریقه البرهانیه الدسوقیه الشاذلیه المواطنه و التأصیل مقاربه توصیفیه لتحدید فاعلیه التراث الروحی»، از سایت: www.islamic-sufism.com
10. هلنبرگ، هلنا، The theme of light and illumination in stories concerning Ibrahim al-Dasuqi، از کتاب: The middle east unity and diversity، چاپ اول، دانمارک، چاپnoradic society for middle eastern studies ، 1993م.

پایگاههای اینترنتی
1. http://www.burhaniya.org
2. http://www.sia-sufism.org
3. http://www.masress.com
4. http://www.el-balad.com
5. http://www.youm7.com
6. http://www.ahl-alquran.com
7. http://www.almasryalyoum.com
8. http://www.vetogate.com
9. http://www.elmogaz.com
10. http://www.abna.ir
11. http://www.elwatannews.com
12. http://digital.ahram.org.eg
13. http://www.elkonoz.com

پی‌نوشت
* قانون دولتی شماره 118 در سال 1976 م به تصویب رسید. قانون مزبور، ناظر بر کلیه فعالیت‌های مختلف تصوف می‌باشد. مهم‌ترین محور قانون مزبور، تمرکز بخشی به امور صوفیان از فرقه‌های مختلف می‌باشد؛ بنابراین بر اساس این قانون، شورای عالی طریقه‌‌های صوفیه متشکل از 16 عضو، به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارت و تصمیم‌گیری در کلیه امور پیروان و مریدان صوفیه در نظر گرفته شده است و در همین رابطه، رئیس شورا که شیخ‌المشایخ صوفیه در مصر تلقی می‌شود، به طور مستقیم از طرف رئیس جمهوری و از میان قطب و شیوخ، یکی از طریقه‌های صوفیه منصوب می‌شود. 10 عضو دیگر از اعضای شورای عالی طریقه‌های صوفیه توسط مجمع عمومی مشایخ صوفیه و از طریق رأی‌گیری در نهاد مزبور انتخاب می‌شوند (مجمع عمومی مشایخ صوفیه شامل نمایندگان تمامی فرقه‌های تصوف از سراسر مصر می‌باشد) و 5 عضو باقی‌مانده شورای عالی طریقه‌های صوفیه، در واقع نمایندگان جهات خاص دولتی در شورا بوده که از طرف الازهر شریف، وزارت کشور، ‌وزارت اوقاف، وزارت فرهنگ و شوراهای محلی تعیین می‌شوند. (منبع الاهرام الاستراتیجی شماره 128 مورخ اوت 2005 از سایت: 12805http://www.bashgah.net/fa/content/show/)

پیوستها
پیوست1
الحزب الکبیر:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَهِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، وَجَعَلْنَا عَلَى قلُوبِهِمْ أَکِنَّهً أَن یَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذکََرْتَ رَبَّکَ فِى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. یَا مَالِکَ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ، رَبِّ لا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ . الم نَوَوْا فَلَوَوْا عَمَّا نَوَوْا ثُمَّ لَوَوْا عَمَّا نَوَوْا فَعَمُوا وصَمُّوا عَمَّا نَوَوْا فَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا . أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لا . وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لا . یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ والإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ والأرْضِ فَانْفُذُوا لا (لا آلاء إِلا آلاؤُکَ یَا اللهُ (سه مرتبه) إِنَّکَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ، وَبِالْحَقِّ أَنْزلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ إِلا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ ، الْتَجَمَ کُلُّ مَارِدٍ وَذَلَّ کُلُّ ذِى بَطْشٍ شَدِیدٍ مُعَانِدٍ، وَتَلا شَتْ مَکَائِدُ الْجِنِّ والإِ نْسِ أَجْمَعِینَ بِأَسْمَائِکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ بِالسَّمَوَاتِ الْقَائِمَاتِ فهُنَّ بِالْقُدْرَهِ وَاقِفَاتٌ بِالسَّبْعِ الْمُتَطَابِقَاتِ بِالْحُجُبِ الْمُتَرَادِفَاتِ بِمَوَاقِفِ الأمْلا کِ فِى مَجَارِى الأفْلاکِ بِالْکُرْسِىِّ الْبَسِیطِ بِالْعَرْشِ الْمُحِیطِ بِغَ
ایَهِ الْغَایَاتِ بِمَوَاضِعِ الإِ شَارَاتِ بِمَنْ دَنَا فَتَدَلَّى فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى خَضَعَتِ الْمَرَدَهُ فَکُبِتُوا وَدُحِضُوا کُبِتَ الأعْدَاءُ بِأَسْمَاءِ اللهِ فَکُبِتُوا خَسَأَ الْمَارِدُ وَذَلَّ الْحَاسِدُ اسْتَعَنْتُ بِاللهِ عَلَى کُلِّ مَنْ نَوَى لِى سُوءًا کَیْفَ أَخَافُ وَإِلهِى أَمَلِى أَمْ کَیْفَ أُضَامُ وَعَلَى اللهِ مُتَّکَلِى. اللَّهُمَّ احْرُسْنِى مِنْ کَیْدِ الْفَاسِقِ وَمِنْ سَطْوَهِ الْمَارِقِ وَمِنْ لَدْغَهِ الْغَاسِقِ بکهیعص کُفِیْتُ بحمعسق حُمِیْتُ (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ (سه مرتبه) وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ إِلا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ