تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

سایر ادوات جنگی

2-2-1- اژدرها

اژدرهایی که اثر خود را از دست داده اند باید بی خطر شوند ( ماده 1 کنوانسیون مربوط به حقوق وظایف قدرتهای بی طرف در جنگ دریایی ) . در هنگام استفاده از اژدرها اقدام باید مطابق با اصول جنگ دریایی و برای تضمین این باشد که تنها اهداف نظامی و نه سایر کشتی ها و اهداف ، خسارت ببینند . این ماده از بند 3 ماده 1 کنوانسیون هشتم لاهه نشأت گرفته  و امروزه عموماً به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است . [1] به طور کلی اژدرهایی که هم اکنون از سوی نیروهای مسلح دریایی استفاده می شوند ، شرایط مندرج در جمله اول را دارند . مقررات جمله دوم با توجه به دقت اژدرهای جدید  هیچ مسأله جدی را به وجود نمی آورد . در این ارتباط هیچ تفاوتی نمی کند که اژدرها علیه کشتی های روی دریا یا زیر آن بکار گرفته شود . اما اژدرهای هدایت شده ، در مرحله اول هدف خود را مستقل از مرحله نهایی حرکت شان جستجو می کنند . لذا می توانند اهدافی غیر از آنچه را که در وهله اول در نظر داشتند ، منفجر کنند . هدف و مقصود جمله دوم یادآوری این موضوع به فرماندهی دریایی است که وظیفه خود را برای تضمین اینکه تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهد ، اعمال نماید .

2-2-2- موشکها

در استفاده از موشکها در دریا از جمله موشکهای کروز ، اصول کلی حقوق جنگ دریایی اعمال می شود . درج یک ماده خاص در مورد موشکها به این معنا است که جنگ دریایی مدرن مورد توجه قرار گیرد . موشکهای کوتاه برد به نحو موفقیت آمیزی در جنگ اعراب – اسرائل در سال 1967 ،  در مخاصمه فالکلند – مالویناس  و در جنگهای خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفتند . هیچ قاعده خاصی در مورد استفاده از موشکهای کروز یا انواع دیگر آنها هنوز در حقوق جنگ دریایی پدیدار نشده است ، هنگامی که متخاصمان از موشکهای کروز یا سایر موشکها استفاده می کنند ، متعهد به تضمین این امر هستند که موشکها تنها به سوی اهداف نظامی جهت گیری شوند . به طور کلی وضعیت تکنیکی موشکهای جدید ، متخاصمان را قادر می سازد تا با اصول بین المللی حقوق درگیری های مسلحانه دریایی به ویژه اصل تفکیک خود را تطبیق دهند . اما هنوز مسائلی در مورد تشخیص و هدف گیری وجود دارد . اگر استفاده از موشکها و پرتاب شونده ها منوط به هدف گیری با دامنه وسیع باشد ، متخاصمان متعهد به اتخاذ اقدامات احتیاطی برای تضمین این هستند که هر چیزی غیر از اهداف نظامی ، از حمله مصون بماند . البته در صورت عدم امکان رعایت این امر ، مشروعیت استفاده از موشکها را نمی توان محل تردید قرار دهد . موشکهای مدرن به قدرت تفکیک و انهدام هوشمند بسیار قوی مجهز هستند و معمولا اهداف خود را گم نمی کنند . بنابراین در پرتو اصول بنیادین مخاصمات مسلحانه دریایی ، تجهیز آنها با ابزارهای خود نابودگر با امکانات شبیه آن ضروری نیست[2] .

[1] زمانی، سید قاسم ، حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید، مجله سیاست دفاعی، پژوهشکده علوم استراتژیک دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 17 ،1376،ص128

[2] زمانی، سید قاسم ، حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید ،منبع پیشین ،ص129

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.