این یافته ها در موش ها امید بخش بود مطالعات بعدی در انسان ها قادر نبود وابستگی مشابهی را بیان کند. Van Eerde و همکارانش نیز هیچ ارتباطی بین VUR وupk3a نیافتند. مطالعات دیگر همینطور هیچ ارتباطی میان VUR و سایر ژنهای UROPLAKIN مثل upk1b و upk2 مشاهده نکردند]۸[.
۱-۱۱-۲ SLIT2/ROBO2
یک ژن کاندید دیگر برای VUR ، SLIT2 به همراه گیرنده اش ROBO2 می باشد. این لیگاند و گیرنده نقشی کلیدی در شکل گیری جوانه حالب ایفا می کند و غیر فعال سازی آنها در موش منجر به تمایز جوانه های حالب بیشمار ، نقص در جایگزینی یورترال و جایگیری نامناسب حالب ها به طرف مثانه می شود. یافته ها نشان دادند که جهش در ژن ROBO2 می تواند با بروز VUR مرتبط باشد اگر چه در مطالعه ای دیگر با بکار گیری توالی یابی مستقیم محققین ۶متغیر ژن ROBO2 و ۲۰ متغیر ژن SLIT2 را یافته اند که هیچ یک از متغیر ها با حضور در VUR متمایز نشدند. همراستا با این مطالعات van Eerde و همکارانش و cordell و همکارانش به طور مشابه هیچ ارتباطی میان ژن ROBO2 و VUR در جمعیت بیمار مزبور مشاهده نکردند]۸[.

متن کامل در سایت    40y.ir

۱-۱۱-۳ Transforming growth factor-β۱
TGF-β ابتدا توسط ماکروفاژها، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و پلاکت ها آزاد می شود. TGF-β به عنوان یک کمپلکس غیرفعال با پروتئین های وابسته و پروتئین های متصل به TGF-β که جزئی از ماتریکس خارج سلولی هستند تولید می شود این پروتئین ها این پتانسیل را دارند که ذخیره شوند و از TGF-β آزاد شوند. پنج ایزوفرم TGF-β تا کنون شناسایی شده اند که در PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران تنها TGF-β۱-۳ وجود دارد]۱۳[.
درون کلیه ها فاکتورهای بیشماری بیان TGF-β را افزایش می دهند شامل آنژیوتنسین۲، آندوتلین۱، اینترلوکین۱β، فاکتور فعال گر پلاکت( paf) ، ترومبوکسان، ترومبوسپوندین، گلوکز، انسولین، پروتئین های اسیدی ترشحی غنی از سیستئین می شود TGF-β همچنین در کلیه ها توسط TNF-α و فاکتور رشد اتصالی بافت افزایش بیان پیدا می کند]۶[. TGF-β۱ یکی از اعضای این خانواده است که از کاندیدهای بالقوه فاکتورهای پروگنوز برای پیشبرد آسیب های کلیوی و بیماری های حاد کلیوی می باشد.
TGF-β۱ یک سایتوکاین چند عملکردی است که رشد سلولی، تمایز و تولید ماتریکس خارج سلولی و پاسخ ایمنی را تنظیم می کند که توسط چندین نوع سلول ترشح می شود و فیبروزیس را در یک سری از بافت ها مثل کلیه، قلب و رگهای خونی القا میکند نقش ضروری که این سایتوکاین در تکامل و پیشرفت کلیوی بازی میکند مستند شده است. چندین مطالعه پیشنهاد میکنند کهTGF-β۱ در پاتوژنز ناهنجاریهای مادرزادی یوروپاتیها، پیلونفریت حساس و اسکار کلیوی متعاقب دخیل است]۱۵[. ژن کد کننده TGF-β۱ انسانی بر روی کروموزوم ۱۹q13.1-13.3 قرار دارد و شامل هفت اگزون است چندین پلی مورفیسم این ژن تا کنون شناسایی شده اند که سه پلی مورفیسم در بخش پروموتور در نواحی ۹۸۸-، ۸۰۰- و ۵۰۹- قرار دارند شکل ۱-۶ بعضی از پلی مورفیسم های TGF-β۱ را نشان می دهد]۱۳[ .
برخی از مطالعات نقش ژن TGF-β۱ در عفونت دستگاه ادراریUTI، ریفلاکس نفروپاتی و عفونت پس از اسکار کلیوی را مشخص کردند این مطالعات نشان دادند که استرس های مکانیکی و هیدرودینامیکی ایجاد شده با VUR می تواند ترشح TGF-β۱ از سلول های جوانه حالب را القا کند]۱۴[.
همچنین، اطلاعاتی وجود دارد که پیشنهاد میکند TGF-β۱ و آنژیوتنسین∏ بیان یکدیگر را تنظیم میکنند بنابراین TGF-β۱ می تواند یک فاکتور مهم در پاتوژنز VUR، UTI و اسکار کلیوی باشد]۲۹[. TGF-β۱ برای فعال کردن تغییرات فنوتیپیکی سلولی دخیل درالتیام زخم ها/اسکار و انکوژنز نقش دارد]۸[. TGF-β۱ رشد و شاخه دار شدن جوانه حالب را تنظیم می کند به طوری که به شکل یک سیستم جمع آوری حالب ها درآید. ژن کد کننده TGF-β۱ پلی مورفیک است، پلی مورفیسم های TGF-β۱ با استعداد ابتلا به UTI و VUR و اسکار کلیوی مرتبط هستند و می توانند به عنوان یک فاکتور خطر برای VUR وعفونت ابتدایی مهم باشند. همانطور که گفته شد تا کنون چندین پلی مورفیسم در ژن TGF-β۱ مثل۵۰۹ – و۸۰۰- و۸۶۹+ شناسایی شده است، مدارکی وجود دارد که نشان دهنده توانایی یک فرد برای تولید سطوح بالا و پایین TGF-β۱ می باشند که میتواند به صورت ژنتیکی تعیین شود. پلی مورفیسم های ۵۰۹- و ۸۶۹+ می توانند با سنتز بالاتر وپایین تر TGF-β۱ در In vitro ارتباط داشته باشند]۱۵[ و گزارش هایی مبنی بر ارتباط پلی مورفیسم های ژن TGF-β۱ و اسکار کلیوی وجود دارد. ناهنجاری های بیان TGF-β۱ در حین تکامل کلیه می تواند موجب افزایش احتمال پیشرفت VURو یا دیسپلازی شود]۱۴[. در یک مطالعه دو پلی مورفیسم C869T+ و T509C- ژن TGF-β۱ بررسی شدند که با فعالیت رونویسی ژن و یا سطح سرم تولیدی ژن ارتباط داشتند. نتایج نشان داد که T509C- با VUR فامیلی در ارتباط است همینطور افرادی با پلیمورفیسم ۵۰۹CC- و ۸۶۹TT+ میتوانند در بالاترین ریسک برای VUR باشند]۸و۱۵[ تا به امروز مارکر ژنتیکی قابل اعتمادی برای VUR شناسایی نشده است، اگر چه تا کنون جوانه زدن نابجای رویانی حالب به عنوان یک مکانیسم برای پیشرفت VUR پیشنهاد می شود و ژن های دخیل در این فرایند به عنوان ژنهای کاندید بالقوه برای استعداد VUR مورد توجه قرار می گیرند]۱۸[. وابستگی نامتعادل اغلب میان پلی مورفیسم های A800G- و T509 C-ویا T509C- و C869T+ مشاهده می شود به نظر میرسد پلی مورفیسم های C869T+ و A800G- و T509C- ژن TGF-β۱ میتوانند کاندیدهایی برای مارکر ژنتیکی تکامل و پیشرفت UTI وVUR باشند]۲۹[. مدارکی برای تاثیر مستقیم پلی مورفیسم T509C- بر افزایش بیان ژن TGF-β۱ وجود دارد. آلل T در ۵۰۹- با میزان بالاتر غلظت های TGF-β۱مرتبط است و افراد هموزیگوس برای آلل T سطوح بالاتری از TGF-β۱ را نسبت به افراد هتروزیگوس دارند]۱۴و۱۷[. آلل T509 -بیشتری در کروموزوم های VUR در مقایسه با کروموزوم های گروه کنترل وجود دارد. در بیماری VUR آللT به طور مکرر یافت میشود به طوریکه ژنوتیپ TT از TGF-β۱ بیش بیانی قابل توجهی در بیماران VUR اولیه با نقص کلیوی مزمن نشان می دهد ]۱۵[. با توجه به اهمیت پلی مورفیسمC509T ) (rs1800469 ژن TGF-β۱ و ارتباط ان با بیماری ریفلاکس وزیکویورترال اولیه و با توجه به اینکه تا کنون چنین مطالعه ای برای بررسی این پلی مورفیسم در جمعیت ایران صورت نگرفته است این مطالعه درصدد است به بررسی این موضوع بپردازد.

مطلب دیگر :
با مدیر تور آشنا شید

شکل ۶-۱ نقشه ژن TGF-beta1 انسانی]۱۳[

جدول۱-۱ ژنها و مکان های ژنی بالقوه دخیل در تکامل کلیه و یا مثانه مسبب بیماری های کلیوی و مثانه ای]۸[

۱-۱۲ اصول کلی واکنش زنجیره ای پلیمراز
واکنش زنجیره‌ای پلیمراز یا PCR روش ساده و در عین حال حساس برای تکثیر قطعه خاصی از DNA به صورت In vitro است. تکنیک PCR شامل چرخه‌های تکرار شونده‌ای است که در آن به کمک یک سری از پرایمرهای اختصاصی و آنزیم از روی یک رشته DNA توسط حرارت واسرشت می‌شوند. با کاهش در مرحله بعد به توالی‌های مکمل خود متصل می‌شوند. برای شکستن هر باند A=T 2 درجه سانتی‌گراد و برای شکستن هر باند C=G ، ۴ درجه سانتی‌گراد دما لازم است که به آن اصطلاحا دمای ذوب TM گفته می‌شود. روند PCR توسط تغییرات دمایی تنظیم می‌شود. دو رشته DNA به وسیله گرما از هم باز می‌شوند و چون غلظت پرایمر زیاد است لذا اتصال پرایمرها به توالی مکمل شان نیازی به مصرف انرژی ندارد.
۱-۱۲-۱ مواد مورد نیاز برای واکنش PCR
DNA الگو
پرایمرهای اختصاصی جهت تکثیر قطعات مورد نظر
چهار نوکلئوتید DNA (dNTPs) شامل : dATP, dTTP, dCTP, dGTP
آنزیم DNA پلیمراز مقاوم به حرارت مانند Taq-DNA Polymerase
شرایط بافری مناسب و Mg2+
به طور کلی هر چرخه از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز شامل سه مرحله است:
الف- واسرشته شدن
ب- اتصال پرایمرها به قطعات مورد نظر
ج- ساخت رشته مکمل هدف
در این سیستم ساده بافری، آنزیم DNA پلیمراز سبب اتصال مولکول‌های داکسی نوکلئوتید به پرایمرهای شده و قطعه مورد نظر از DNA تکثیر می‌گردد. در مرحله اول در دمای بالا (۹۲ تا ۹۵درجه) باندهای هیدروژنی بین جفت بازهای زنجیره DNA شکسته می‌شود. در مرحله دوم با کاهش دما اجازه داده می‌شود تا پرایمرها ترادف مکمل خود را در زنجیره الگو یافته و به آن متصل شوند که این دما بسته به نوع پرایمرها متفاوت است. جهت تکثیر DNA این چرخه حرارتی سه مرحله‌ای به دفعات تکرار می‌شود. سه مرحله فوق به‌طور خودکار در دستگاهی به نام ترموسایکلر با قابلیت برنامه ریزی صورت می‌گیرد شکل ۷-۱ مراحل انجام PCR را نشان می دهد.

مطلب دیگر :
پایان نامه با واژه های کلیدیتوسعه کشت-رشته برق

شکل ۷-۱ تصویر شماتیک نحوه انجام PCR

۱-۱۳ آنالیز PCR-RFLP
با کامل شدن پروژه ژنوم انسان در حدود ۳/۵ میلیون چند شکلی تک نوکلئوتیدی(SNP) در ژنوم انسان یافت شد که این بدان معنی است که درهر ۶۰۰ جفت باز یک SNP وجود دارد. از این رو با مطالعه اطلاعات SNP محققین می توانند بیماری های وابسته به ژن را بررسی کنند و ساختار ژنتیکی یک جمعیت را آنالیز نمایند در مقایسه با سایر روش های دیگر مثل Taqman assay، واکنش تشخیصی لیگاز و D-HPLC که در این سالها رشد داشته اند روش PCR-RFLP نسبتا ساده تر و مقرون به صرفه تر است ]۲۸[.
PCR-RFLP تکنیکی است که به تفاوت میان محل های اثر آنزیم محدود کننده در نمونه های DNA که توسط آنزیم های محدود کننده قطعه قطعه شده اند و بر حسب طولشان با ژل الکتروفورز تفکیک می شوند استناد میکند. آندونوکلئازهای محدودکننده، آنزیمهای ویژهای هستند که می توانند توالی های نوکلئوتیدی ویژه ای را برش دهند به دلیل این توانایی برای انها تشخیص تغییرات نوکلئوتیدی در DNA ممکن است. گاهی اوقات انها می توانند بیشتر بر روی یک loci تاثیر بگذارند تا یک هدف، اما بخش مهم این پروسه این است که امکان شناسایی چند شکلی یا جهش loci خواه محل شکاف دست نخورده باشد یا نباشد فراهم می شود]۱۱[.
PCR-RFLP روشی آشنا برای ژنوتایینگ است یک جستجو در PubMed در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۱ با واژه جستجوی pcr و rflp 15725 نتیجه را نشان داد. اولین گام در آنالیز PCR-RFLP تکثیر قطعه ای است که شامل تنوع می شود که این کار با تیمار قطعه تکثیر شده با یک آنزیم محدود کننده مناسب انجام می گیرد. از آنجایی که حضور یا عدم حضور آنزیم محدود کننده در محل های تشخیصی منتج به شکل گیری قطعات محدود شونده با اندازه های مختلف می شود با الکتروفورز قطعات می توان آلل ها را شناسایی کرد.
از مزیت های مهم روش PCR-RFLPمی توان به هزینه پایین و عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته اشاره کرد. علاوه بر این طراحی آنالیز های PCR-RFLP عموما آسان است و می توان با بکارگیری برنامهای عمومی در دسترس آن را انجام

مطلب دیگر :
پایان نامه جدید :دانلود پایان نامه ارشد درموردپیش دبستانی، رشد فیزیکی، بزرگسالان، برنامه آموزشی-رشته برق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *