تعیین دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

در این گفتار در چهار بند به اختصار مهم ترین و برجسته ترین مبانی نظری مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.

بند اول: نظریه تقصیر

بر اساس نظریه تقصیر (و فارغ از تعریف و مفهوم تقصیر[1]) کسی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و صرف انجام عمل زیانبار مسئولیت زا نمی باشد. بر طبق این نظریه از نظر اخلاقی صحیح نیست که صرف ایجاد خطر مسئولیت آفرین باشد[2]چراکه ترس از محکومیت به پرداخت خسارت، حس کنجکاوی و نوآوری و ابداع را از بین می برد و هزینه پیشرفت را به شدت بالا برده وگاهاً آن را بلاتوجیه می نماید.[3]

بر طبق نظریه اصلی تقصیر، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود بنابراین اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل نیازی به ارایه دلیل ندارد. بار اثبات تقصیر در این نظریه با زیان دیده است لذا در صورت عدم اثبات تقصیر مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود. اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر، فاعل زیان           می تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.

باتوجه به صعوبت اثبات تقصیر در غالب موارد و چه بسا ناممکن بودن اثبات تقصیر در مقابل با تولید کنندگان بزرگ طرفداران این نظریه بر آن شدند تا با دخل و تصرف در مفهوم تقصیر و توجه به مفهوم نوعی تقصیر به جای مفهوم شخصی آن در تحمل بار اثبات دعوی انقلابی ایجاد کنند تا انتقادات وارده را مرتفع نمایند.[4]

[1]. برای دیدن تعاریف مفصل در زمینه تقصیر در حقوق ایران و اسلام رجوع کنید به: قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، 1378، ص 62 به بعد.

[2]. دکتر مهدی شهیدی در این خصوص بیان می دارند:« اگر تقصیر هرچند به صورت کمرنگ آن از  قلمرو و مسئولیت مدنی کنار برود، امنیت اجتماعی و آرامش روحی افراد در داخل جامعه از بین می رود و تشویش خاطر جای آرامش را می گیرد. مسئولیت بدون خطا، تحمیل آثار نامطلوب پاره ای از حوادث نامربوط به عمل شخص متعهد به او است که در ذهن نمی توان برای آن توجیهی یافت، افزون بر این که پیشروی به سوی خارج کردن احساس بشری از دایره روابط اجتماعی، جایگزین ساختن آن با حرکت ماشین است». شهیدی، مهدی، آثار قرارداد ها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، 1383، ص 227.

[3]. داراب پور، مهراب، همان، ص 66.

[4]. کاتوزیان، ناصر، همان، ص 183 به بعد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

1)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

2)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

3)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟