جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

پایان نامه ارشد :

 

 

*وضعیت بازداشت شدگان در جریان مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب مبارزه با تروریسم

در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی وضعیت اسیر جنگی وجود ندارد. به عبارتی وضعیت رزمنده قانونی  که مستحق مشارکت مستقیم در مخاصمه است . چرا که دولت ها تمایلی به اعطاء مصونیت از رسیدگی ها به اعضاء نیروهای مخالف دولتی ندادند. لذا این گونه اشخاص در صورت دستگیری ممکن است بر طبق حقوق داخلی کشور دستگیر شونده محاکمه شوند. البته در  چنین مواقعی نیز مفاد ماده 3 مشترک ،پروتکل دوم الحاقی، حقوق عرفی بشر دوستانه و حقوق بشر مربوط به تضمین دادرسی عادلانه بایستی رعایت شود.

 

بند چهارم حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون

الف- حقوق بشر دوستانه در فاصله سال 2001 تا سال 2002

1-حقوق قابل اعمال:

حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه

2-وضعیت بازداشت شده گان:

الف)رزمندگان قانونی: کنوانسیون سوم- صرف مشارکت قابل محاکمه  ومجازات نیست.

ب )رزمندگان غیر قانونی: کنوانسیون چهارم: صرف مشارکت قابل محاکمه  و مجازات است.

دولت ایالات متحده تصمیم گرفته است تا وضعیت اسیر جنگی را به بازداشت شده گان ندهد. انکار وضعیت اسیرجنگی برای رزمندگان دشمن آنها را از لحاظ قانونی با خلا مواجه نمی کند.آنها در غیر اینصورت بایستی به عنوان غیر نظامی تلقی شده و مشمول کنوانسیون چهارم باشند.بازداشت شدگان غیر نظامی نیز بایستی مشمول کنوانسیون چهارم ژنو باشند. اما در صورتی که این اسیران متهم به ارتکاب جنایت جنگی باشند بایستی بعد از رسیدگی از سوی مرجع صالح مورد مجازات قرار گیرند. تنها نکته مهم این است که در خصوص کلیه بازداشت شدگان در فرایند مبارزه با تروریسم در چارچوب مخاصمه مسلحانه بایستی کنوانسیون های ژنو، اعمال شوند.

 

ب- حقوق بشر دوستانه از سال 2002 تا به امروز

1-حقوق قابل اعمال:

حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

2-وضعیت بازداشت شده گان:

*رزمنده قانونی: مفاد ماده 3 مشترک ، پروتکل دوم و حقوق عرفی ناظر بر این مخاصمات

قطعنامه 1373 شورای امنیت و طرح پیشنهاد اصلاح کنوانسیون های ژنو و  پروتکل های الحاقی:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست  می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

ج- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

1-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

2-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

3-در زمان درگیری های مسلحانه ، چه حمایتی برای افراد در نظر گرفته شده است؟

4-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتی با ناقضین حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است ؟