تمایز احساسات مثبت و منفی

تمایز احساسات مثبت و منفی

در قرن 17، اسپینواز، اظهار کرد که همه احساسات از دو بخش لذت و درد مشتق شده اند و امروزه نیز تمایز بین احساسات مثبت و منفی مورد حمایت قرار گرفته است. احساسات منفی شامل علائم نگرانی و آشفتگی می باشد در حالیکه شاد و بشاش بودن مثال هایی از احساسات مثبت است. برعکس تصورات غلط رایج، احساسات مثبت ومنفی می توانند با هم در یک زمان درون اشخاص رخ دهند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد احساسات مثبت و منفی بر سلامتی افراد تاثیر مهمی دارند. در حقیقت مطالعه احساسات مثبت و منفی به عنوان پیشگویی کننده ها و تعدیل کننده های پیامد های سلامتی ارزشمند می باشد. (اسپیندلر[1] و همکاران، 2009)

کلارک و واتسون مدل سه جانبه از احساس را پیشنهاد کردند و اظهار داشتند که افسردگی و اضطراب هر دو می توانند به وسیله واژه ی عاطفه (احساس) نشان داده شوند (نماینده واژه احساس هستند).

در مدل سه جانبه، اضطراب، افسردگی و فیزیولوژیکی براحساسات مثبت و منفی تاثیر می گذارند. احساسات مثبت شامل، لذت، شادی، شور و شوق و انرژی می باشد. و احساسات منفی با علائم افسردگی همراه و مرتبط است(از دست دادن علاقه به فعالیت ها یی که قبلاً لذت می برده اند). احساسات منفی با سطح بالایی از عارضه جسمی و استرس های دریافت شده همراه است. در حالی احساسات مثبت مانند یک عامل ارتجاعی عمل میکن(به عنوان مثال، توانایی بازگشت دوباره بجای اولیه و انطباق).(سیباچ[2] و همکاران، 2011).

2 . Spindler

  1. 3. Seebach