تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

پایان نامه ارشد :

 

بند چهارم : اقباض مورد رهن

قبض در لغت به معنای گرفتن، به دست گرفتن، تنگ کردن، گرفتگی و معنای مخالف بسط   می باشد.[1] و در اصطلاح حقوقی قبض یعنی قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر همان معامله ولو اینکه کار به فعل معامل نباشد.

در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن بین فقهای امامیه سه نظریه عنوان شده است :

الف) قبض عین مرهونه شرط صحت عقد رهن است.

ب) قبض عین مرهونه شرط لزوم عقد رهن است.

ج) قبض عین مرهونه تأثیری در صحت ولزوم عقد رهن ندارد.

که در خصوص این سه نظریه در جای خود اشاراتی خواهیم داشت، لیکن در این قسمت به نقش قبض در عقد رهن از منظر  قانون مدنی می پردازیم : گفته شد از نظر قانون مدنی عقد رهن یک عقد عینی است یعنی قبض در تحقق آن دخالت دارد. در ماده 772 ق.م. مقرر شده : «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود. ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. »

چنانکه می بینیم بخش اول این ماده صرفاً به لزوم قبض مال مرهون تصریح دارد و دلالت صریحی به اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است ندارد اما قسمت دوم این ماده می گوید : «ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» از این عبارت به روشنی استنباط می گردد که تحقق قبض حتی برای یک لحظه شرط صحت عقد رهن است هر چند استمرار آن در صحت عقد رهن تأثیری ندارد و شاید حصول قبض صورت نمادین و حتی در گفتار هم نشان از تحقق قبض عین مرهونه دارد.

در خصوص شرط صحت بودن قبض در عقد رهن نظریات فقهی و حقوقی بسیاری ارائه شده است که اگر موارد ضمیمه صراحت قانون را در این مورد کنیم،دیگر جای شبهه ای باقی نمی ماند.

به عنوان نمونه می توان به نظریات زیر استناد نمود : شهید ثانی : «قول قوی تر این است که رهن با قبض کامل می شود… معنای کامل نشدن رهن بدون قبض، این است که قبض جزء سبب لزوم عقد نسبت به راهن است، مانند قبض هبه در ارتباط با متهب»[2]

محقق حلّی : « و اگر رهن کند چیزی را که صحیح نیست قبض دادن آن، مثل مرغ در هوا و ماهی در دریا، صحیح نیست رهن آن و همچنین است، اگر چیزی باشد که صحیح باشد قبض دادن آن لکن به قبض ندهد آن را.»[3]

1- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 2، همان منبع، ص 2451.

 

1- لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385، ص 194.

2- بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، همان منبع، ص 49.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :

1- تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا