تعیین تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

-کشتی های تجاری

«کشتی های تجاری» متفاوت از کشتی های جنگی هستند و منحصراً برای اهداف تجاری مثل ماهیگیری یا حمل و نقل انتفاعی مسافر مورد استفاده قرار می گیرند اعم از آنکه این کشتی ها خصوصی یا تحت تملک یا کنترل دولت باشند یا کشتی های خصوصی مانند قایقهای تفریحی، فاقد ماهیت تجاری هستند. صرف این واقعیت که یک کشتی بازرگانی مسلح باشد وضعیت حقوقی آن را تغییر نمی دهد مگر آن که حائز شرایطی خاص باشند.

کشتی های تجاری. در حقوق بین الملل هیچ تعریف عموماً پذیرفته شده ای از «کشتی های تجاری» وجود ندارد. معذلک این واژه می تواند به صورت سلبی، یعنی در تقابل با دیگر کشتی ها تعریغ شود. برای آن که یک کشتی، به عنوان کشتی تجاری قلمداد شود باید انحصاراً با مقاصد تجاری یا ماهیگیری یا حمل و نقل مسافر جهت کسب منفعت مورد استفاده قرار گیرد.[1] وصف «تجاری» به آن معناست که استفاده از چنین کشتی هایی به منظور کسب منفعت می باشد.[2] از این رو کشتی های دولتی مورد استفاده برای مقاصد تجاری و کشتی های ماهیگیری و کشتی های مسافربری، کشتی تجاری قلمداد می گردند. با وجود این چارچوب لازم به تأکید است، کشتی هایی که منحصراً جهت ماهیگیری در ساحل مورد استفاده قرار می گیرند نیز قایقهای کوچک مورد استفاده در تجارت محلی و کشتی های مسافربری طبق حقوق جنگ دریایی مورد حمایت هستند.کشتی های تجاری که طبق کنوانسیون هفتم 1907 لاهه به کشتی جنگی مبدل شده اند واجد شرایط مندرج در تعریف کشتی های جنگی میباشند ودولتها باید در اسرع وقت چنین کشتی هایی را در لیست کشتی های جنگی خود درج کنند.

[1] . Cf, Lagoni EPIL 11, 228 ff. See also San Remo Manual, para. 13 (i) defining merchant as ‘a vessel, other than a warship, an auxiliary vessel, or a State vessel such a customs or police vessel, that is engaged in commercial or private service’

[2]. A similar definition of ‘merchant vessel’ is used in the Canadian Draft Manual, para. 702

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.