تعیین اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

گفتار اول:نمایندگی قانونی ، ولایت و اقسام آن

بند اول تعریف

علی الاصول شخصی که به موجب قانون بنا به مصالحی این توانایی را داشته باشد که بتواند اموال و دارایی فردی را اداره کند و بر امور او مسلط باشد را نماینده قانونی می نامند که ولی قهری نمونه بارز آن می باشد چراکه قانون مستقیماً به پدر و جد پدری صلاحیت داده است که در امور مولی علیه خویش تصرف نموده و اداره امور آنها را بر عهده بگیرند و این نوع نمایندگی با تلفیق نمایندگی و ولایت اجباری آن به نمایندگی ولی قهری شهرت پیدا کرده است و ماده 1183 قانون مدنی صراحتاً از عنوان نماینده قانونی نام می برد .در نمایندگی قانونی سبب ایجاد صلاحیت و اختیار حکم قانون است و بدین اعتبار آن را نمایندگی قانونی نامیده اند . از طرفی ولایت سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می کند که شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم نیز می شود ولی در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک به پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنها ولی خاص نامیده می شود . ولی باید بدانیم که در عرف حقوقدانان دو اصطلاح ولایت و وصایت از یکدیگر جداست و کمتر اتفاق می افتد که به وصی ،ولی گفته شود به ویژه که منبع اختیار ولی بطور مستقیم قانون است و اعطای این گونه سمتها به اراده اشخاص ارتباط ندارد. در حالی که وصی نماینده ارادی ولی است و حدود اختیار او را پدر و جد پدری تعیین می کند و به همین جهت در قانون مدنی پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند و از طرف دیگر چون اختیاراتشان ناشی از قانون است به آنها نمایندگان قانونی نیز گفته می شود . بنابراین عناوین نمایندگی قانونی و ولایت قانونی را می توان تا حدودی عموم و خصوص مطلق از نسب اربعه دانست.

بند دوم : نمایندگان قانونی چه کسانی هستند؟

الف: ولی قهری

ولی قهری که گاهی به اختصار ولی گفته می شود کسی است که به حکم مستقیم قانون اختیار اداره امور محجور و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب او را دارد. به همین مناسبت به او ولی قانونی یا نماینده قانونی گفته       می شود . کسی که تحت سرپرستی ولی قهری است مولی علیه نام دارد . قانونگذار سمت ولایت قهری را فقط به پدر و جد پدری اعطاء کرده است (مواد 1181و1180 قانون مدنی)بنابراین تنها پدر و جد پدری دارای عنوان ولی قهری هستند . تفاوت ولی قهری با قیمومت آن است که ولی قهری به حکم مستقیم قانون تعیین شده است و به همین جهت او را ولی قهری یعنی اجباری نامیده اند .[1] در حالیکه قیمومت سمتی است که در صورت نبود ولی خاص به حکم دادگاه جهت اداره امور محجور به شخصی داده می شود که قیم نامیده می شود . بعلاوه دادستان و دادگاه اصولاً در کار ولی قهری مداخله نمی کنند حال آنکه بر کار قیم نظارت دارند (ماده 73 قانون امور حسبی) با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه در فقه امامیه ولایت بر مولی علیه به اشتراک با پدر و جد پدری است و مادر نسبت به اداره اموال فرزند خویش هیچ سمتی ندارد و در صورت نبودن پدر و جد پدری وصی منصوب از طرف آنها ولی طفل محسوب می شود و هرگاه ولی خاص موجود نباشد ولایت با حاکم است قانون مدنی ایران نیز همین ترتیب را حفظ کرده است و در نمایندگی قانونی ولایت بر طفل و فرزند را در مرحله نخست با پدر و جد پدری قرار داد که به اشتراک و در کنار یکدیگر بطور مستقل امور مالی او را اداره  می کنند (مواد 1181و 1180 قانون مدنی) پس از آنان نگهداری و تربیت و اداره اموال صغیر با وصی منصوب از سوی آنهاست(1194و 1188 قانون مدنی)و هرگاه فاقد هر یک از اولیای خاص باشند قیم این وظیفه را انجام خواهد داد. اینک هر یک از اولیای قهری و ولی خاص را به ترتیب بیان می نمائیم.

[1] -صفایی ، سید حسین،مقاله«ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی »سایت قوانین

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟