حرکات مفصل ران

مفصل ران به دلیل موقعیت قرارگیری، در سه سطح حرکتی حول سه محور، دارای حرکت است. این حرکات شامل فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، اداکشن، چرخش داخلی و چرخش خارجی است . در اینجا تنها به چهار حرکت ابداکشن واداکشن و چرخش خارجی و داخلی ران اشاره می‌گردد.

ابداکشن ران :حرکت استخوان ران به طرف خارج و دور شدن از خط میانی در صفحه فرونتال در دامنه حرکتی ۰ تا ۴۵ درجه است . عضلاتی که ابداکشن را انجام می دهند عموما در بخش خارجی استخوان ران قرار دارند و با اتصالی که از طریق ایلیوتیبیال باند با رتیناکولوم خارجی کشکک دارند بر روی کشکک و در نتیجه بر روی زانو تاثیرگذار هستند .

عضلات اصلی ابداکتور ران شامل عضله گلوتوس مدیوس، گلوتوس مینیموس و تنسور فاشیالاتاست. تارهای بخش بالایی عضله گلوتوس ماکسیموس  نیز به‌عنوان عضله کمکی حرکت ابداکشن را انجام می‌دهد(١١،١٢).                                                                                                                   

اداکشن ران: حرکت استخوان ران به طرف داخل و نزدیک شدن به خط میانی بدن در صفحه فرونتال در دامنه حرکتی ۰ تا ٢۰ درجه است.عضلاتی که اداکشن ران را انجام می دهند عموما در بخش داخلی استخوان ران قرار دارند. عضلات اصلی اداکتور ران شامل اداکتور ماگنوس ، اداکتور برویس، اداکتور لونگوس، پکتینئوس و گراسیلیس می‌باشد.

چرخش خارجی مفصل ران : حرکت استخوان ران حول محور طولی خود به طرف خارج به دور از خط میانی بدن در صفحه هوریزنتال در دامنه حرکتی ۰ تا ۵۰ درجه است . عضلاتی که چرخش خارجی ران را انجام می‌دهند عمدتا در بخش خلفی استخوان لگن قرار دارند . عضلات چرخاننده خارجی ران شش عضله اصلی هستند که مجموعا با عنوان عضلات عمقی چرخش دهنده خارجی بررسی می‌شوند . این عضلات شامل عضله پریفورمیس ، جمیلوس سوپریور ، جمیلوس اینفریور ، آبتوریتور اکسترنوس ، آبتوریتور اینترنوس و کوادراتوس فموریس هستند . عضلات سارتوریوس ، گلوتوس ماکسیموس، تارهای بخش خلفی گلوتوس مدیوس و پکتینیوس  به عنوان عضلات کمکی حرکت چرخش خارجی ران را انجام می دهند(١١،١٢).                                                                                                                   

چرخش داخلی ران: حرکت استخوان ران حول محور طولی خود به طرف داخل به طرف خط میانی بدن در صفحه هوریزونتال در دامنه حرکتی ۰تا ۴۵ درجه است. عضلاتی که چرخش داخلی ران را انجام می‌دهند عمدتا در بخش قدامی‌ استخوان لگن قرار دارند.عضلات چرخاننده داخلی ران شامل عضلات گلوتوس مینیموس، تنسور فاشیالاتا و بخش قدامی گلوتوس مدیوس می‌باشد.