تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی

تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی

جو سازمانی به طور نسبی یک خصوصیت احاطه کننده و در بردارنده برای یک سازمان است ، برعکس فرهنگ یک خصوصیتی است که به طور کامل سازمان را احاطه می کند. فرهنگ به آهستگی بروز می کند، فرهنگ یک مفهوم و ثبت تفسیر واحد اجتماعی از دوران گذشته است. بنابراین، موجودیت فرهنگ وابستگی به اطلاعات و دانسته های قابل توجه دوران گذشته دارد . جو، از بعضی عناصر فرهنگ بیرون می آید، جو، بر حسب واقعیات سازمانی است که سطحی تر است، جو، اشکال و فرم ها را تغییر پذیرتر می کنند، جو، در سطح طرز تلقی ها، نگرشها و ارزشها عمل می کند، در صورت که فرهنگ در دو سطح طرز تلقی ها و فرضیات عمل می کند.

فرهنگ سازمانی موضوعی است که در قلمرو علوم اجتماعی و مردم شناسی قرار دارد و جو سازمانی مفهومی است که در قلمرو دانش روان شناسی طبقه بندی می شود.

جو سازمان به تمام محیط داخلی سازمان اشاره دارد . به عبارت دیگر جو سازمان شامل مجموعه ای از ویژگیهاست که:

1) سازمان را شرح می دهد.

2) یک سازمان را از سایر سازمانها مجزا می کند.

3) در طول زمان نسبتاً با دوام است.

4) افراد از آن اثر می پذیرند و هدایت می شوند.

جو سازمانی بیشتر جنبه فردی داشته و به محیط روانی سازمان بر می گردد و غالباً بر اساس آخرین و تازه ترین تجارب اعضا مورد بررسی قرار می گیرد مطالعات مربوط به جو سازمان، میزان برآورده شدن خواسته های افراد در سازمان را می سنجد، حال آنکه فرهنگ سازمان به ماهیت باورها و انتظارات افراد در مورد زندگی سازمانی توجه دارد. جو سازمان از طریق تحقیقات پیمایشی اندازه گیری می شود و مانند یک معرف باورها و انتظارات جاری افراد را نشان می دهد، حال آنکه فرهنگ سازمان به وسیله ارزش ها و انتظاراتی شناخته می شود که عمیق تر بوده و یک برهه زمانی طولانی تر را در بر می گیرد.

دکتر دنیسون در جملاتی ساده تفاوت بین این دو مفهوم را به صورت زیر بیان می کند:

جو سازمانی به یک موفقیت وارتباط آن با افکار، احساسات و رفتار اعضای سازمان بر می گردد ؛ بنابراین جو سازمانی موقتی بوده یا ذهنی است و اغلب به وسیله افراد صاحب قدرت و نفوذ، دستخوش تغییر و دستکاری قرار می گیرد. در مقابل فرهنگ سازمانی به مفهوم تکامل یافته بر می گردد ، بنابراین فرهنگ سازمان ریشه در تاریخ دارد ، به صورت جمعی حفظ می شود و به اندازه کافی در برابر بسیاری از تلاش ها جهت دستکاری مستقیم ، مقاوم است (دنیسون 2008).