توجه انتخابی

دیدگاه بسیار نزدیک و مرتبط با دیدگاه ظرفیت محدود، مفهومی است که در آن توجه را می توان به درونداد یا تکالیف متفاوت معطوف کرد. بسته به اینکه توجه چگونه به چیزی معطوف شده است، توجه انتخابی می تواند هدفدار یا انتخابی باشد (ایمر، ناتکمپر، شروگر و پرینز، 1996). انتخاب هدفدار زمانی رخ می دهد که ما به طور ارادی یک منبع اطلاعاتی را انتخاب کنیم (مثل گوش دادن به صدای رادیو) و در عین حال از توجه به منابع دیگر اطلاعاتی اجتناب کنیم (مثل عدم توجه به تلویزیون یا کسی که با ما صحبت می کند). انتخاب غیر خودکار توجه معمولاً در پاسخ به محرک بیرونی حاصل می شود. برای مثال، زمانی که شما به طور ناگهانی به یک صدای دلخراش یا بلند گوش می دهید (مثل صدای برخورد دو ماشین به هم). توجه انتخابی را در تکالیف دوگانه نیز می توان مشاهده کرد. ممکن است هدایت توجه به فعالیاتA نشانگر نقصان و محدودیت در اجرای تکلیفB باشد، اگر چه نقصی در اجرای تکالیف A پدید نمی آید. اما با انتقال توجه به فعالیت B، ممکن است مشاهده کنید که اجرای فعالیت A دچار مشکل می شود و فعالیت B به خوبی اجرا می شود ( اشمیت و لی، 2005).