مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

تعیین عواملی بردن ذهن پژوهشگر به خطا-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

پایان نامه ارشد :

 

روش کــار

هرچند روش های پژوهش یا راه های گردآوری اطلاعات وپردازش آنها در حقوق بین الملل ویژگی خاصی نداردو همسان سایرعلوم است چنانکه درپایان نامه های کارشناسی ارشدیا دکتری وقتی قرار است در فرم پرپوزال یا مقدّمه ی پژوهش ، روش کار بیان شودمعمولاً از اصطلاحاتی نظیر: روش تتبّع و گردآوری[1] ویا روش تدبّروپردازش[2] استفاده می شودواز اصطلاحاتی نظیر: «روش عقلی» یا «روش نقلی» یا «روش تجربی» استفاده نمی شود ؛ روش های دسته اول ودسته دوم نسبت به هم رابطه عموم خصوص من وجه دارند . برای بیان روش کار در این پژوهش، باتوجه به ماهیّت آن، اگراز اصطلاحات دسته ی دوم استفاده شود بهتر است .

هریک از انواع روش های پژوهش در جای خود کارایی و ارزش دارد ؛ لذا صحیح نیست که در اصالت بخشی و به کارگیری هریک از آنها راه افراط پیمود و آن را گرفت و جز آن را وانهاد .درطول تاریخ همواره گرایش های افراطی مشکل آفرین بوده و محقّق را از دستیابی به پاره ای از حقایق باز داشته است . برای مثال عقل گرایان تلاش می کردند همه پدیده ها را با روش عقلی مورد پژوهش قرار دهند ولذا خود را از مراجعه به واقعیات عینی بی نیاز می دیدند و تجربه گرایان کوشیدند همه چیزها را به روش تجربی مورد تحقیق قرار دهند ؛ از این رو واقعیاتی را که به تجربه نمی آمد انکار کردند و نقل گرایان سعی کردند همه چیز را از طریق نقل بشناسند و برای دستاوردهای عقل و تجربه هیچ ارزشی قائل  نشدند و بلکه آنها را کفر تلقی کردند.[3]

در تحقیق هر موضوعی ترکیبی از روش های گوناگون صورت می گیرد؛ منتها ممکن است دریک مورد روشی بر دیگر روش ها غلبه داشته باشد . برای نمونه در تحقیق  متن بیش تر روش نقلی کاربرد دارد اما در مطاوی تحقیق روش عقلی هم به کار می رود .[4] همانطور که در بالا گفته شد روش شناسی، «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت در یک رشته از دانش بشری است ؛ لذا دراین تحقیق ، روش عقلی غلبه دارد؛ حتّی اگر پسوند«رویکرد فلسفی» را نیزبه دنبال نمی داشت.

دراین تحقیق، ازمعدود کتاب ها و مقالاتی که در باب این موضوع  نگاشته شده  بهره گرفته شده اما همیشه عیناً نقل نشده بلکه سعى شده آن پس زمینه فلسفى و دیدگاهى نگارنده  برآن عرضه شود وآن را با ابزارهایی که فلسفه جهت مصون ماندن از خطا به ما می آموزد همراه کند. قسمتهایی نیز درواقع حاصل تراوشات فکری نگارنده در دوره ی کارشناسی رشته فلسفه است .  این مبحث یعنی روش شناسی صحیح در امر پژوهش مستلزم  آشنایی با مباحث دیگری همچون پدیدار شناسی[5] یا فلسفه ی علم ویا علم هرمنوتیک (تأویل شناسی )یا پاسخ به این سؤالات، که اصلا ًعلم چیست ؟ پروسه و مکانیزم انتقاش آن برنفس (یا بنا به دیدگاه مختلف ذهن یا حافظه یا … ) چگونه است ؟یا اصلا حقیقتی برای شناخت و پژوهش وجود دارد ؟ و هزار پرسش دیگر که همه اینها مقدّم بر این تحقیق هستند؛ دراین تحقیق سعی شده با زبانی ساده مطالب بیان شود تا کسانی که ازمفاهیم بالا، بی اطلاع هستندویا

[1] – اطلاعات لازم به دوشیوه گردآوری می شود:کتابخانه ای و میدانی .

[2] – پس ازگردآوری اطلاعات بایدبه تدبروتفکربرروی آنهاپرداخت .نکونام، جعفر، روش های تحقیق باتأکیدبرعلوم اسلامی، چاپ ششم ، (قم، انتشارات دانشگاه قم ،1390)،ص106.

[3]– – ساروخانی ، باقر، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ اول، (تهران ،  انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1377)، ص 18.

[4] – نکونام ،جعفر، منبع پیشین،ص6.

[5] – اولین بارفیلسوف آلمانى «لامبرت» ازدانش مضبوطى به نام discipline سخن گفت که آنرا پدیدارشناسى (phenomenology) می نامید.اوازتعبیر پدیداربرای اشاره به ویژگی هاى موهوم تجربه انسانی استفاده کردولذاپدیدارشناسی را” نظریه توهّم ” تعریف کرد.بعدها کانت معناى آن را وسعت بخشید.کانت اعیان ووقایع را بدین گونه از یکدیگر متمایز کرد و گفت آنها از یک حیث آنچنان اند که درتجربه ى ما ظاهرمی شوندوازحیث دیگرفى نفسه اندیعنى مستقل ازصورت هایى اندکه قوای شناسنده مابرآنها تحمیل می کنند. فلاسفه بعدى از جمله هگل این نظریه راباطل اعلام کردنداما باز در قرن نوزدهم این نظریه بسط جدیدى یافت .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس  سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا  به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد