تعیین فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

استفاده از زور[1] در فضای خارجی

هر مداخله‌ای شامل کاربرد زور علیه یک شیء فضایی ممنوع است. این امر ریشه در قلمرو صلاحیت انحصاری در مورد اشیای فضایی دارد که به عنوان مطلب اصلی در ماده هشتم معاهده فضاء ماوراء جو آمده است.[2]با این وجود، مشخص نمی کند که آیا چنین مداخله‌ای به ممنوعییت توسل به زور با هدف پیشگیری از جنگ[3]مربوط می شودیا نه؟ و یا به بیان دقیق‌تر به ممنوعیت توسل به زور در حین جنگ[4] که در منشور سازمان ملل آمده است مربوط می شود یا نه؟ قانون اساسی کاربرد زور بین کشورها، ماده معروف بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل می باشد که استفاده از زور در روابط بین‌المللی را منع می‌کند.[5]بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بیان یک قاعده عام بین المللی است[6]و در آن، دفاع مشروع حق ضروری در نظر گرفته شده است.[7]از این‌رو رعایت این ماده در مورد تمام کشورها و در تمام روابط بین‌الملل آنها، از جمله روابط آن‌ها در فضاء ماوراء جو الزام‌آور است.

ماده 2 معاهده فضا تخصیص در فضا را نفی کرده و از این‌رو امکان استفاده از زور بر علیه تمامیت ارضی کشورها را نفی می‌کند.[8]حتی بدون حمله زمینی به مرزهای یک کشور نیز استقلال سیاسی آن کشور می تواند در معرض تهدید باشد.[9]از آن‌جا که بند 4 ماده 2 منشور ملل شامل منع مطلق می‌باشد بنابراین هر گونه استفاده از زور در فضا خارجی که به نوعی در تضاد با این ماده باشد در تناقض با منشور سازمان ملل نیز خواهد بود.[10]علاوه ‌بر این، بطور کلی این پذیرفته شده که «زور» به معنی نیروی نظامی است. با این وجود، برای مثال سلاح‌های مداخله‌ سیگنال(جنبشی)در این قانون در نظر گرفته نمی شوند[11]. برن لی برای تعمیم بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل به کاربرد تمامی سلاح ها، از جمله سلاح های قابل استفاده در فضا به بیان این مطلب می پردازد که این ماده زمانی قابل اجرا خواهد بود که آژانس های مسوول تمامی این سلاح ها را فقط بعنوان یک ابزار جنگی که قابلیت تخریب دارند در نظر بگیرند(بعنوان مثال نباید گفت سلاح های هسته ای یا بیولوژی)[12]و از سوی دیگر جهت رسیدن به غایت این هدف می باید مفهوم زور مورد تفسیر و بازنگری مجدد قرار گیرد.

بطور کلی استفاده از نیروی نظامی در منشور سازمان ملل، در روابط بین الملل منع گردیده مگر در دو حالت:

اول: بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد.

دوم: در مقام استفاده از حق دفاع مشروع .

از آنجا که در منشور محدودیتی برای اعمال این اصل در فضاء ماوراء جو نیست، لذا کاربرد آن در فضا خارجی نباید مورد غفلت قرار گیرد. با این حال، پیش از استفاده از این ابزار، شورای امنیت باید تعیین کند که آیا یک وضعیت مشمول قلمرو ماده 39 سازمان ملل می‌باشد یا خیر؟ شرایطی که بیش از همه در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است این است که چه چیزی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. به کار بستن این موقعیت‌ها در فضا، می‌تواند دربردارنده تهدید علیه بشریت(مانند سلاح های کشتار جمعی، آثار زباله های  فضایی  یا به صورت تئوری حتی ساخت تسلیحات فضایی در چنین موردی)یا تهدید علیه امنیت ملی کشور دیگر (مانند تهدید یا استفاده از زور علیه دارایی‌های فضایی یک کشور) باشد. ماده‌41 منشور سازمان ملل به طور قابل توجهی به اقدامات غیرنظامی از جمله قطع «تلگراف، رادیو و دیگر وسایل ارتباطی» می پردازد و بیان می کند که این اقدامات با کمک سایر کشورها انجام خواهد شد.[13]این واکنش می‌تواند شامل دارایی های فضایی آن کشور نیز باشد مانند ماهواره‌های ارتباطی و ماهواره‌های جی پی اس[14].

[1]-Use of Force.

[2].ماده 8 معاهده فضا بیان می دارد که”یک کشور عضو معاهده که شیی را به فضا پرتاب کرده،می بایست مادامی که آن شیی در فضا و یا اجرام آسمانی قرار دارد دارای اختیارات قانونی برای کنترل بر روی شیی ارسالی خود و همچنین افراد وابسته به آن را دارا باشد….

[3]-Jus ad bellum.

[4]-Jus Contra bellum.

[5]– بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل بیان می دارد که”کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا  استفاده ازآن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوریو یا از هر روش دیگری که مغایر با اهداف نلل متحد است ،خودداری خواهند نمود.

[6]– See generally, B Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary (Oxford, Oxford University Press 2002, 2 ed.), pp. 112-136.

[7]– See for example ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Rep. 1986, 27 June 1986, p. 14, § 83 (Nicaragua case). Note that Court itself did not acknowledge this status but underlined the support for this states.

[8]-با این وجود ،این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که تمامیت ارضی علاوه بر منطقه وسیعی از زمین ،ممکن است شامل منابع طبیعی و انسانی در فضا نیز گردد.ر.ک.به:

See R.L. Bridge, p. 660.

 

[9]– I. Brownlie, “The Maintenance of International Peace and Security in Outer Spece”, Vol. 40 B.Y.I.L. 1964, p. 8. In the same sense, see R. Higgins, ‘The Legal Limits to the Use of Force by Sovereign States: United Nations Practice’, Vol. 37 B.Y.I.L. 1961, p. 283.

[10]– Support for this interoretation can be found i. a. in preambular paragraph 7 on the UN Charter and UNCA Res. 2625 (XXV) of 24 October 1970, entitled ‘Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations’.

[11]– W.von Kries, pp. 337-338.

[12]-براون لی(Brownlie) ،قانون بین المللی و استفاده از زور توسط دولت ها،p.362) ،Oxford clarendon press,1963)،علاوه بر این او اظهار می کند که “این مطابق قوانین کلی بین المللی خواهد بود که پیامدهای مستقیم و مورد نظردرمنع استفاده از زور در روابط بین المللی وارد این عرصه گردد.ر.ک.به:

I.Brownlie,p.25.

برای مثال به مانور یک ماهواره به گونه ای که یک پنل خورشیدی از ماهواره ی دیگر را مسدود نموده و به این طریق الکتریسیته را قطع نموده و بنا براین سبب آسیب (کشنده و مهلک)می گردد،توجه کنید.ر.ک.به:

 

Example mentioned in M. Benko, ‘The Problem of Space Debris: A Valid Case against the Use of Aggressive Military Systems in Outer Space?’ in M. Benko & K-U. Schrogl (esd), Space Law: Current Problems and Perspectives for Future Regulation (Utrecht, Eleven International Publishing, 2005), p. 167.

 

[14]-GPS.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.