تحقیق درمورد کیفیت دلبستگی

53
40، 46، 48، 51
نمرات سؤالات 1 تا 53 نمرۀ کل ازخودبیگانگی روانی را به دست میدهد.
پایایی پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی
در این پژوهش، جهت بررسی پایایی پرسشنامه، آزمون روی بخشی از جامعه شامل 30 نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان در شهر فسا اجرا شد. نتایج در جدول 3-4. ضریب پایایی هر زیر مجموعه را با استفاده از آلفای کرونباخ نشان میدهد.
جدول 3-4. ضرایب پایایی ازخودبیگانگی روانی و مؤلفههای آن در این پژوهش
زیر مقیاسها
احساس بیقدرتی
احساس بیهنجاری
احساس بیمعنایی
احساس انزوای اجتماعی
احساس تنفر از خویشتن
احساس ازخودبیگانگی روانی
ضریب آلفای کرونباخ

713/0
687/0
800/0
531/0
454/0
879/0
روایی پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی (P.A)
مطالعات بومشناختی در دانشگاه شیکاگو، بر روی خرابکاری، خرابکاری را به عنوان مرض جوامع مدرن که با احساس بیگانگی و بیمعنایی مشخص میشود، تبیین کردند زیمباردو (1969)، وی از اصطلاح غیرفردی شدن برای توصیف موقعیتی که افراد یگانگی خود را از دست میدهند استفاده نمود. به اعتقاد زیمباردو، مرض جوامع مدرن، به تحرک زیاد، سریع، بیهنجاری، رشد و بیثباتی جامعه مرتبط است.
3-5-2. پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R) نسخۀ تجدید نظر شده
همچنین، در این پژوهش، برای سنجش متغیر کیفیت دلبستگی، از سیاهه دلبستگی بزرگسالان و همسالان که توسط آرمسدن و گرینبرگ، (1987) برای ارزیابی ادراک نوجوان از ابعاد شناختی و عاطفی مثبت و منفی رابطه با والدین و دوستان نزدیک ساخته شده است، استفاده شد. سه بُعد اصلی این سیاهه عبارتند از: درجه اعتماد متقابل، کیفیت ارتباط و بیگانگی (خشم و عصبانیت). نمرۀ کلی فرد در بُعد دلبستگی نشان میدهد که کیفیت دلبستگی نوجوان به والدین و همسالان چگونه است. هرچه نمرۀ فرد در بُعد اعتماد و ارتباط بیشتر و در بُعد بیگانگی کمتر باشد رابطۀ وی با والدین و همسالان خود کیفیت بالاتری دارد. نمرۀ کلی دلبستگی نشاندهندۀ کیفیت دلبستگی وی و در واقع نشانگر دلبستگی ایمن وی است. سه نمرۀ بعدی، وضعیت اعتماد، ارتباط و بیگانگی فرد را در ارتباط با والدین و همسالانِ خود به طور جداگانه نشان میدهد. این پرسشنامه شامل سه دستۀ 25 سؤالی برای مادر، پدر و همسال و قابل استفاده برای ردۀ سنی 12 تا 20 سال است.
نسخۀ اصلی آزمون دارای دو بخش بود، که یکی از این بخشها مربوط به دلبستگی به والدین (پدر و مادر با هم) و بخش دیگر مربوط به دلبستگی به دوستان بود. بخش مربوط به دلبستگی به والدین دارای 28 عبارت و بخش مربوط به دلبستگی به دوستان دارای 25 عبارت بود و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجهای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص میکرد. پس از تجدید نظر، تغییراتی در این پرسشنامه ایجاد شد.
پرسشنامۀ تجدید نظر شده دارای سه بخش است، که بخش اول و دوم آن میزان دلبستگی به پدر و مادر را به طور مجزا میسنجد و بخش سوم مربوط به دلبستگی به دوستان است. در نسخه تجدید نظر شده هر بخش دارای 25 عبارت است. سازندگان آزمون اظهار کردهاند که بهتر است در نسخۀ تجدید نظر شده به نمرۀ کلی هر بخش بسنده کرد، اما به دلیل درخواستهای مکرر پژوهشگران، طریقۀ نمرهگذاری زیرمقیاسهای این آزمون را نیز ذکر کردهاند. جداول شمارۀ 3-5 و 3-6 طریقۀ نمرهگذاری این پرسشنامه را نشان میدهد.
شیوۀ نمرهگذاری
در مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان گزینهها بدین صورت نمرهگذاری میشوند:
همیشه= 5 امتیاز، اغلب اوقات= 4 امتیاز، بعضی اوقات= 3 امتیاز، به ندرت= 2 امتیاز، هرگز= 1 امتیاز
برای به دست آوردن نمرۀ دلبستگی به مادر، پدر و همسالان لازم است:
الف: نمرۀ عباراتی که شمارۀ آنها در زیر آورده شده است را معکوس کرده و
ب: سپس امتیاز هر 25 عبارت مربوط به مقیاس مورد نظر را با هم جمع کنید.
جدول 3-5. نمرهگذاری کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان
زیر مقیاسها
تعداد سؤالات

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شمارۀ سؤالات
عباراتی که به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند
مادر
25
1 تا 25
3، 6، 8، 9، 10، 11، 14، 17، 18، 23
پدر
25
1 تا 25
3، 6، 8، 9، 10، 11، 14، 17، 18، 23
همسالان
25
1 تا 25
4، 5، 9، 10، 11، 18، 22، 23
جدول 3-6. نمرهگذاری مؤلفههای مربوط به کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان
زیر مقیاسها
تعداد سؤالات
عباراتی که به صورت معموال نمرهگذاری میشوند
عباراتی که به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند
1
اعتماد به والدین
10
1، 2، 4، 12، 13، 20، 21، 22
3، 9
2
ارتباط به والدین
9
5، 7، 15، 16، 19، 24، 25
6، 14
3
احساس بیگانگی (جدایی) با والدین
6
8، 10، 11، 17، 18، 23
4
اعتماد به همسالان
10
6، 8، 12، 13، 14، 15، 19، 20، 21
5
5
ارتباط با همسالان
8
1، 2، 3، 7، 16، 17، 24، 25
6
احساس بیگانگی (جدایی) با همسالان
7
4، 9، 10، 11، 18، 22، 23
پایایی پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان: پایایی بازآزمایی مقیاس در فاصلۀ 3 هفته بر روی نمونهای شامل 27 نوجوان 18 تا 20 ساله برای مقیاس دلبستگی به والدین 93/0 و برای مقیاس دلبستگی به همسالان 86/0 بوده است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس نیز بدین شرح گزارش شده است: دلبستگی به مادر= 87/0 دلبستگی به پدر= 89/0 و دلبستگی به همسالان 92/0 (آرمسدن و گرینبرگ، 1987). ثبات درونی این آزمون نیز قبلاً در ایران توسط نصرتی (1383) و پاکدامن و همکاران (1390)، تأیید شده است. در پژوهش نصرتی، ضریب همسانی درونی مقیاس برای مادر برابر با آلفای 82/0، برای پدر برابر با آلفای 83/0، و برای همسالان برابر با آلفای 92/0 به دست آمد. در پژوهش پاکدامن، ضریب همسانی درونی مقیاس برای مادر و پدر هر دو برابر با آلفای 90/0به دست آمد. همچنین در پژوهش پاکدامن و همکاران (1390)، همبستگی آزمون-بازآزمون با فاصلۀ 3 هفته برای مادران برابر با 85/0 و برای پدران برابر با 86/0 به دست آمد. در این پژوهش نیز ضریب همسانی درونی مقیاس برای مادر برابر با آلفای 90/0، برای پدر برابر با آلفای 92/0، و برای همسالان برابر با آلفای 89/0 به دست آمد. جدول 3-7. ضرایب همسانی درونی مقیاس کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان را در این پژوهش به تفکیک مؤلفههای آن، نشان میدهد.
جدول 3-7. ضرایب پایایی کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان و مؤلفههای آن در این پژوهش
زیر مقیاسها
اعتماد به مادر
اعتماد به پدر
ارتباط با مادر
ارتباط با پدر
بیگانگی از مادر
بیگانگی از پدر
اعتماد به همسال
ارتباط با همسال
بیگانگی از همسال
دلبستگی به مادر
دلبستگی به پدر
دلبستگی به همسال
ضریب آلفای کرونباخ
845/0
876/0
800/0
826/0
656/0
644/0
874/0
847/0
498/0
902/0
920/0
894/0
روایی پرسشنامۀ دلبستگی به والدین و همسالان: بخش دلبستگی به والدین مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان با تعدادی از مقیاسهای مشابه از جمله مقیاس خودپندارۀ تنسی، مقیاس محیط خانوادگی همبستگی معنیداری دارد که این امر نشان دهندۀ اعتبار همزمان این آزمون است. به علاوه بخش مربوط به دلبستگی به والدین میتواند نوجوانان بزهکار را از نوجوانان غیر بزهکار متمایز سازد. نتایج پژوهشها نشان داده است که بخش دلبستگی به همسالانِ مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان نیز با مقیاس خودپندارۀ تنسی و مقیاس محیط خانوادگی همبستگی مثبت معناداری دارد (آرمسدن و گرینبرگ، 1987). همچنین دلبستگی به همسالان با دلبستگی به والدین نیز همبستگی متوسطی دارد. نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که دلبستگی به والدین و همسالان با تعدادی از صفات شخصیتی رابطۀ معناداری دارد. در اواخر نوجوانی، دلبستگی به والدین و همسالان با مثبتگرایی، عزت نفس تثبیت شده، رضایت از زندگی و موقعیت عاطفی (افسردگی، اضطراب، ازخودبیگانگی، خشم مفرط و احساس تنهایی) رابطه دارد. افزون بر این کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان با تمایل بیشتر برای استفاده از راهبردهای حل مسئله در موقعیتهای فشارزا رابطه دارد (آرمسدن و گرینبرگ، 1987). همچنین در بررسی اعتبار آزمون، نشان داده شده که دلبستگی به والدین رابطۀ متوسط با مقابلۀ خانوادگی مثبت (لوییس، وودز و الیسون، 1987، به نقل از نصرتی، 1383) دارد.
3-5-3. پرسشنامۀ خرابکاری (V.B)
متغیر وابسته نیز در این مطالعه (پدیدۀ خرابکاری) به سه شیوه عملیاتی شد. برای این منظور از پرسشنامهای که نیک اختر (1378) در مطالعۀ خود با عنوان “بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر خرابکاری” در بین دانشآموزان دبیرستانهای شیراز، از آن استفاده کرد بهره بردیم. در مرحلۀ نخست (نگرش به اعمال خرابکارانه) سؤالاتی مطرح شدند، که شدت نگرش افراد به رفتار خرابکارانه را میسنجند. در مرحلۀ دوم، سؤالاتی مبتنی بر پرسش از کار دیگران یا فرافکنی رفتار خرابکارانه پرسیده شد. در شیوۀ سوم عملیاتی کردن متغیر وابسته، سؤالاتی طرح شدند که شدت اعمال خرابکارانه را می‌سنجند. در ساخت این پرسشنامه و سنجش متغیرها، نیز طیف لیکرت به کار رفت و از آزمودنیها خواسته شد تا نگرش خود را نسبت به هر یک از گویهها اعلام کنند. لذا معرف‌هایی که برای عملیاتی کردن متغیر وابسته به کار رفت؛ با توجه به تأکید این پژوهش بر اعمال خرابکارانه که دانش‌آموز در مدرسه و مسیر مدرسه تا منزل مرتکب میشود، از بینِ مجموعِ شاخصهای خرابکاری که در تحقیقات پیشین (نیکاختر، 1378، سهامی و احمدی، 1383 و غیره) مورد استفاده قرار گرفتهاند، به فراخور موضوع، انتخاب شدند. روایی و پایایی این پرسشنامه نیز توسط نیکاختر (1378) و سهامی و احمدی (1383) به اثبات رسیده است. در جدول 3-8. عنوان هر یک از زیرمقیاسهای متغیر وابسته، تعداد سؤال و شمارۀ سؤالات در پرسشنامه آورده شدهاند.
جدول 3-8. نمرهگذاری مؤلفههای مربوط به خرابکاری
زیر مقیاس
تعداد سؤالات
شمارۀ سؤالات
نگرش به خرابکاری

10
1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19
فرافکنی خرابکاری
10
2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20
عمل به خرابکاری
10
21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30
خرابکاری
30
1 تا 30
شیوۀ نمرهگذاری
در مقیاس نگرش به اعمال خرابکارانه گزینهها بدین صورت نمرهگذاری میشوند:
اصلاً انتقادی ندارم= 5 امتیاز، انتقادی ندارم= 4 امتیاز، نظری ندارم= 3 امتیاز، انتقاد دارم= 2 امتیاز، شدیداً انتقاد دارم= 1 امتیاز
برای به دست آوردن نمرۀ نگرش به اعمال خرابکارانه لازم است تا امتیاز هر 10 عبارت مربوط به مقیاس مورد نظر را با هم جمع کنید. حداقل و حداکثر امتیاز برای پاسخگو در پاسخ به این 10 عبارت، بین 10 تا 50 خواهد بود.
در مقیاس خرابکاری به شیوۀ فرافکنی نیز در ذیلِ هر یک از معرف‌هایی که در مورد سنجش شدت نگرش به کار گرفته شده بود، با نظر استاد راهنما این سوال مطرح شد، که «از 10 نفر افرادی که با شما آشنایی دارند، چند نفر با ارتکاب چنین عملی مخالفتی ندارند»، سپس پیوستاری شامل نمرات صفر تا ده را در ذیل هر سوال قرار داده و پاسخگو باید یکی از این اعداد را علامت می‌زد؛ در شیوۀ اخیر به نوعی شدت تمایل به رفتار خرابکارانه سنجیده می‌شود. بدیهی است نمرهای که پاسخگو از طریق پاسخ به این سؤالات به دست میآورد، نمرۀ فرافکنیِ خرابکاری را به دست میدهد. حداقل و حداکثر امتیاز برای پاسخگو در پاسخ به این 10 عبارت، بین 0 تا 100 خواهد بود.
و نهایتاً در پژوهش حاضر، شدت کردارِ خرابکارانه با معرف‌هایی که نیکاختر در پایاننامۀ کارشناسیارشد خود (1378) به کار برده بود سنجیده شد. این معرفها شامل 10 عبارت بود که در یک طیف پنج قسمتی شامل: هرگز= 1 امتیاز، به ندرت= 2 امتیاز، بعضی اوقات= 3 امتیاز، اغلب اوقات= 4 امتیاز و همیشه= 5 امتیاز در اختیار پاسخگو قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا گزینۀ مورد نظرشان را در مقابل هر عبارت علامت بزنند. بدیهی است حداقل و حداکثر نمرهای که آزمودنی از این بخش کسب میکند بین 10 تا 50 خواهد بود.
پایایی پرسشنامۀ خرابکاری
پایایی پرسشنامۀ خرابکاری در پژوهش نیکاختر (1378)، به ترتیب برای متغیر نگرش به خرابکاری و عمل به خرابکاری برابر با 78/0 و 74/0 گزارش شده است. همچنین در پژوهش سهامی و احمدی (1383)، نیز همسانی درونی سؤالات پرسشنامه برای متغیر نگرش به خرابکاری برابر با 82/0 و برای متغیر عمل به خرابکاری 71/0 گزارش شده است. در این پژوهش نیز ضرایب همسانی درونی مقیاس برای نگرش به خرابکاری 89/0، برای فرافکنیِ اعمالِ خرابکارانه 91/0 و برای شدتِ عمل به خرابکاری 87/0 به دست آمده است. همچنین ضریب همسانی درونی برای کل پرسشنامۀ خرابکاری 89/0 گزارش شد. جدول 3-9. ضرایب همسانی درونی مقیاس خرابکاری را به تفکیک مؤلفههای آن، نشان میدهد.
جدول 3-9. ضرایب پایایی خرابکاری و مؤلفههای آن در این پژوهش
زیر مقیاسها
نگرش به خرابکاری
فرافکنی خرابکاری
عمل به خرابکاری
خرابکاری
ضریب آلفای کرونباخ
894/0
910/0
780/0
897/0
روایی پرسشنامۀ خرابکاری
در بررسی اعتبار آزمون نشان داده شده که خرابکاری در بین جوانان، ارتباط نیرومندی با متغیرهای دلبستگی و تقیدات خانوادگی جوانان، وجود خانوادههای نابسامان و افت تحصیلی دارد (نیکاختر، 1378)، همچنین بین خرابکاری با متغیرهایی از قبیل پایبندی به قوانین، سطح تعهدات و دلبستگی مدرسهای، ساخت خانواده و تحقیر شدن رابطۀ معنیداری وجود دارد (سهامی و احمدی، 1383)، همچنین بین خرابکاری با تقلّب و انتقاد از معلمین، زندگی و امید و تأکید بر هنجارهای اجتماعی و قومی و اجتماعی گزارش شده است (مقصودی و بنیفاطمه، 1383). همچنین ارتباط معنادار بین پیوستگی به خانواده، پیوستگی به اولیای مدرسه، انطباق با محیط مدرسه، پایبندی به نظم و انضباط مدرسه، شرکت در برنامههایی مانند درسی، هنری، تفریحی، مذهبی، اعتقاد به قواعد و مقررات مدرسه، مشاهدۀ رفتارهای خرابکارانه، مشاهدۀ لوازم و تجهیزات تخریب شدۀ محیط اطراف، وفاداری به دوستان خرابکار، توجیه رفتار خرابکارانه، پایۀ تحصیلی و جنسیت با گرایش به رفتارهای خرابکارانه دانشآموزان گزارش شده است (فتاحی مرنگلو، 1388). همچنین بین رفتارهای خرابکارانه با متغیرهای بیگانگی اجتماعی، احساس اجحاف، ارتباط با گروههای خرابکار و مشاهدۀ رفتارهای خرابکارانه در مدرسه رابطۀ مثبت و معنیدار و با میزان تعلق دانشآموزان به خانواده رابطۀ منفی و معنادار گزارش شده است (موسیزاده، 1389).
3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش، علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی نیز استفاده شده است. برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماریSPSS نسخۀ 19 استفاده شد.
آمار توصیفی آماری است، که الگوی پاسخهای افراد نمونه را تلخیص می‌کند. در آمار استنباطی نیز برای آزمون فرضیههای این پژوهش از روشهای آماری متفاوتی استفاده شد. با توجه به این که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *