تعیین تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

مبحث اوّل- مفهوم صلاحیّت

همان طور که برای هر یک از کلمات و اصطلاحات که در ادبیات حقوقی استفاده می‌کنیم عموماً از دو بعد لغوی و اصطلاحی تعاریفی وجود دارد. کلمه «صلاحیّت» نیز که به طور خاصّ در قواعد دادرسی (کیفری و حقوقی) کاربرد بسیار زیادی دارد، از دیدگاه لغوی در فرهنگ لغات و اصطلاحی در آثار حقوقدانان تعریف شده است. در این گفتار ابتدا صلاحیّت را از نظر لغوی سپس اصطلاحی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

گفتار اوّل: مفهوم لغوی صلاحیّت

از آنجا که هر کلمه که در محاورات و مکالمات توسط افراد مورد استفاده قرار می گیرد اشاره به موضوع خاصّی می‌نماید بنابراین برای صلاحیّت  نیز معنایی وجود دارد. لیکن به لحاظ اینکه اشاره به همه آنها خارج از حوصله بحث ما می‌باشد با مراجعه به فرهنگ لغات به چند مورد از آنها اشاره می‌شود: صلاحیّت ]ع. صلاحیۀ[ 1- مص. ل= شایسته بودن، اهلیت داشتن 2- (مص) شایستگی، سزاواری، اهمیت

معنی (حقـ ) اختیاری که قانون به دادگاهی می دهد که به موجب آن به دعوایی رسیدگی کند بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه است برای رسیدگی به دعوای خاصّ.[1]

صلاحیّت  در لغت: از ریشه (صلح) به معنای شایستگی، اهمیت، سزاواربودن و حقّ داشتن است. در حقوق دو مفهوم دارد: 1- صلاحیّت  به مفهوم عام عبارت از حقّ و شایستگی شخص در پرداختن به امری مشخص است که این مفهوم از صلاحیّت  یا اصطلاحاتی از قبیل اهلیت، حقّ داشتن و … قرابت معنایی دارد. 2- صلاحیّت  به مفهوم خاصّ عبارت از حقّ و تکلیفی است که قانون در حوزه خاصّی به محاکم و دادگاه‌ها برای رسیدگی به یک رخداد مستلزم رسیدگی قضایی داده است.[2]

صلاحیۀ: حالتی که به آن می باشد درستی و نیکی

صلح ß آرامش، امنیت، آسودگی، سازش قرار داد.

[1] – معین، محمد- فرهنگ فارسی (متوسط) جلد دوم چاپ نوزدهم، 1381، انتشارات امیرکبیر تهران، ص 2159

[2] – انصّاری، مسعود-  طاهری، محمدعلی- مجموعه دانشنامه حقوق- دانشنامه حقوق خصوصی (2) انتشارات جنگل، جاودانه چاپ سوم، 1388، ص 1221

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود