تعیین ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد :

: دوران بعد از انقلاب اسلامی

  • قانون حدود و قصاص مصوب 1361

قانون حدود و قصاص مصوب 3 شهریور 1361 که اولین مقررات جزایی پس از انقلاب است درخصوص مقررات قتل نسبت به قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب تغییرات اساسی داشته است ماده 1 این قانون به مجازات قتل عمد و ماده 2 به مصادیق قتل عمد پرداخته است.

«ماده 1»: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند به اذن ولی امر مسلمین یا نماینده او مقتول را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

«ماده 2»: قتل در موارد ذیل عمدی است:

الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب: مواردی که عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد. هر چند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد.

ج: مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

قانون گذار در ماده 2 طی سه بند به اِحصاء مصادیق قتل عمد پرداخته و نسبت به قانون سابق دو تغییر عمده یافته است. اول اینکه: یک بند اضافه شده است. دوم اینکه: قانونگذار به جای عبارت آلت قتاله، فعل نوعاً کشنده را جایگزین کرده است.

اما به طور خلاصه می توان معیار عمدی بودن قتل را از نظر قانون حدود و قصاص در دو معیار دانست:

1-قصد صریح به قتل                          2- ارتکاب فعل نوعاً کشنده

النهایه ملاحظه می گردد در بند (الف) به قصد مجرمانه توجّه کامل شده ولی در بند (ب) معیار قتل عمد نوعاً کشنده است نه سوء نیت در بند ج وضعیت مجنی علیه که قاتل از آن آگاه باشد ملاک تحقق جرم بوده است و اگر فاعل از وضعیت مجنی علیه آگاه نباشد قتل عمدی محسوب نمی گردد.

اگر قصد نوعاً کشنده نباشد قتل شبه عمد است و اگر نه قصد فعل کشنده و نه قصد فعل غیر کشنده باشد قتل خطای محض است. این نکته را می توان از ماده 2 قانون دیات مصوب 24 آذر 1361 استنباط کرد.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.

مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.