تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن-پایان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

فرضیات تحقیق

  1. سطح درآمد، سطح تحصیلات، سن، بعد خانوار، جنسیت و تعداد وسیله نقلیه بر تمایل به پرداخت فرد تأثیر مثبتی دارند.
  2. با افزایش نرخ مالیات بر کربن میزان تمایل به پرداخت کاهش می‌یابد.

 

1-6 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی-کمی می‌باشد. با توجه به اینکه تا کنون در ایران از سیاست مالیات بر کربن در بخش حمل و نقل استفاده نشده است، با استفاده از یک بازار فرضی تمایل به پرداخت افراد در جهت پرداخت این مالیات تعیین می‌گردد. برای دستیابی به این هدف از روش ارزش‌گذاری مشروط[1] (CVM) استفاده می‌گردد.

طبق تعریف کارسون[2] و میچل[3] (1989)، روش ارزش‌گذاری مشروط شامل پرسش مستقیم از افراد می‌شود که اگر بازاری برای امکانات تفریحی و آسایشی وجود می‌داشت، افراد چه میزان یا چه ارزشی را به آن اختصاص می‌دادند. به عبارت دیگر روش ارزش‌گذاری مشروط تلاش می‌کند تا بفهمد که چگونه پاسخگویان تحت سناریوهای بازار فرضی، مایل به پرداخت هستند.

روش ارزش‌گذاری مشروط اغلب به عنوان یکی از ابزارهای استاندارد و انعطاف‌پذیر برای اندازه‌گیری ارزش‌های غیرمصرفی و ارزش‌های مصرفی غیربازاری[4] منابع زیست محیطی به کار می‌رود. همانگونه که ذکر شد، این روش بر تمایل به پرداخت بیان شده از جانب اشخاص، برای منابع یا کالاها و خدمات زیست محیطی یا عوامل مرتبط بر آن‌ها تکیه می‌کند که معمولاً مشروط به یک تغییر فرضی در مقدار یا کیفیت منبع زیست محیطی می‌باشد.

در این تحقیق از روش ارزش‌گذاری مشروط با استفاده از نظرسنجی پرسشنامه‌ای دوگانه دو بعدی و تخمین مدل  لاجیت به منظور برآورد تمایل به پرداخت افراد جهت دستیابی به هوای تمیز و سلامتی بیشتر استفاده می‌شود. در این تحقیق پس از جمع آوری داده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه جهت تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و میزان این تمایل از الگوی لاجیت با استفاده از روش حداکثر راستنمایی استفاده خواهیم. برای برآورد الگوی لاجیت، مشاهدات مربوط به متغیر وابسته در صورت تمایل به پرداخت مساوی یک و در صورت عدم تمایل به پرداخت مساوی صفر قرار داده می‌شوند:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارائه موثرترین روش جهت حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

پس از تخمین مدل لاجیت با استفاده از نرم افزار STATA 12 و بررسی معنی‌داری ضرایب تخمینی، مقدار انتظاریWTP به وسیله انتگرال‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎گیری عددی در محدوده صفر تا بالاترین پیشنهاد تمایل به پرداخت توسط فرد پاسخ دهنده به صورت زیر محاسبه می‎‎‎‎گردد:

 

 

E(WTP) تمایل به پرداخت افراد را در جهت پرداخت مالیات بر کربن تعیین می‌نماید.

که  تابع توزیع تجمعی با یک اختلاف لوجستیک استاندارد است و جمعی از متغیرهای اجتماعی-اقتصادی از جمله درآمد، مبلغ پیشنهادی، سن، جمعیت، مالکیت خودرو، تحصیلات و… را شامل می‌شود.  ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار می­رود  باشند.

[1] Contingent Valuation Method

[2]Carson

[3]Mitchell

[4]Non – Market Use Values

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن