مهر ۳, ۱۳۹۹

رشته مدیریت: تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری- پایان تامه ایران داک

لذا با توجه به عواملی چون رقابت شدید، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا مانند بانک های خصوصی وموسسات مالی واعتباری، بانکهای دولتی را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف صنعت بانکداری اعم از فناورهای پیشرفته و روشهای نوین مدیریتی پی ببرند. بنابراین بانک کشاورزی نیز به عنوان یکی از بانکهای دولتی و تخصصی نیازمند ایجاد بستر لازم برای شکوفایی نبوغ و خلاقیت کارکنان خود می باشد. به طور کلی دستیابی به ماموریت اصلی بانک کشاورزی و تحقق اهداف استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت در راستای سودآوری، امروزه از دغدغه های مهم و اساسی مدیران بانک بوده که موفقیت در این مسیر، مستلزم ایجاد خدمات متمایز وجدید وهمچنین ایجاد مزیت رقابتی وافزایش سهم از بازار، شناسایی نیازهای مشتریان، شناسایی و جذب مشتریان بالقوه و همچنین وصول مطالبات بانکی به عنوان مهم ترین و درعین حال ساده ترین و در دسترس ترین روش تجهیز منابع مالی و سودآوری می باشد.

 این فعالیتها به روش هایی خلاقانه و ابتکاری نیاز دارد که لازم است نیروی انسانی درمحیطی قرارگیرند که نبوغ فکری وروح خلاق خود را پرورش دهند. به عبارتی فرهنگ نوآوری درسازمان ایجاد وترویج گردد. برای گسترش نوآوری وخلاقیت درسازمان لازم است عوامل موثر بر پرورش وتوسعه تفکر خلاق شناسایی و رابطه بین عوامل مختلف  آن  مورد بررسی قرار می گیرد.شناسایی عوامل موثر بر توسعه تفکر خلاق و نوآوری، مستلزم بررسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی و رابطه آن در شناخت استعدادها و قابلیت های نوآوری می باشد. براساس تئوری مدیریت منابع انسانی سه فرایند، نقش کلیدی در شکل دادن نوآوری درافراد وجود دارند:1- روشهای انتخاب منابع انسانی 2- استراتژی های جبران خدمات و3- سیستم های مسیر ارتقاء شغلی(حسن پور و اکبری؛1388، جلد اول 120).

در این تحقیق با توجه به ماهیت شغل کارکنان بانک کشاورزی نقش جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات مدل رابینز ودسنزو شامل:1- مشارکت در تصمیم گیری[1] 2- آزادی و اختیارات شغلی[2] 3- مسئولیت بیشتر[3] 4- کار جذاب و گیرا[4] 5- فرصت برای رشد[5] 6- تنوع در فعالیت ها[6] و تاثیر آن بر توسعه نوآوری[7] در کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری درسال 1392 مورد بررسی قرار گرفته است، تا مشخص شود کدام یک از جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات بر نوآوری کارکنان تاثیر دارد.

 

 

شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

[8]

 

 

 

 

[1]– Participation in decision making

[2] – Business freedom and authority

[3] – More responsibility

[4] – Attractive work

[5] – Opportunities for Growth

[6] – Diversity in action

[7]– Innovation

*  متقیرهای تعدیل کننده در این تحقیق شامل جنسیت، سن،  تحصیلات، وضعیت تاهل، سنوات خدمت و ماهیت پست سازمانی بوده که در فصل چهارم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.

** متغیرهای کنترل در این تحقیق شامل موقعیت جغرافیایی خدمت، سبک مدیریت و جنبه های بیرونی استراتژی جبران خدمات که در یافته های تحقیق حذف شده اند.

*** متغیرهای مداخله گر در این تحقیق شامل رضایت شغلی، انگیزه، وفاداری سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی،  نگرش کارکنان، دانش ضمنی کارکنان و … که با توجه به موضوع این تحقیق قابل سنجش و اندازه گیری نبوده ولی این احتمال وجود دارد که در نتایج به دست آمده تاثیر داشته باشند (در پیشنهادات پژوهشی آورده شده اند.)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید