دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره تحلیل اطلاعات

17 ، ماده را به خود اختصاص داده اند. نمرات 39 ماده از آزمون به شکل وارونه در نظر گرفته می شود . در مجموع یک نمره کلی برای سخت رویی وسه نمره برای مولفه های مجزا بدست می آید .
ب ) مقیاس ناامیدی بک ( بی . اچ .اس )
این مقیاس شامل 20 جمله است که آزمودنی باید هر یک از جملات را با دقت خوانده و با توجه به سازگاری یا عدم سازگاری دیدگاه مطرح شده در جمله با نگرش آزمودنی در طی هفته اخیر ، درستی یا نادرستی جمله ارزیابی کند . مجموع نمرات این مقیاس در محدوده 0 ـ 20 قرار دارد . که امتیاز بالا تر نشانه شدت بیشتر ناامیدی است .
تحقیقات نشان داده که نمرات بدست آمده در این مقیاس با شدت فراوانی خودکشی و میل به خودکشی در ارتباط است .
ترجمه و تطبیق این آزمودن و بررسی روایی و اعتبار آن در مرکز مطالعات شناختی و رفتاری ، بیمارستان روزبه ، انجام شده است . مطالعات مقدماتی حاکی از روایی محتوا و اعتبار این آزمون است ( رحیمی در آباد ، پریسا ، 1378 )
باید توجه داشت که بعضی از سئوالات آزمون به صورت معکوس نمره گذاری می شود بدین صورت که اگر آزمودنی در سئوالات 1 ـ 3 ـ 5 ـ 6 ـ 10 ـ13 ـ 15 و 19 گزینه (غ ) را انتخاب کند نمره 1 می گیرد و سئوالات 2 ـ 4 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 14 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 20 اگر گزینه ( ص ) را انتخاب کند نمره 1 می گیرد .
شیوه اجرا
پژوهشگران پس از برقراری ارتباط مناسب و اولیه با آزمودنیها آنها را از جریان کار مطلع می نمودند و آ گاهی لازم وبسنده در مورد اصل پژوهش و آنچه در صدد یافتن آن هستند را با آزمودنیها در میان می گذاشت و از آنها می خواست با صداقت کامل به پرسشنامه ها پاسخ دهند . سپس اول پرسشنامه سخت رویی را در اختیار آنان قرار میداد و بعد هم پرسشنامه ناامیدی بک را به آنها می داد تا پاسخ دهند .

جمع آوری داده ها
قبل از اجرای پرسشنامه با آزمودنیها تفاهم برقرار گردید و تستها به عنوان ” پرسشنامه ارزشیابی از خود ” معرفی شد . به منظور جلوگیری از اینکه آزمودنیها در بیان خصوصیات واقعی خود دچار تردید گردند و ترس از اینکه به عنوان فردی ضعیف شناخته شوند و یا بخواهند خود را به صورت مطلوب جلوه گر کنند و نیز برای اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات به آزمودنیها گفته شد که نام و نام خانوادگی الزامی نیست .
تجزیه و تحلیل داده ها :
برای آن که بتوانیم واریانس و تغییرات متغیر وابسته ( ناامیدی ) را تبیین نماییم از مدل تحلیل رگرسیون استفاده کرده ایم به عبارت دیگر طی دو گروه از تحلیل های رگرسیون نقش سخت رویی را در ناامیدی گروه زنان و گروه مردان مورد ارز یابی قرار داده ایم .
اطلاعات پرسشنامه ها بعد از اجرا وارد نرم افزار spss10 شده و سپس تجزیه و تحلیل شد . برای توصیف نمونه از جداول و نمودارها استفاده شده است . همچنین از روش همبستگی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در فرضیه ها استفاده شده است .

فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل ها

بین سخت رویی و نا امیدی رابطه وجود دارد .
1- HO: r1=r2
H1= r1 r2
برای آزمون فرضیه فوق از آزمون فی دو و ضریب همبستگی استفاده شد و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است .

جدول مربوط به فراوانی نمرات سخت رویی در سه سطح و نا امیدی در دو سطح با توجه به جنس و رشته تحصیلی دانشجویان

RESHTEHرشته JENSYATجنس ……….ناامیدی سخت رویی SAKHTROسطوح سخت رویی Totalکل

paein motavast bala
Ravanshenasi
روانشناسی
Pesar
پسر NAOMID naomid
nist 3 5 1 9

naomid nist 0 2 2 4

Total

3 7 3 13
Dokhtar
دختر NAOMID Naomid
nist 2 5 1 8

naomid nist 1 2 1 4

Total naomid nist 3 7 2 12
Keshavarzi
کشاورزی Pesar
پسر NAOMID naomid
nist 3 4 1 9

naomid nist 0 3 3 4

Total
3 7 4 13
Dokhtar
دختر
NAOMID Naomid
nist 5 3 4 11

naomid nist 0 1 0 1

Total
5 4 4 12

جدول مربوط به آزمون فی دو بین سخت رویی و نا امیدی
RESHTE
رشته JENSYAT
جنس فی دو value df
درجه گذاری Asymp.sig.
(2-sided)
خطا
Ravanshensi
روانشناسی Pesar
پسر
Pearson Chi-Square(x2) 4.416(a) 2 0.11

N of Valid Cases N 13 0.005
Dokhtar
دختر Pearson Chi-Square 3.600(b) 2 0.165

N of Valid Cases 12 0.01
Keshavarzi
کشاورزی Pesar
پسر Pearson Chi-Square .837)c ) 2 0.658

N of Valid Cases 13
Dokhtar
دختر
Pearson Chi-Square 3.273(d) 2 0.195

N of Valid Cases 12

نتایج جدول فوق میزان شدت رابطه بین سخت رویی و نا امیدی را در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در هر گروه با آلفای 5% و سطح اطمینان 95% معنا دار نمی باشد .

جدول مربوط به ضریب همبستگی بین سخت رویی و نا امیدی
RESHTEHرشته JENSYATجنس ضریب همبستگی Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفی 0.583 0.11

CramersVکرامر 0.583 0.11

Kendalls tau-c
کندال 0.473 0.04

Spearmanاسپیرمن 0.537 .058(c )

Correlation

pearsons Rپیرسون 0.537 .058(C )

Nتعداد 13
dokhtar phi 0.548 0.165

CramersV 0.548 0.165

Kendalls tau-c 0.028 0.934

Spearman 0.037 .910(c )

Correlation

pearsons R 0.058 .857(c )

N 12
keshavarzi pesar phi 0.254 0.658

CramersV 0.254 0.658

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Kendalls tau-c 0.189 0.318

Spearman 0.245 .420(c )

Correlation

pearsons R 0.247 .415(c )

N 13
dokhtar phi 0.522 0.195

CramersV 0.522 0.195

Kendalls tau-c 0.028 0.748

Spearman 0.047 .886(c )

Correlation

pearsons R

N 0.029 .928(c )

نتایج جدول فوق نشان می دهد در دو متغیر سخت رویی و نا امیدی فقط در پسران رشته روانشناسی با توجه به ضریب کندال r(-.473)و ضریب همبستگی r(-.537) و ضریب همبستگی پیرسون r(-.537)رابطه معنا داری مشاهده شد یعنی بین سخت رویی و نا امیدی در دانشجویان پسر رشته روانشناسی رابطه وجود دارد و در گروه دختران و پسران کشاورزی و دختران روانشناسی رابطه ای مشخص نشد .

نمودار ستونی مربوط به سطوح نا امیدی و سخت رویی

بین کنترل ونا امیدی رابطه وجود دارد
HO: r1=r2
H1: r1 r2
برای آزمون این فرضیه از آزمون فی در ضریب همبستگی استفاده شد و نتایج دو جداول زیر نشان داده شد .
جدول مربوط به فراوانی نمرات کنترل و یا نا امیدی با توجه به رشته و جنس در دانشجویان
RESHTEHرشته JENSYATجنس ناامیدی کنترول CONTROL3 Totalکل

paein motavast bala
Ravanshenasi
روانشناسی pesarپسر NAOMID Naomid
nist 2 5 2 9

naomid nist 0 2 2 4

Total 2 7 4 13
dokhtarدختر NAOMID naomid
nist 3 3 2 8

naomid nist 1 3 0 4

Total naomid nist 4 6 2 12
Keshavarzi
کشاورزی pesarپسر NAOMID Naomid
nist 2 7 0 9

naomid nist 0 2 2 4

Total 2 9 2 13
dokhtarدختر NAOMID naomid
nist 4 3 4 11

naomid nist 0 0 1 1

Total 4 3 5 12

جدول مربوط به آزمون فی دو بین کنترل و نا امیدی
RESHTEرشته JENSYATجنس فی دو (x2) value Df
درجه گذاری Asymp.sig(2-sided)
خطا
ravanshensiروانشناسی pesarپسر Pearson Chi-Square (x2) 2.538(a ) 2 0.281

N of Valid Cases N 13
0.002
dokhtarدختر Pearson Chi-Square .600(b) 2 0.741

N of Valid
تعدادCases 12

keshavarziکشاورزی pesarپسر Pearson Chi-Square 2.331(c ) 2 0.312

N of Valid Cases 13

dokhtarدختر Pearson Chi-Square 1.527(d) 2 0.466

N of Valid Cases 12

نتایج جدول فوق شدت رابطه بین کنترل و نا امیدی در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته تحصیلی آنها نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در دو گروه با آلفای 5% وسطح اطمینان 95% معنا دار نمی باشد .

جدول مربوط ضریب همبستگی بر کنترل و نا امیدی
RESHTEHرشته JENSYATجنس ضریب همبستگی Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفی 0.442 0.281

CramersVکرامر 0.422 0.281

Kendalls tau-cکندال 0.379 0.098

Spearmanاسپیرمن 0.432 .040(c )

Correlation

pearsons Rپیرسون 0.424 .048(c )

Nتعداد 13

dokhtar phi 0.224 0.741

CramersV 0.224 0.741

Kendalls tau-c -0.167 0.414

Spearman -0.212 .508(c )

Correlation

pearsons R -0.217 .498(c )

N 12
keshavarzi pesar phi 0.423 0.312

CramersV 0.423 0.312

Kendalls tau-c 0.26 0.221

Spearman 0.384 .195(c )

Correlation

pearsons R 0.384 .195(c )

N 13

dokhtar phi 0.357 0.466

CramersV 0.357 0.466

Kendalls tau-c 0.194 0.266

Spearman 0.326 .302(c )

Correlation

pearsons R 0.321 .310(c )

N 12

نتایج جدول فوق میزان ضریب همبستگی فی،کرامر، کندال ،میرسون و اسیر من را در متغیر کنترل نا امیدی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد میزان ضریب همبستگی کندال(98% ) ، اسیرمن (40%)r=و ضریب میرسون (48%) . با آلفای0.5و سطح اطمینان 0.95 در گروه پسرا ن رشته روانشناسی معنا دار است و در گروه دختران روانشناسی و پسران و دختران کشاورزی رابطه معنا داری مشاهده نشد .

نمودار ستونی مربوط به نا امیدی و کنترل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *