دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه                             
چکیده 1
مقدمه 2
الف- اهمیت موضوع 2
ب- اهداف تحقیق 4
ج- پرسش‌ها 4
د- فرضیه‌ها 5
هـ- روش تحقیق 6
و- سازماندهی تحقیق 6
بخش اول: کلیّات 7
فصل نخست: مفهوم، تعریف و انواع اسناد 8
مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند 8
مبحث دوم: انواع سند 8
گفتار نخست: اسناد رسمی 8
گفتار دوم: اسناد عادی 9
فصل دوم: جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک 9
مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک 9
مبحث دوم: تعریف چک 10
گفتار نخست: معنای لغوی 10
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 11
مبحث سوم: انواع چک 12
گفتار نخست: انواع چکهای تعریف شده در قانون 12
بند نخست: چک در وجه حامل 12
بند دوم: چک در وجه شخص معین 12
بند سوم: چک به حواله‌کرد 13
بند چهارم: چک عادی 13
بند پنجم: چک تأیید شده 13
بند ششم: چک تضمین شده 14
بند هفتم: چک مسافرتی 14
گفتار دوم: سایر چکها 14
بند نخست: چک بسته 14
بند دوم: چک عمومی امنیبوس 15
بند سوم: چک پستی 15
بند چهارم: چکهای صندوقی 15
بند پنجم: حواله‌های بانکی 15
بند ششم: چک وعده‌دار 16
فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد 16
مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی 16
مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی 16
گفتار  نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری 17
بند نخست: از حیث شکل 17
بند دوم: از حیث تاریخ 17
بند سوم: از حیث مکان 17
بند چهارم: از حیث حجیت 17
بند پنجم: از حیث موضوع 18
بند ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی 18
بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول 18
بند هشتم: از حیث قابلیت گردش 18
بند نهم: از حیث مرور زمان 18
گفتار دوم: مقایسه چک و برات 19
بند نخست: جهات افتراق چک و برات 19
بند دوم: جهات اشتراک چک و برات 20
گفتار سوم: مقایسه چک و سفته 20
بند نخست: جهات افتراق چک و سفته 20
بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته 21
فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک 21
مبحث نخست: نظریه‌ی قراردادی 21
مبحث دوم: نظریه‌ی ایجاد تعهد 22
مبحث سوم: نظریه‌ی ترکیبی یا التقاطی 22
گفتار نخست: مرحله امضاء چک 22
گفتار دوم: مرحله‌ی صدور چک 23
بند نخست: نظریه‌ی انتقال طلب 23
بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین 23
بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت 24
بند چهارم: چک به منزله‌ی شرط به نفع ثالث 24
بند پنجم: چک به منزله‌ی وسیله‌ی پرداخت 24
فصل پنجم: صدور چک 26
مبحث نخست: مندرجات الزامی چک 26
گفتار نخست: قید کلمه‌ی چک در روی ورقه (درج عنوان چک) 26
گفتار دوم: تاریخ صدور 27
گفتار سوم: نام محال‌علیه 27
گفتار چهارم: تعیین مبلغ 28
گفتار پنجم: مکان تأدیه 28
گفتار ششم: تعیین دارنده 29
گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط 29
گفتار هشتم: امضای صادرکننده 29
گفتار نهم: مکان صدور 20
مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک 30
گفتار نخست: مندرجات اختیاری (اضافی) مجاز 31
بند نخست: درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در چک 31
 بند دوم: درج سبب صدور چک 30
گفتار دوم: مندرجات اختیاری (اضافی) غیرمجاز 32
بند نخست: درج شرط برای پرداخت 32
بند دوم: درج وعده برای پرداخت چک 32
مبحث سوم: ضمانت اجرای فقدان شرایط صوری 33
فصل ششم: نحوه رسیدگی به شکایات چک (ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک) 33
مبحث نخست: طریقه‌ی اجرایی 34
مبحث دوم: طریقه‌ی کیفری 36
مبحث سوم: طریقه‌ی حقوقی 37
بخش دوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی 38
فصل نخست: دعوا، شرایط اقامه و انواع آن 39
مبحث نخست: مفهوم دعوا 39
مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا 39
گفتار نخست: نفع 40
گفتار دوم: سمت 41
گفتار سوم: اهلیّت قانونی 42
مبحث سوم: انواع دعاوی 43
گفتار نخست: دعاوی عینی و شخصی 43
گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول 43
گفتار سوم: دعاوی مالی و غیرمالی 44
فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا 44
مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن 44
مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن 46
مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن 47
گفتار نخست: مرور زمان‌های یک‌ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن 47
گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجرای آن 48
گفتار سوم: مرور زمان ده ساله و ضمانت اجرای آن 49
مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح 49
گفتار نخست: صلاحیت ذاتی 50
گفتار دوم: صلاحیت نسبی (محلّی) 51
مبحث پنجم: دادخواست، شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها 53
گفتار نخست: تعریف دادخواست 54
گفتار دوم: شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن 54
بند نخست:  تنظیم بر برگ چاپی مخصوص 54
بند دوم: تنظیم به زبان فارسی 55
بند سوم: امضای دادخواست 55
بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان 56
بند پنجم: نام و مشخصات خوانده 56
1- صادرکننده 57
2- ظهرنویس 59
3- ضامن 63
4- حدود مسئولیت امضاءکنندگان (مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان چک) 66
بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن 68
1- هزینه‌ی دادرسی و اعسار از پرداخت آن 69
2- حق‌ّالوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی 71
3- تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن 75
بند هفتم: تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان 81
بند هشتم: آنچه را مدّعی از دادگاه درخواست دارد 81
بند نهم: ادّله و وسایل اثبات دعوا 82
بند دهم: پیوست‌های دادخواست 82
فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه‌ی دادرسی 83
فصل چهارم: جلسه‌ی دادرسی، تعیین و تشکیل آن 85
مبحث نخست: اوّلین جلسه‌ی دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در آن 86
گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی 86
بند نخست: ایرادات 86
بند دوم: کاهش یا افزایش خواسته، تعییر درخواست یا نحوه‌ی دعوا 87
بند سوم: جلب شخص ثالث 88
بند چهارم: استرداد دادخواست 88
بند پنجم: تعرّض به اصالت سند 88
بند ششم: طرح دعوای متقابل 89
گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی 89
بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن 89
بند دوم: تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط 90
فصل پنجم: ایجاد خلل در دعوا به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده 91
مبحث نخست: مفهوم ایراد به طور کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت 91
مبحث دوم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی 93
گفتار نخست: ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند 93
بند نخست: ایراد عدم صلاحیّت دادگاه 93
بند دوم: ایراد امر مطروحه و مرتبط 94
بند سوم: ایراد عدم اهلیّت 95
بند چهارم: ایراد عدم توجه دعوا به خوانده 95
بند پنجم: ایراد عدم احراز سمت 95
بند ششم: ایراد امر قضاوت شده (محکوم‌‌بها) 96
بند هفتم: ایراد عدم تأثیر دعوا 97
بند هشتم: ایراد نامشروع بودن دعوا 97
بند نهم: ایراد جزمی نبودن دعوا 97
بند دهم: ایراد به ذینفع نبودن خواهان 98
بند یازدهم: ایراد به زمان اقامه‌ی دعوا 98
گفتار دوم: ایراداتی که خواهان می‌تواند به آنها متوسل شود 98
گفتار سوم: ایراداتی که خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو می‌توانند مطرح نمایند 99
مبحث سوم: طرح دعوای متقابل 99
مبحث چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با اسناد تجاری 101
گفتار نخست: ایجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک 101
بند نخست: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی (صوری) 101
1- امضاء 104
2- مبلغ و ایراد به سفیدامضاء بودن چک 107
3- دستور پرداخت بدون قید و شرط 108
4- تاریخ 112
بند دوم: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی 116
1-  قصد و رضا 116
2- اهلیت 117
3- جهت 117
گفتار دوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایراد در منشأ چک (معاملات پایه) 118
گفتار سوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات مربوط به روابط فی‌مابین مسئولین چک و دارنده 121
گفتار چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات علیه دارنده با سوء نیت 122
گفتار پنجم: جلب ثالث 126
فصل ششم: ختم دعوا 129
مبحث نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی) 129
گفتار نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات خواهان 129
بند نخست: استرداد دادخواست 129
بند دوم: استرداد دعوا 129
گفتار دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدام خوانده (پذیرش ادعای خواهان) 120
گفتار سوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات مشترک اصحاب دعوا (سازش) 120
مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی دادگاه (صدور رأی) 131
گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی) 131
گفتاردوم: تجدیدنظرخواهی 132
بخش سوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی، ضمانت و استرداد چک 133
فصل نخست: ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ضمانت 134
مبحث نخست: شرایط اقامه‌ی دعوا و انواع آن 134
مبحث دوم: دادگاه صالح 135
مبحث سوم: دادخواست و شرایط آن 135
گفتار نخست: نام و مشخصات خواهان 136
گفتار دوم: نام و مشخصات خوانده 136
گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن 136
بند نخست: ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ضمانت 137
1- فقدان قصد و رضا 140
2- فقدان اهلیّت 141
3- عدم مشروعیت جهت 142
بند دوم: توقیف عملیّات اجرایی 143
بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چک 144
فصل دوم: استرداد چک 146
مبحث نخست: دادگاه صالح 146
مبحث دوم: دادخواست و شرایط آن 147
گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان 148
گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده 148
گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن 148
بند نخست: استرداد چک 149
1- ابطال و بی‌اعتباری چک 150
2- ابطال و بی‌اعتباری تعهد منشأ 152
3- فسخ 153
4- انفساخ 154
الف- انفساخ ناشی از تراضی 154
ب- انفساخ ناشی از قانون 154
5- سقوط تعهدات 154
الف- وفای به عهد 155
ب- اقاله 157
ج- ابراء 158
د- تبدیل تعهد 158
هـ‌- تهاتر 159
ی- مالکیّت مافی‌الذمّه 159
بند دوم: توقیف عملیّات اجرایی 159
بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چک 160
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 161
منابع و مآخذ 168

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.