تحلیل اکتشافی، مدل اندازه گیری

دانلود پایان نامه

بعاد متغیر

۸۵۲/۰

۶۶/۰ ۶۱/۰ ۱

وفاداری
۷۸/۰ ۲
۱ ۳

۹۶۲/۰

۰۱/۱ ۷۸/۰ ۵

تعهد
۱۹/۰ ۶
۱ ۷

۸۹۹/۰

۰۴/۱ ۸۱/۰ ۸

رضایت
۲۱/۱ ۹
۱ ۱۰
تحلیل عاملی سخت افزار بندر
متغیر سخت افزار با دو بعد تجهیزات برون بندری و درون بندری در پیشینه تحقیق شناسایی شده است . در تحلیل اکتشافی این متغیر پس از اجرای تحلیل فاکتور از نرم افزار اس پی اس اس با توجه به توضیحات از قبل گفته شده در خصوص دو آزمون بررسی تحلیل اکتشافی، با توجه به جدول (۶-۹) آزمون KMO دارای مقدار ۷۰۵/۰ می‌باشد و آزمون Bartlett مقدار زیر ۰۵/۰ را نشان می‌دهد که در مرحله اول تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط مقادیر مطلوب را دارا می‌باشد.
جدول ‏۶ ۹: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر سخت افزار بندری
آزمون مقدار
آزمون KMO ۷۰۵/۰
آزمون Bartlett ۰۰۰/۰

در خروجی دوم نرم افزار که بیانگر مقادیر اشتراکی متغیر سخت افزار بندری بوده است تمامی گویه ها مقدار بالاتر از ۵/۰ را دارا می‌باشند که همگی آن‌ها مقدار مطلوب را دارا هستند.
پس از تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزارهای بندری، جهت تحلیل تأییدی این متغیر وارد نرم افزار مربوطه شدند که پس از محاسبات نرم افزار جهت تحلیل تأییدی این متغیر، نرم افزار تصمیم به حذف دو گویه سوم و پنجم این مدل گرفته است تا از روایی مناسب برخوردار شود. در نهایت مدل اصلی جهت تحلیل بعدی به‌صورت شکل (۶-۳) ترسیم می‌شود.

شکل ‏۶ ۳:مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر سخت افزار بندری
جدول (۶-۱۰) تحلیل نهایی تأییدی متغیر سخت افزار بندری را نشان می‌دهد.
جدول ‏۶ ۱۰: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر سخت افزار بندری
۷/۰ < آلفای کرونباخ ۵/۰ < معیار AVE بار عاملی گویه ها ابعاد متغیر
۸۴۱/۰

۶۶/۰ ۶۱/۰ ۱

درون بندری
۷۸/۰ ۲
۱ ۴

۹۶۷/۰

۰۱/۱ ۷۸/۰ ۵

برون بندری
۱۹/۰ ۶
۱ ۸

تحلیل عاملی عملکرد بندر
متغیر عملکرد با گویه های مورد سنجش در پیشینه تحقیق شناسایی شده است . در تحلیل اکتشافی این متغیر پس از اجرای تحلیل فاکتور از نرم افزار اس پی اس اس در خصوص دو آزمون بررسی تحلیل اکتشافی، با توجه به جدول (۶-۱۱) آمون KMO دارای مقدار ۸۲۳/۰ می‌باشد و آزمون Bartlett مقدار زیر ۰.۰۵ را نشان می‌دهد که در مرحله اول تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط مقادیر مطلوب را دارا می‌باشد.
جدول ‏۶ ۱۱: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر عملکرد بندری
آزمون مقدار
آزمون KMO ۸۲۳/۰
آزمون Bartlett ۰۰۰/۰

اما در خروجی دوم نرم افزار، گویه شمار نهم این متغیر به علت کسب مقدار کمتر از ۵/۰ در این مرحله از مدل حذف می‌شود و پس از حذف آن آزمون KMO مقدار ۸۳۱/۰ را نشان می‌دهد که نشان از حد مطلوب این آزمون می‌باشد.
پس از تحلیل اکتشافی متغیر عملکرد بندری، جهت تحلیل تأییدی این متغیر وارد نرم افزار مربوطه شدند که پس از محاسبات نرم افزار جهت تحلیل تأییدی این متغیر، نرم افزار تصمیم به حذف دو گویه دوم و پنجم این مدل گرفته است تا از روایی مناسب برخوردار شود. در نهایت مدل اصلی جهت تحلیل بعدی با توجه به حذف گویه نهم در تحلیل اکتشافی، به‌صورت شکل (۶-۴) ترسیم می‌شود.

شکل ‏۶ ۴: مدل نهایی تحلیل عاملی متغیر عملکرد بندری
جدول (۶-۱۲) تحلیل نهایی تأییدی متغیر عملکرد بندری را نشان می‌دهد.
جدول ‏۶ ۱۲: تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر عملکرد بندری
۷/۰ < آلفای کرونباخ ۵/۰ < معیار AVE بار عاملی گویه ها ابعاد متغیر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حمل‌ونقل چندوجهی، خدمات الکترونیکی

۹۵۷/۰

۸۱/۰ ۸۶/۰ ۱

عملکرد
۸۵/۰ ۳
۰۸/۱ ۴
۰۷/۱ ۶
۱۴/۱ ۷
۱ ۸

تحلیل عاملی نرم افزار بندری
متغیر نرم افزار با گویه های مورد سنجش در پیشینه تحقیق شناسایی شده است . در تحلیل اکتشافی این متغیر پس از اجرای تحلیل فاکتور از نرم افزار اس پی اس اس در خصوص دو آزمون بررسی تحلیل اکتشافی، با توجه به جدول (۶-۱۳) آزمون KMO دارای مقدار ۸۰۸/۰ می‌باشد و آزمون Bartlett مقدار زیر ۰۵/۰ را نشان می‌دهد که در مرحله اول تحلیل اکتشافی متغیر کیفیت ارتباط مقادیر مطلوب را دارا می‌باشد.
جدول ‏۶ ۱۳: نتایج آزمون اولیه تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزار بندری
آزمون مقدار
آزمون KMO ۸۰۸/۰
آزمون Bartlett ۰۰۰/۰

اما در خروجی دوم نرم افزار، گویه شمار هفتم این متغیر به علت کسب مقدار کمتر از ۰.۵ در این مرحله از مدل حذف می‌شود و پس از حذف آن آزمون KMO مقدار ۷۸۶/۰ را نشان می‌دهد که نشان از حد مطلوب این آزمون می‌باشد.
پس از تحلیل اکتشافی متغیر نرم افزارهای بندری، جهت تحلیل تأییدی این متغیر وارد نرم افزار مربوطه شدند که در این مرحله مدل از روایی مناسب برخوردار بوده و نیاز به حذف و تغییری از سوی نرم افزار دیده نشد و در نهایت مدل اصلی تحلیل تأییدی این متغیر با توجه به حذف گویه هفتم در تحلیل اکتشافی به شکل (۶-۵) ترسیم می‌شود.

جدول (۶-۱۴) تحلیل نهایی تأییدی متغیر نرم افزاری را نشان می‌دهد.
جدول ‏۶ ۱۴:تحلیل توصیفی روایی و همگرایی متغیر نرم افزار بندری
۷/۰ < آلفای کرونباخ ۵/۰ < معیار AVE بار عاملی گویه ها ابعاد متغیر ۷۹۸/۰
۰۶/۵ ۹۶/۱۱ ۱
نرم افزار بندری
۲۰/۱۱ ۲
۸۹/۱۰ ۳
۷۵/۹ ۴
۳۵/۹ ۵
۱ ۶

آزمون مدل مفهومی پژوهش
در روش معادلات ساختاری با رویکرد کمترین توان‌های دوم مراحلی وجود دارد که عبارت‌اند از:۱) مرحله برازش مدل ۲) آزمودن فرضیه‌های پژوهش . شکل(۶-۶) مراحل آزمودن مدل مفهومی پژوهش را نشان می‌دهد و بر اساس این مراحل به آزمودن مدل مورد مطالعه پرداخته شده است.

شکل ‏۶ ۶: مراحل آزمودن مدل مفهومی پژوهش
برازش مدل اندازه گیری
یک مدل اندازه گیری اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می‌شود که در بر گیرنده یک متغیر به همراه سؤالات مربوط به آن متغیر است. در برازش مدل‌های اندازه گیری به معیار پایایی و روایی همگرا کی پردازد.
پایایی شاخص
ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، قضاوت‌ها و سایر مقولاتی که اندازه گیری آن‌ها آسان نیست به کار می‌رود. این آزمون که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کروبناخ می‌باشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه‌ای که به‌صورت طیف لیکرت طراحی شده و جواب‌های آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود. آلفای کرونباخ در هر یک از متغیرهای پرسشنامه بالاتر از ۷/۰ باشد تا پایایی مورد تأیید نرم افزار قرار گیرد با توجه به نمودار (۶-۲) تمامی متغیرها از آلفای قابل قبولی برخوردار می‌باشند که بیانگر پایایی پرسشنامه مورد استفاده می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید