توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

دانلود پایان نامه

ی مرتبط با جامعه ی اماری و اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان بررسی میگردد.در بخش دوم با استفاده از امار استنباطی و استفاده از ازمون های کولموگروف اسمیرنوف ازمون T-TEST و ازمون رتبه بندی فریدمن به ارزیابی فرضیات پژوهش پرداخته میشود.بر همین اسا نتایج توصیفی و استنباطی داده های پژوهش گزارش شده و نتایج بدست امده تجزیه و تحلیل خواهند شد.تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش عبارتند از روشی که به وسیله ی ان کل فرایند پژوهش از انتخاب مسیله تا رسیدن به نتیجه نهایی مورد کنترل قرار می گیرد.

۴-۲ آمار توصیفی
آمار توصیفی شامل ویژگی های جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر های کیفی پژوهش میباشد.در این بخش به مطالعه ی جداول و نمودار های توضیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جنسیت رشته تحصیلی و سابقه خدمت پرداخته شده است.

جدول شماره ۴- ۱ :توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
درصد فراوانی سطوح
۷۸ ۲۱۶ مرد
۲۲ ۶۱ زن
۱۰۰ ۲۷۷ کل

با توجه به جدول شماره ۴-۱ میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش ( ۲۱۶) یعنی ۷۸ درصد مرد ، (۶۱)نفر یعنی ۲۲درصد(زن) میباشند.در واقع میتوان بیان داشت که تعداد مدیران و افرادی مرد که در این پژوهش شرکت نموده اند تقریبا ۳ برابر زنان است.بطور کلی می توان نتیجه گرفت که حضور مردان در بازرگانی و انجام فعالیت های مرتبط بسیار بیشتر از زنان می باشد.

نمودار شماره ۴-۱ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
با توجه به جدول شماره ۴-۲ میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش (۹۲ نفر)یعنی ۳۳.۲ درصد (در گروه سنی ۳۱ تا ۴۰) سال بوده پس از آن (۸۶) نفر یعنی ۳۱.۱ درصد (در گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال قرار دارند .با توجه به نتایج بدست آمده این موضوع اثبات می گردد که فعالان عرصه بازرگانی اکثرا جوان بوده و بیش از دو سوم آنها سنی کمتر از ۵۰ سال دارند

جدول شماره ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی
درصد فراوانی سطوح
۱۷.۳ ۴۸ ۲۰ تا ۳۰ سال
۳۳.۲ ۹۲ ۳۱ تا ۴۰ سال
۳۱.۱ ۸۶ ۴۱ تا ۵۰ سال
۱۸.۴ ۵۱ ۵۱ و بالاتر
۱۰۰ ۲۷۷ جمع

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   جریا، ساختما، (حیدری،۱۳۹۰،۹۶)، تناسبات

نمودار شماره ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی

با توجه به جدول شماره ۴-۳ میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش (۱۲۲)نفر یعنی ۴۴درصد دارای تحصیلات (کارشناسی) پس از ان (۶۳) نفر یعنی ۲۲.۸ درصد (کاردانی) و ۴۰ نفر یعنی ۱۴.۴درصد نیز دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری بوده اند.نتایج بدست آمده این حقیقت را نمایان می سازند که اکثر فعالان عرصه بازرگانی دارای تحصیلات آکادمیک بوده اند.

جدول شماره ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
درصد فراوانی سطوح
۲۲.۸ ۶۳ دیپلم و یا کمتر
۱۴.۴ ۴۰ کاردانی
۴۴ ۱۲۲ کارشناسی
۱۸.۸ ۵۲ کارشناسی ارشد ودکتری
۱۰۰ ۲۷۷ کل

نمودار شماره ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

با توجه به جدول شماره ۴-۴ میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش (۱۷۸ نفر)یعنی ۶۴.۳درصد دارای تحصیلات غیر مرتبط به بازرگانی داشته اند و صرفا حدود ۲۵ درصد دارای مرد تحصیلی مدیریت و بازرگانی می باشند.

جدول شماره ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی
درصد فراوانی سطوح
۲۴.۵ ۶۸ مدیریت و بازرگانی
۱۱.۲ ۳۱ اقتصاد و حسابداری
۶۴.۳ ۱۷۸ سایر رشته ها
۱۰۰ ۲۷۷ جمع

نمودار شماره ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی

باتوجه به جدول شماره ۴-۵ میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش (۸۴)نفر یعنی ۳۱ درصد دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت صادراتی و کمترین فراوانی مربوط به افراد با سابقه فعالیت کمتر از ۵ سال بوده است.
جدول شماره ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی
درصد فراوانی سطوح
۱۲.۶ ۳۵ کمتر از ۵ سال
۲۰.۶ ۵۷ ۶ تا ۱۰ سال
۳۱ ۸۶ ۱۱ تا ۱۵ سال
۲۱.۷ ۶۰ ۱۶ تا ۲۰ سال
۱۴.۱ ۳۹ ۲۱ سال و بالاتر
۱۰۰ ۲۷۷ جمع

نمودار شماره ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی
۴-۳ آمار استنباطی
در قسمت آمار استنباطی پژوهش جهت تعیین نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده نموده ایم.سپس از طریق آزمون T-TEST به آزمون فرضیات پژوهش و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تعیین اولویت ها می پردازیم.
۴-۳-۱ تعیین نرمال بودن داده های پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید