تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

  • بازداشت کفیل

روایاتی وارد شده است مبنی بر این که کفیل را تا زمان حاضر نمودن مکفول عنه می توان حبس نمود که بعضی از این روایات صحیح می باشند چنان که بسیاری از فقهای ما بدان فتوی داده اند حتی رأی کثیری از عامه هم همین می باشد. و این از مواردی است که در تأیید و توجیح بازداشت موقت، بسیار روشن می باشد و می تواند به عنوان دلیل بر مشروعیت بازداشت موقت مطرح گردد. ذیلاً به بعضی از روایات و فتاوای اشاره می شود:

الف) روایات

  • در کتاب کافی آمده است که: «محمد بن یحیی، عن احمد ابن فضال، عن عمّار، عن أبی عبدالله (ع) قال: اُتی أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه بر جل تکفل بنفس رجل فحبسه، فقال: اطلب صاحبک.»[1] (از امام صادق (ع) منقول است که فرمودند: «مردی را که کفیل مردی دیگری شده بود را نزد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) آوردند پس او را حبس کرد و فرمود، رفیقت را حاضر کن.)

علامه مجلسی در ملاذ الاخیار موثق را مانند صحیح می داند و در مراه العقول، روایت موثق دانسته شده است.[2]

  • شیخ طوسی در «التهذیب» روایتی دیگر از امام صادق (ع) نقل می کنند که فرمود: «إن علیاً علیه السلام اُتِیَ برجل کفل برجل بعینه، فاُخِذَ بالمکفول فقال: احبسوه حتی یأتی بصاحبه.»[3] (مردی را به حضور حضرت علی (ع) آوردند که کفیل مرد دیگری می شود. پس، حضرت فرمود او را زندانی کنید تا رفیقش را حاضر کند.)
  • فقه الرضا این گونه نوشته است: «روی اذا کفل الرجل حُبس الی أن یأتی صاحبه.»[4] (روایت شده مردی که کفیل دیگری شود حبس می شود تا این که او را حاضر کند.)
  • مسند زید: «عن علی – رضی الله عنهم – ان رجلاً کفل لرجل بنفس رجل، فحبسه حتی جاء به.»[5] (علی (ع) فرمودند: مردی که کفیل دیگری شود پس حبس می شود تا او را حاضر کند.)

ب) آراء فقهاء

الف آرای فقهای شیعه

 شیخ صدوق: «و اذا کان لرجل علی صاحبه حق فضمنته بالنفس فعلیک تسلیمه، و علی الإمام أن یحبسک حتی تسلمه.»[6] (و هنگامی که برای شخص نسبت به شخص دیگر حقی است و شما خودت را ضامن آن حق می کنی پس بایستی آن شخص ضامن شده را به شخص محق تسلیم کنی

[1]. رازی، محمد بن یعقوب، جلد 5،همان ص 105

[2]. طبسی، نجم الدین، همان، ص 427

[3]. طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 209

[4]. طبسی، نجم الدین، همان ، ص 428

[5]. همان، ص 429

[6]. صدوق، محمد بن حسن، المقنع،چاپ دوم، قم، انتشارات مؤسسه امام هادی، 1378  ص 378

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟