دانلود پایان نامه

موضوع :

  حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………. 1

مقدمه ……………………………………. 2

بیان مساله ……………………………….. 4

ضرورت و اهداف تحقیق ……………………….. 5

پرسش تحقیق ……………………………….. 6

فرضیه تحقیق ………………………………. 6

پیشینه تحقیق ……………………………… 6

روش تحقیق ………………………………… 7

ساختار تحقیق ……………………………… 7

فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی

گفتار اول: تعاریف …………………………. 9

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری ………………………….. 9

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات …………………….. 10

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ……………………. 10

ب) حل و فصل اجباری اختلافات ……………………….. 11

بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف ………………………… 12

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات 13

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ….. 13

الف) مذاکره …………………………………….. 14

ب) مساعی جمیله ………………………………….. 14

ج) میانجیگری ……………………………………. 15

د) سازش ………………………………………… 16

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات ………….. 16

الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj ………………….. 17

ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) ……………… 17

ج) دیوان بین المللی کیفری ICC ……………………… 18

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی     18

بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ……………… 18

الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC) ……… 19

ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) ………………. 20

ج) انجمن داوری آمریکا AAA …………………………. 20

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) …………. 20

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین (CIETAC) .. 21

و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC) …………….. 21

ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) ……………… 21

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) … 22

ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) ……………. 22

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …… 22

بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 23

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) 23

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) 24

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………….. 26

مرحله اول : مشورت …………………………………. 26

مرحله دوم : رویه های اختیاری ……………………….. 27

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی ………………………. 28

مرحله چهارم : استیناف ……………………………… 29

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز …………………… 30

مطلب دیگر :
روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی-پایان نامه ارشد

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل ………………….. 30

الف:اقدام متقابل هم عرض ………………………….. 31

ب:اقدام متقابل مشابه …………………………….. 31

ج:اقدام متقابل متفاوت ……………………………. 31

د) حل و فصل اختلاف در گات …………………………. 31

۱- گات چیست؟ ……………………………………… 31

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات ………………………. 32

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات ……………………….. 34

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات 35

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ………………………………………………. 36

1) مزایای گات …………………………………… 36

2) معایب گات ……………………………………. 37

3) مزایای سازمان تجارت جهانی ………………………. 38

4) معایب سازمان تجارت جهانی ……………………….. 39

بند سوم) سازمان های دعاوی خاص ………………………. 39

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ……………. 40

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC  ….. 41

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی ……………. 41

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………… 42

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی …………….. 43

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ………………………………… 45

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) ….. 46

فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)    48

بند اول: مذاکره Negotiation …………………………… 51

بند دوم: میانجیگری Medcation …………………………. 52

بند سوم: سازش Conciliation …………………………….. 53

بند چهارم: کارشناسی ……………………………….. 53

بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation ……………… 54

الف) اصول و قواعد مشترک ADR ……………………….. 55

ب) مزایای استفاده از ADR ………………………….. 56

گفتار دوم: داوری …………………………. 60

بند اول: تعاریف …………………………………… 60

1) تعریف لغوی …………………………………… 60

2) تعریف اصطلاحی …………………………………. 60

بند دوم: شیوه های داوری ……………………………. 60

الف) داوری موردی ………………………………… 61

تدوین قواعد داوری موردی ………………………….. 62

مزایای داوری موردی ………………………………. 63

ب) داوری سازمانی و مزایای آن ………………………. 64

بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری ……………. 67

الف) رعایت تخصص …………………………………. 67

ب) سرعت و کارآیی ………………………………… 68

ج) بیطرفی ………………………………………. 69

د) محرمانه بودن …………………………………. 70

ه) کم هزینه بودن ………………………………… 71

بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی …………….. 71

الف) جهانی بودن …………………………………. 71

ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ………………. 72

مطلب دیگر :
پایان نامه مهم ترین موانع و تنگناهای موجود در انجام فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی

ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق ……………. 74

بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن … 75

نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ……………. 76

مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر …………… 77

گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی 81

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق ……………… 81

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری 81

3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه ……………… 89

3-3- جرح داور …………………………………… 90

4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری ……………………… 93

5ـ تعیین محل داوری ………………………………. 97

6ـ تنظیم قرارنامه داوری …………………………… 98

7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی …………………… 101

ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها ………………….. 101

1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ……………………….. 101

2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی ……………………… 102

3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ………………… 103

4ـ جلسه استماع …………………………………. 104

5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………….. 105

6ـ ختم رسیدگی ………………………………….. 106

ج) مرحله سوم: صدور رای ……………………………. 107

1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان ………………….. 107

2ـ صدور رای ……………………………………. 107

3ـ ابلاغ رای ……………………………………. 108

4ـ اصلاح و تفسیر رای ……………………………… 108

5ـ اجرای رای داوری ………………………………. 108

نتیجه گیری ……………………………… 110

پیشنهادات ………………………………. 113

منابع و مآخذ ……………………………. 115

ضمائم

قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ ………. 119

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 …………… 142

نمونه آرای ICC ………………………….. 158

چکیده انگلیسی …………………………… 162


چکیده

در معاملات تجاری بین­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین­المللی ICC می­باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه بررسی جایگاه بانک در نظام پیمانکاری و قراردادهای مربوط به آن

واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بین­المللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بین­المللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش تحقیق

اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم می­باشد به چه صورت می­باشد؟